På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-02-17 09:30 Nr 2009:39


Sveriges folkmängd 31/12 2008, definitiva uppgifter:

Mycket att fira när milstolpar i befolkningen passeras

Under förra året ökade Sveriges befolkning med 73 420 personer, vilket innebär att vi hade en folkmängd på 9 256 347 personer den sista december 2008. Bidragande orsaker till folkökningen var de många födslarna samt att invandringen nådde över 100 000, något som aldrig tidigare skett. Både dödsfallen och utvandringen minskade något jämfört med 2007.

Invandringen, som de senaste åren har varit mycket hög, fortsätter att slå rekord. Detta då mer än 100 000 personer invandrade under 2008. Totalt flyttade 101 171 personer till Sverige, 48 711 kvinnor och 52 460 män. Bland dessa personer fanns 169 olika medborgarskap representerade. Den största invandrargruppen utgjordes av 17 853 svenska medborgare. Därefter kom 12 103 irakiska medborgare. Mellan åren 2007 och 2008 har invandringen av svenska medborgare ökat med 12 procent medan invandringen av irakiska medborgare minskat med 20 procent. Till viss del förklaras det senare av ett minskat antal asylsökande från Irak, samtidigt som bifallsandelen för gruppen minskat.

Svenskar spridda i världen

Jämfört med 2007 minskade utvandringen med 124 personer och sammantaget lämnade 45 294 personer landet under 2008. Av dessa var 20 555 kvinnor och 24 739 män. Drygt 54 procent av utvandrarna var födda i ett land utanför Sverige. De vanligaste födelseländerna bland utvandrarna, förutom Sverige, är de nordiska länderna Finland, Danmark och Norge. Vanligast för utrikes födda är att de återvänder till sitt födelseland. Det gjorde nära 90 procent av de finsk-, dansk- och norskfödda personer som lämnade Sverige.

Bland svenskfödda utvandrare var nordiska samt engelskspråkiga länder mest populära. Till Norge, Danmark och Finland flyttade mer än var tredje svenskfödd utvandrare medan Storbritannien och USA lockade en femtedel av dem. Totalt flyttade de svenskfödda utvandrarna till 146 olika länder. De utrikes födda utvandrarna spred sig på något fler länder, 151 stycken.

Rekordmånga föddes i juli

Sammanlagt föddes 109 301 barn under 2008, 52 949 flickor och 56 352  pojkar, vilket var en ökning med 1 880 barn sedan året dessförinnan. Oftast föds det flest barn i någon av månaderna mars, april eller maj. Under förra året var dock juli den månad då det föddes flest barn, 10 137 stycken. Det är första gången sedan 1994 som mer än 10 000 barn fötts under samma månad. Den 6:e maj var däremot den vanligaste födelsedagen. På den dagen föddes 379 barn. Minst antal barn, 199 stycken, föddes det den 29 november.

Något färre avled

Under det gånga året avled 91 449 personer, vilket är något färre än under 2007. Av de avlidna var 47 389 kvinnor och 44 060 män. Antalet barn som avled innan sin ettårsdag förändrades inte sedan 2007 utan låg kvar på 2,5 barn per 1 000 födda. Spädbarnsdödligheten har under 2000-talet varierat mellan 3,7 och 2,4. Över tiden har spädbarnsdödligheten sjunkit kraftigt. I början av 1900-talet avled nära vart tionde barn under sitt första levnadsår.

Kvinnor i majoritet bland de nya medborgarna

Antalet personer som får svenskt medborgarskap har fortsatt att minska sedan rekordåret 2006 då 51 239 personer blev svenska medborgare. Under 2008 fick 30 461 personer, genom ansökan, ett svenskt medborgarskap. Något fler kvinnor, 16 947, fick medborgarskap jämfört med 13 514 män. Fram till mitten av 1990-talet var det varje år fler män än kvinnor som fick svenskt medborgarskap. Därefter har andelen kvinnor bland de nya medborgarna ökat och var 2008 uppe i 56 procent. Den största gruppen som fick svenskt medborgarskap var 4 224 irakiska medborgare.

Allt fler kvinnor i partnerskap

Äktenskapen fortsätter stadigt att öka. Under 2008 sa 50 332 par ja till varandra. Inte sedan 1968 har så många par gift sig, undantaget 1989 då 108 919 par gifte sig i samband med förändringar av änkepensionen. Den vanligaste dagen att gifta sig på var turdagen 080808. Då gifte sig 1 939 par. Under året skilde sig 21 377 par, vilket var en liten ökning sedan 2007.

Under förra året registrerade 503 kvinnor och 311 män partnerskap. Mellan 2007 och 2008 har antalet registrerade partnerskap bland kvinnor ökat med 30 procent. Bland männen har de registrerade partnerskapen ökat med knappt 19 procent. Den vanligaste dagen att registrera partnerskap på för kvinnorna var 080808 men för männen den 28 juni. Avregistrerade sitt partnerskap gjorde 86 kvinnor och 95 män. Jämfört med 2007 var det en minskning med drygt 20 procent för kvinnorna, medan männens avregistrerade partnerskap ökade med motsvarande antal procent.

Trenden bruten för Malå, Vilhelmina och Arjeplog

Under föregående år ökade 155 kommuner sin folkmängd medan 133 kommuner minskade sin folkmängd. Hjo och Vilhelmina hade en oförändrad folkmängd. Trenden att små kommuner minskar medan större kommuner ökar sitt invånarantal håller i sig.

Malå har under 16 år haft en folkminskning, en trend som de bröt under 2008 med en folkökning på 31 personer. Vilhelmina, som under det gångna året hade en oförändrad folkmäng har tidigare haft 13 år av folkminskning. Arjeplog bröt en 12-årig period av minskande befolkning genom en ökning på 57 personer. Skurup och Piteå har haft en omvänd utveckling, efter nio respektive sju år av folkökning hade de under 2008 en folkminskning.

Dags att fira både i Göteborg och i Stockholm

Med en stabil tillväxttakt nådde Göteborgs kommun i november 2008 halvmiljonsgränsen och den sista december hade kommunen 500 197 invånare. Även Halmstad passerade en milstolpe i och med att invånarantalet passerade 90 000 invånare. Andra kommuner som också passerat befolkningsgränser är Botkyrka och Växjö som vid årsskiftet hade mer än 80 000 invånare, Hässleholm passerade 50 000 invånare, Kungälv 40 000 och Kumla 20 000. Däremot gick Hofors under 10 000-gränsen.

Även Stockholm har sprängt en gräns. Detta då kommunen ökade sin folkmängd med nära 15 000 personer vilket ledde till en folkmängd på över 800 000. Därmed ligger nu folkmängden på de rekordnivåer Stockholm hade före de stora utflyttningarna på 60- och 70-talet.

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner 2008

 

Folkmängd och befolkningsförändringar 2004-2008
  2004 2005 2006 2007 2008
Folkmängd
31 dec
9 011 392 9 047 752 9 113 257 9 182 927 9 256 347
Kvinnor
4 545 081 4 561 202 4 589 734 4 619 006 4 652 637
Män
4 466 311 4 486 550 4 523 523 4 563 921 4 603 710
Födda
100 928 101 346 105 913 107 421 109 301
Flickor
48 953 49 310 51 430 52 162 52 949
Pojkar
51 975 52 036 54 483 55 259 56 352
Döda
90 532 91 710 91 177 91 729 91 449
Kvinnor
46 618 46 922 47 000 47 759 47 389
Män
43 914 44 788 44 177 43 970 44 060
Födelse-
överskott
10 396 9 636 14 736 15 692 17 852
Kvinnor
2 335 2 388 4 430 4 403 5 560
Män
8 061 7 248 10 306 11 289 12 292
Invandring
62 028 65 229 95 750 99 485 101 171
Kvinnor
31 242 31 786 45 040 45 857 48 711
Män
30 786 33 443 50 710 53 628 52 460
Utvandring
36 586 38 118 44 908 45 418 45 294
Kvinnor
17 495 17 880 21 002 20 995 20 555
Män
19 091 20 238 23 906 24 423 24 739
Invandrings-överskott
25 442 27 111 50 842 54 067 55 877
Kvinnor
13 747 13 906 24 038 24 862 28 156
Män
11 695 13 205 26 804 29 205 27 721
Folkökning
35 722 36 360 65 505 69 670 73 420
Kvinnor
16 067 16 121 28 532 29 272 33 631
Män
19 655 20 239 36 973 40 398 39 789
Giftermål
(antal gifta par)
43 088 44 381 45 551 47 898 50 332
Skilsmässor (antal skilda par)
20 106 20 000 20 295 20 669 21 377
Registrerade partnerskap
567 593 660 650 814
Kvinnor
282 349 382 388 503
Män
285 244 278 262 311
Avregistrerade partnerskap
115 134 201 189 181
Kvinnor
56 70 106 111 86
Män
59 64 95 78 95
Erhållit svenskt medborgarskap
28 893 39 573 51 239 33 629 30 461
Kvinnor
15 586 21 140 27 652 18 219 16 947
Män
13 307 18 433 23 587 15 410 13 514

 

Definitioner och förklaringar

Antalet personer som ingått partnerskap kan vara udda eftersom statistiken endast avser personer folkbokförda i Sverige.

 

Nästa publiceringstillfälle

Den 20 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2008.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
019 - 17 69 42


Förfrågningar

SCB, enheten för befolkningsstatistik
019 - 17 60 10
befolkning@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.