På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-22 09:30 Nr 2016:32


Folkmängd 2015 - befolkningsförändringar:

Nu är männen fler än kvinnorna i Sverige

Under 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer och vid årets slut uppgick den till 9 851 017 personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år. De senaste 20 åren har folkökningen för männen varit högre än för kvinnorna och för första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i befolkningen fler än antalet kvinnor.

Under året ökade befolkningen med 44 936 kvinnor och 58 726 män. Det är 1 171 personer fler än 2014 års rekordstora folkökning.

Folkökningen under 2015 berodde både på ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och döda, och ett invandringsöverskott, skillnaden mellan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet uppgick till 23 963 personer, 8 946 kvinnor och 15 017 män, och invandringsöverskottet uppgick till 78 410 personer, 35 284 kvinnor och 43 126 män. Invandringsöverskottet utgjorde därmed 77 procent av folkökningen och födelseöverskottet återstående 23 procent.

Folkökning per månad åren 2014 och 2015

Diagram

Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan 21 000 och 26 000 personer per år. Under samma period har invandringsöverskottet stigit från 45 000 till 78 000 personer per år. Det har resulterat i att invandringsöverskottets andel av folkökningen har stigit från 67 procent till nuvarande 77 procent.

Födelse- och invandringsöverskott åren 2011–2015

Diagram

Syrienfödda största invandringsgruppen

Den stora flyktingströmmen under 2015, främst under sensommaren och hösten, gav 163 000 nya asylsökande enligt statistik från Migrationsverket. Eftersom handläggningstiden för att beviljas uppehållstillstånd ofta överstiger ett år kommer många av de som får uppehållstillstånd att räknas som invandrade och folkbokförda först under 2016 eller kanske till och med under 2017.

Under året invandrade 134 240 personer, fördelat på 60 641 kvinnor och 73 599 män. Det är en ökning med 7 274 personer jämfört med året innan. Männen är fler än kvinnorna i majoriteten av åldersklasserna.

Invandring efter ålder och kön år 2015

Diagram

Personer födda i Syrien utgjorde för andra året i rad den enskilt största invandringsgruppen, 30 590 personer eller knappt var fjärde invandrare var Syrienfödd. Av dessa var 37 procent barn mellan 0 och 17 år. Under perioden 2006–2011 var antalet Syrienfödda invandrare som högst 1 800 personer under ett enskilt år. År 2012, när krisen i Syrien började bli påtaglig, invandrade 5 349 Syrienfödda till Sverige och sedan dess har invandringen av Syrienfödda ökat varje år.

Invandring av Syrienfödda åren 2006–2015

Diagram

Den näst största invandringsgruppen var återinvandrade Sverigefödda, som har legat stabilt kring 15 000 personer per år sedan 2010. År 2015 uppgick antalet till 14 580 personer, motsvarande 11 procent av den totala invandringen. Även Eritrea, Polen och Irak var vanliga födelseländer bland de som invandrade till Sverige år 2015.

Utvandringen under året var högre än någonsin tidigare. 55 830 personer, varav 25 357 kvinnor och 30 473 män, registrerades som utvandrade. Av de utvandrade var 18 452 Sverigefödda.

Invandringar och utvandringar åren 1875–2015

Diagram

Flest födda den 18 augusti

Under 2015 föddes 114 870 barn, 55 368 flickor och 59 502 pojkar. Maj och juli var de vanligaste födelsemånaderna men det allra vanligaste födelsedatumet var 18 augusti, då 403 barn fick uppleva sin allra första dag i livet. Antalet födda har legat på i stort sett samma nivå de fyra senaste åren.

För att befolkningen ska kunna öka av sig själv, utan hjälp av invandring, behöver varje kvinna föda minst 2,1 barn i genomsnitt under sitt liv. Den nivån har barnafödandet inte nått sedan början av 1990-talet. Under 2015 var den summerade fruktsamheten 1,85 jämfört med 1,88 år 2014 och 1,89 år 2013. De tidigaste beräkningarna av summerad fruktsamhet härrör från mitten av 1700-talet. Då föddes i genomsnitt fem barn per kvinna.

Jämfört med 2014 ökade antalet avlidna något under 2015 och uppgick till 90 907 personer, 46 422 kvinnor och 44 485 män. Sedan 1998 har antalet avlidna kvinnor överstigit antalet avlidna män. Antalet avlidna har legat stabilt mellan 89 000 och 92 000 under de senaste tio åren.

Männen är i majoritet

Kvinnorna har genom historien alltid varit fler än männen, men mönstret bröts under våren 2015 och männen är numera i majoritet. Orsakerna är flera; männens medellivslängd har sedan mitten av 1980-talet ökat snabbare än kvinnornas. I de höga åldrarna är kvinnorna dessutom i klar majoritet vilket innebär att fler kvinnor än män avlider. Slutligen har vi under senare år haft stor invandring och av de invandrade är männen fler än kvinnorna.

Både giftermål och skilsmässor minskar

Under 2015 gifte sig 52 314 par, vilket var en minskning med 799 par jämfört med 2014. Giftermålen mellan kvinna och man var 51 623 till antalet och stod därmed för nära 99 procent av samtliga giftermål. Årets vanligaste vigseldag blev 13 juni, för övrigt samma dag som prins Carl Philip gifte sig med Sofia Hellqvist och där bland annat 440 par gifte sig vid det drop in-bröllop som anordnades på Skansen i Stockholm.

Antalet skilsmässor uppgick till 24 876, en minskning med 1 267 sedan 2014.

Giftermål och skilsmässor
2015 efter kön
De fem vanligaste
vigseldagarna 2015
  Gifter-
mål
Skils-
mässor
Dag Antal
vigda
par
Kvinna och man 51 623 24 700 13 juni 1 584
Kvinna och kvinna 392 128 8 augusti 1 539
Man och man 299 48 1 augusti 1 503
Samtliga 52 314 24 876 15 augusti 1 390
      25 juli 1 276

Folkmängden ökade i åtta av tio kommuner

Under 2015 ökade befolkningen i 239 av Sveriges 290 kommuner. Det är nio kommuner färre än året innan då 248 kommuner hade en folkökning. Tre kommuner, Borgholm, Forshaga och Kinda, hade oförändrad folkmängd och 48 kommuner hade en folkminskning. Alla län ökade sin folkmängd utom Norrbotten, som minskade med 254 personer.

Den största folkökningen hade som vanligt de tre storstadskommunerna. Stockholm ökade med 11 527 personer, Göteborg med 7 045 och Malmö med 4 467. Ordningen bland de 30 största kommunerna är i stort sett oförändrad sedan året innan. Tre Stockholmskommuner, Nacka, Solna och Järfälla avancerade på bekostnad av tre norrlandskommuner; Nacka passerade Sundsvall och innehar nu plats 17, Solna gick om Luleå och har nu 27:e plats medan Järfälla passerade Skellefteå och har plats 29. Kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar förra året var Umeå, 120 000, Sollentuna, 70 000, Lerum, 40 000, Kävlinge och Nässjö, 30 000 samt Malung-Sälen och Nykvarn, 10 000.

Den procentuellt största folkökningen 2015 stod Knivsta för med drygt 4,7 procent, följd av Sundbyberg med knappt 4,6 procent.

Främsta anledningen till kommunernas folkökning var den höga invandringen till Sverige. Samtliga av landets kommuner utom en, Vaxholm, hade ett invandringsöverskott. Mer än hälften av kommunerna, 167, hade däremot ett födelseunderskott, vilket innebär att det var fler som avled än som föddes. Drygt hälften, 159 kommuner, hade ett inrikes flyttningsunderskott, fler flyttade ut från kommunen till andra delar av Sverige än in till kommunen från andra delar av Sverige.

Strömsunds kommun i Jämtlands län hade den största folkminskningen under 2015, minus 161 personer. Störst folkminskning procentuellt sett hade Övertorneå, som minskade med 2,3 procent.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2010–2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Folkmängd 31 dec
9 415 570 9 482 855 9 555 893 9 644 864 9 747 355 9 851 017
Kvinnor
4 725 326 4 756 021 4 789 988 4 830 507 4 875 115 4 920 051
Män
4 690 244 4 726 834 4 765 905 4 814 357 4 872 240 4 930 966
Folkökning
74 888 67 285 73 038 88 971 102 491 103 662
Kvinnor
33 658 30 695 33 967 40 519 44 608 44 936
Män
41 230 36 590 39 071 48 452 57 883 58 726
Födda
115 641 111 770 113 177 113 593 114 907 114 870
Flickor
56 256 54 565 55 006 55 121 55 809 55 368
Pojkar
59 385 57 205 58 171 58 472 59 098 59 502
Döda
90 487 89 938 91 938 90 402 88 976 90 907
Kvinnor
46 587 46 344 47 653 46 742 45 594 46 422
Män
43 900 43 594 44 285 43 660 43 382 44 485
Födelseöverskott
25 154 21 832 21 239 23 191 25 931 23 963
Kvinnor
9 669 8 221 7 353 8 379 10 215 8 946
Män
15 485 13 611 13 886 14 812 15 716 15 017
Invandringar
98 801 96 467 103 059 115 845 126 966 134 240
Kvinnor
46 163 45 643 49 673 55 419 57 853 60 641
Män
52 638 50 824 53 386 60 426 69 113 73 599
Utvandringar
48 853 51 179 51 747 50 715 51 237 55 830
Kvinnor
22 158 23 344 23 337 23 573 23 907 25 357
Män
26 695 27 835 28 410 27 142 27 330 30 473
Invandringsöverskott
49 948 45 288 51 312 65 130 75 729 78 410
Kvinnor
24 005 22 299 26 336 31 846 33 946 35 284
Män
25 943 22 989 24 976 33 284 41 783 43 126
Giftermål[1]
           
(antal par)
56 555 53 013 56 240 51 610 53 113 52 314
Skilsmässor[1]
           
(antal par)
25 151 24 884 25 005 26 933 26 143 24 876

1) Modellen för beräkning av antal giftermål och antal skilsmässor har reviderats under 2015 och har beräknats enligt den nya modellen för hela tidsserieperioden 2010–2015. Den tidigare modellen exkluderade bland annat giftermål och skilsmässor där kvinnan i ett tvåkönat par inte var folkbokförd i Sverige. Förändringen har medfört att antalet giftermål blivit cirka 10 procent fler jämfört med tidigare och att antalet skilsmässor blivit cirka 5 procent fler jämfört med tidigare.

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2015, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2015. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd ökade under 2015 med 1 289 personer till följd av händelser som inträffat före 2015, men som rapporterades under året.

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-18 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2015.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Lo Mildh
019-17 61 65

Inge Göransson
019-17 61 75

befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.