På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-01 09:30 Nr 2016:43


Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2015

Antalet sjukdagar ökar för kvinnor och minskar bland män

Totalt sett minskade antalet sjukdagar under fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014. Antalet sjukdagar ökade bland kvinnor och minskade bland män. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,85 dagar per anställd kvinna och 1,24 dagar per anställd man.

Från och med andra kvartalet 2015 används en ny indelning av sektorer. Det är främst tidigare Privat sektor som påverkas då Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. Privat sektor benämns i och med förändringen Näringsliv. Offentlig sektor (Kommun, Landsting och Stat) påverkas endast marginellt av förändringen och benämns Offentlig förvaltning.

Totalt sett minskade antalet sjukdagar med 0,01 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014. Antalet sjukdagar bland kvinnor ökade med 0,04 dagar samtidigt som antalet sjukdagar bland män minskade med 0,05 dagar. I sektorn näringsliv minskade det totala antalet dagar per anställd med 0,02 dagar, kvinnors sjukdagar ökade med 0,05 dagar och minskade bland män med 0,06 dagar. Sjukdagarna ökar främst i produktionsnäringar och minskar i service- och tjänstenäringar.

Inom Offentlig förvaltning ökar antalet sjukdagar per anställd främst bland anställda i sektorerna landsting och stat. Antalet sjukdagar ökade med 0,12 dagar per anställd kvinna och 0,06 dagar per anställd man i landsting respektive 0,05 dagar per anställd kvinna och 0,03 dagar per anställd man inom staten. Bland anställda i sektorn kommun var antalet sjukdagar per anställd kvinna oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2014. Antalet sjukdagar per anställd man ökade med 0,02 dagar. Det var endast inom sektorn kommun som förhållandet mellan kvinnor och mäns antal sjukdagar minskade.

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,23 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2015, vilket är en minskning med 0,01 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartalet 2014.

Alla förändringarna är inte statistiskt säkerställda. Läs mer under fördjupad information.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

Sektor

Kön

4:e kvartalet

    2015 2014
Näringslivet[1]
Kvinnor
1,51 1,46
 
Män
1,22 1,28
 
Totalt
1,33 1,35
Kommuner
Kvinnor
2,4 2,4
 
Män
1,65 1,63
 
Totalt
2,23 2,24
Landsting
Kvinnor
2,16 2,04
 
Män
1,36 1,3
 
Totalt
1,99 1,88
Stat
Kvinnor
1,77 1,72
 
Män
0,95 0,92
 
Totalt
1,37 1,33
HiO
Kvinnor
1,44 .
 
Män
0,89 .
 
Totalt
1,22 .
Totalt
Kvinnor
1,85 1,81
 
Män
1,24 1,29
 
Totalt
1,54 1,55

1) Från och med andra kvartalet 2015 har en ny sektorkodsindelning införts. Jämförelse med motsvarande års siffror inom Näringslivet ska därför göras med försiktighet.

Oförändrat antalet sjuktillfällen per anställd 

Antalet sjuktillfällen var oförändrat under fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Totalt var antalet sjukfall 0,38 fall per anställd. I sektorn näringsliv minskade antalet sjukfall per anställd bland män. Bland kvinnor i näringslivet samt bland alla anställda i övriga sektorer har antalet sjukfall ökat. Bland kvinnor i näringslivet var antalet sjukfall per anställd 0,39 fall och bland män 0,31 fall. Inom Offentlig förvaltning var antal sjukfall inom kommun 0,56 fall bland kvinnor och 0,42 fall bland män, inom landsting 0,52 fall bland kvinnor och 0,36 fall bland män. Antalet sjukfall inom statlig sektor var för kvinnor och män 0,40 respektive 0,23 fall.  

Alla förändringarna är inte statistiskt säkerställda. Läs mer under fördjupad information.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, fjärde kvartalet
  Antal sjukfall

Antal anställda

Sektor

2015 2014 2015 2014
Näringslivet[2]
1 045 651 1 045 871 3 054 042 3 054 600
Kommun
443 904 421 424 841 479 814 500
Landsting
127 458 117 326 259 759 255 800
Stat
79 422 74 143 249 678 244 700
HiO
29 914 . 100 055 .
Totalt
1 726 349 1 658 764 4 505 014 4 369 600

2) Från och med andra kvartalet 2015 har en ny sektorkodsindelning införts. Jämförelse med motsvarande års siffror inom Näringslivet ska därför göras med försiktighet.

Antal sjukfall per fallängd, fjärde kvartalet 2015

Antalet sjukfall uppgick till drygt 1 700 000 fall under fjärde kvartalet, vilket är en ökning med drygt 70 000 sjukfall jämfört med samma period 2014. Av dessa var 88,4 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 47,4 procent av alla sjukfall. Totalt varade 24,0 procent av sjukfallen en dag.

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar och så vidare.

Totala sjukfrånvaron ökade

Den totala sjukfrånvaron under fjärde kvartalet 2015 ökade med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2014. Den totala sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro från arbetet.

Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent

Sektor

Kön

4:e kvartalet

    2015 2014
Näringslivet[3]
Kvinnor
3,7 .
 
Män
2,7 .
 
Totalt
3,1 3,1
Kommuner
Kvinnor
5,9 5,6
 
Män
3,4 3,4
 
Totalt
5,3 5,1
Landsting
Kvinnor
5,3 5,1
 
Män
2,9 2,8
 
Totalt
4,8 4,6
Stat
Kvinnor
3,7 3,4
 
Män
1,9 1,8
 
Totalt
2,8 2,6
HiO
Kvinnor
4,7 .
 
Män
2,9 .
 
Totalt
4 .
Totalt
Kvinnor
4,5 4,3
 
Män
2,7 2,7
 
Totalt
3,6 3,5

3 Från och med andra kvartalet 2015 har en ny sektorkodsindelning införts. Jämförelse med motsvarande års siffror inom Näringslivet ska därför göras med försiktighet.

   

 

Definitioner och förklaringar

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011

Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl Näringslivet som offentlig förvaltning. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma.

  • Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).
  • Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
  • Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.
  • Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet publiceras 2016-06-01 kl 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
019-17 70 83


Förfrågningar

Lukas Gamerov
019–17 64 88
lukas.gamerov@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.