På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Medlingsinstitutet

2011-05-24 09:30 Nr 2011:129


Lönestrukturstatistik 2010:

Tjänstemän inom den privata sektorn har den högsta genomsnittliga månadslönen

Tjänstemän inom privat sektor hade den högsta genomsnittliga månadslönen, 34 000 kronor enligt Lönestrukturstatistiken för 2010. Den lägsta genomsnittliga månadslönen, 24 500 kronor, hade kommunerna. För arbetare inom privat sektor redovisas timlöner och den genomsnittliga totala timlönen var 145,40 kronor. Det var små förändringar av löneskillnaden mellan män och kvinnor när hänsyn tas till yrke, ålder, utbildning och arbetstid.

Den 6 september 2011 kommer Medlingsinstitutet att presentera fördjupade analyser av löneutveckling och löneskillnaden mellan män och kvinnor. Då presenteras lönestrukturstatistik för hela ekonomin, med timlöner omräknade till månadslöner.


Genomsnittlig månadslön1 (timlön för arbetare inom privat sektor) efter kön och sektor 20102

Deltidslöner har räknats om till motsvarande heltidslöner. Ingen hänsyn tas till kvinnors och mäns olika fördelning mellan yrke, ålder, utbildning eller arbetstid.

Sektor

Kvinnor

Män

Totalt

Tjänstemän privat sektor

29 700 37 500 34 000

Arbetare privat sektor

134,50 149,30 145,40

Kommuner

24 200 25 700 24 500

Landsting

28 300 38 500 30 300

Staten

29 400 32 900 31 100

1 Genomsnittslönen eller medelvärdet är summan av månads- eller timlönerna i respektive grupp delat med antalet personer i gruppen.
I genomsnittlig månads/timlön ingår för:
Privat sektor: fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation, rörlig lön, ob-/skifttillägg samt tillägg för risk, smuts, värme o.d., förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid samt helglön för arbetare.
Kommuner, landsting och staten: grundlön inklusive fasta tillägg och rörliga tillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning.

2 Mätperioden för lönestrukturstatistiken är en månad – september för privat och statlig sektor och november för kommuner och landsting. Statistiken är känslig för från vilket datum de nya avtalen gäller och om den nya lönen hade hunnit betalas ut vid mättillfället. Löneökningar efter mätmånaden är alltså inte noterade.

 

Mellan september 2009 och samma månad 2010 ökade den genomsnittliga totala månadslönen för tjänstemän i privat sektor med 1,6 procent till 34 000 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 29 700 kronor och för män 37 500 kronor. 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän omfattas av statistiken, 45 procent av dem var kvinnor.

Under samma period ökade den genomsnittliga timlönen (totallön) för arbetare i privat sektor med 2,1 procent till 145,40 kr. För kvinnor var den genomsnittliga timlönen (totallön) 134,50 kr och för män 149,30 kronor. 1,2 miljoner privatanställda arbetare omfattas av statistiken, 31 procent av dem var kvinnor.

I kommunerna ökade den genomsnittliga månadslönen från november 2009 till november 2010 med 1,8 procent till 24 500 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 24 200 kronor och för män 25 700 kronor. 774 000 sysselsatta omfattas av statistiken, 79 procent av dem var kvinnor.

Inom landstingen ökade den genomsnittliga månadslönen mellan november 2009 och samma månad 2010 med 2,3 procent till 30 300 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 28 300 kronor, för män 38 500 kronor. 230 000 sysselsatta omfattas av statistiken, 79 procent av dem var kvinnor.

Inom staten ökade den genomsnittliga månadslönen mellan september 2009 och samma månad 2010 med 2,3 procent till 31 100 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 29 400 kronor och för män 32 900 kronor. 225 000 sysselsatta omfattas av statistiken, 51 procent av dem var kvinnor.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor

När hänsyn tas till att män och kvinnor fördelar sig olika när det gäller yrke, ålder, utbildning och arbetstid har löneskillnaden minskat i samtliga sektorer sedan 2004. Den största förändringen mellan 2009 och 2010 har arbetare inom privat sektor, där löneskillnaden minskat med 0,7 procentenhet.

Uppgifter om förändringen av löneskillnaden över tid bör tolkas med försiktighet. Förutom effekter av ändrat urval av företag och individer samt revideringar av kontrollvariabler kan den beräknade löneskillnaden påverkas av utformningen av kollektivavtal och om de avtalsmässiga löneökningarna har hunnit betalas ut vid mättillfället.

Kvinnors genomsnittliga lön i procent av mäns genomsnittliga lön 2004–2010

Jämförelsen är gjord med metoden standardvägning och hänsyn har tagits till att män och kvinnor fördelar sig olika när det gäller yrke, ålder, utbildning och arbetstid.  

 

Tjänstemän privat sektor

Arbetare privat sektor

Kommuner

Landsting

Staten

2004
89,6 94,5 99,0 93,9 *
2005
90,2 94,4 99,1 94,7 92,9
2006
90,3 94,9 99,0 94,8 93,5
2007
90,6 94,7 98,8 95,2 93,7
2008
90,1 95,6 99,1 95,0 93,0

2009

91,1 95,7 98,6 95,6 93,7

2010

91,2 96,4 99,1 95,6 94,0
Förändring
2004-2010
1,6 1,9 0,1 1,7 1,1

* Uppgift för statlig sektor saknas 2004 eftersom ett nytt system för yrkesklassificering infördes detta år.

Definitioner och förklaringar

Fakta om lönestrukturstatistiken

Lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om kön, yrke, ålder, utbildning, arbetstid och region samt olika kombinationer av dessa variabler. Syftet med undersökningen är att ge jämförbar information om lönestrukturen på arbetsmarknaden. Den belyser lönenivå, lönestruktur och löneutveckling.

Lönestrukturstatistiken är lämplig att använda som underlag för olika analyser, t.ex. jämförelser mellan mäns och kvinnors löner. Det är inte lämpligt att använda den årliga lönestrukturstatistiken för att bedöma löneutvecklingen för enskilda, mindre grupper eftersom förändringstalen också beror på förändringar i gruppers sammansättning, t.ex. unga som kommer in och äldre som slutar.

Statistiken är uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare respektive tjänstemän, kommuner, landsting och staten. Inom privat sektor är statistiken uppdelad efter näringsgren. För privat sektor görs en urvalsundersökning (som omfattar ungefär hälften av samtliga anställda) medan offentlig sektor totalundersöks.

Publikation

Statistik som publiceras i anknytning till detta pressmeddelande finns tillgängliga via följande länkar:

Mer om statistiken

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken.

Statistiken produceras av SCB. Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. 

 

Nästa publiceringstillfälle

Den 6 september 2011 presenteras lönestrukturstatistik för hela ekonomin, med timlöner omräknade till månadslöner.

Statistikansvaring myndighet

Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36


Förfrågningar

John Ekberg
08-545 292 42
john.ekberg@mi.se


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Daniel Widegren
019 - 17 64 04
daniel.widegren@scb.se

Lena Larsson
019-17 60 19
lena.larsson2@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.