På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Befolkningens sammansättning
Befolkningsstatistik BefolkningDemografiHushållIn- och utvandringMedellivslängdNamnSmåortTätorter

Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

Befolkningens storlek och förändringar
Hushålls- och bostadsräkning, Census ArbeteBefolkningBoendeBostäderHushåll

Vad är en hushålls- och bostadsräkning?

En hushålls- och bostadsräkning, även kallad Census, innebär att samla in uppgifter om hushåll, boende och bostäder i ett land vid en given tidpunkt.

Varför ska man göra en hushålls- och bostadsräkning?

EU har slagit fast att alla medlemsländer ska genomföra en hushålls- och bostadsräkning för år 2011.

Statistik om hushåll, boende och bostäder är en av de grundläggande kunskaperna som behövs om ett samhälle. Det gäller på såväl internationell som nationell och regional nivå.

Vad används uppgifterna till?

Främst används uppgifterna för att göra jämförelser mellan länder och regioner inom EU, men även som faktaunderlag på nationell och regional nivå vid planering av viktiga samhällsfunktioner som exempelvis bostadsbyggande, daghem, skolor eller sjukvård. Uppgifterna används också i forskningen.

Hur genomförs en hushålls- och bostadsräkning?

Den svenska hushålls- och bostadsräkningen som nu genomförts, baseras helt på uppgifter från olika register. Tidigare har folk- och bostadsräkningarna genomförts med hjälp av frågeblanketter som hela befolkningen fått svara på. I övriga Europa varierar sättet att genomföra en hushålls- och bostadsräkning på; alltifrån frågeblanketter som hela befolkningen fått svara på till helt registerbaserade undersökningar.

Här presenteras resultaten

Hur resultaten från Census ska publiceras är bestämt av EU, och alla medlemsländer ska leverera likadana tabeller. 

Mer om hushålls- och bostadsräkning

Metoder

 

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) ArbeteBefolkningBoendeBostäderHushåll

Folk- och bostadsräkningarna har till syfte att ur olika aspekter beskriva samhället vid räkningstillfället. Här hittar du statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 vad gäller definitioner och värdemängder.

Publikationer finns i tryckt form för respektive FoB. Nu finns de tryckta publikationerna även tillgängliga i digitaliserad form på vår webbplats. (Under fliken Publikationer anges att inga publikationer finns, använd istället länken nedan.) 

Befolkningsframskrivningar
Befolkningsframskrivningar BefolkningBefolkningsprognoserFruktsamhetIn- och utvandring

Inom den officiella statistiken görs en befolkningsprognos för Sverige en gång om året. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av befolkningsutvecklingen. Vid det tillfället redovisas, utöver ett huvudalternativ, även alternativa framskrivningar. Den senaste fördjupade analysen gjordes år 2015 och publicerades i publikationen "Sveriges framtida befolkning 2015–2060". För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

För mer information om regionala befolkningsprognoser: Regionala befolkningsprognoser.

Demografisk analys BefolkningDemografiFamiljFruktsamhetIn- och utvandring

Demografisk analys handlar om demografiska beteenden så som barna­födande, döds­fall och migration samt dess kopp­ling till samhälls­utveck­lingen. Det handlar också om befolk­nings­komposition, t.ex. ålders­struktur och familje­samman­sättning. Beskrivande och för­djupande studier publiceras främst i rapport­serien Demografiska rapporter samt i tid­skriften Välfärd. Mer metod­inriktade arbeten publiceras i serien Bakgrundsfakta.

Ämnesövergripande statistik
Namnstatistik Namn

Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken om nyfödda namngivna publiceras omkring 20 januari och avser de nyfödda vars tilltalsnamn anmäldes till Skatteverket året innan. Statistiken för hela befolkningen (förnamn, tilltalsnamn och efternamn) publiceras omkring 20 februari och avser de folkbokförda 31 december föregående år. Samtidigt uppdateras namndatabasen från vilken namnsökningar kan göras (namnsökningen nås från SCB:s startsida). Namnstatistik har framställts och publicerats sedan 1998.