På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-05-19 09:30 Nr 2015:354


Sveriges framtida befolkning 2015–2060:

Tre miljoner fler bor i Sverige år 2060

Fram till år 2060 antas befolkningen i Sverige öka med drygt 3 miljoner till 12,9 miljoner. Idag är vi 9,7 miljoner och redan nästa år beräknas 10-miljoners­gränsen nås. Detta enligt Statistiska centralbyråns befolknings­prognos med nya antaganden om migration, barnafödande och dödlighet på både lång och kort sikt.

De närmaste åren förväntas en stor folkökning, uppemot 150 000 personer per år. Det beror främst på ett antagande om en fortsatt hög invandring till Sverige, framförallt från Syrien. På längre sikt antas en något mindre folkökning, ungefär 50 000 per år.

Varje år under hela prognosperioden beräknas fler födas än avlida. Det kommer också vara fler invandrare än utvandrare alla år. Fram till år 2045 har nettomigrationen (att fler invandrar än utvandrar) störst betydelse för folkökningen. Efter 2045 har den naturliga folkökningen (att fler föds än dör) större betydelse än migrationen för folkökningen.

Allt fler skolbarn, äldre och utrikes födda

En tydlig förändring i befolkningsstrukturen är en ökning av antalet äldre. Livslängden har ökat, och antas fortsätta öka, vilket medför fler äldre. År 2045 beräknas det finnas över en miljon personer i Sverige som är 80 år och äldre. Den kraftiga ökningen av antalet äldre innebär att andelen i åldrarna 20–64 år minskar, trots att antalet personer i åldersgruppen ökar. År 2014 var 58 procent av befolkningen i dessa åldrar och till år 2060 har andelen minskat till 52 procent. Antalet barn i skolåldrarna, 7–15 år, förväntas också att öka, mest de närmaste 20 åren. I mitten av 2030-talet beräknas det finnas mer än 30 procent fler barn i skolåldrarna än idag.

En annan tydlig förändring i befolkningsstrukturen är att allt fler i de mest yrkesaktiva och äldre åldrarna är födda utomlands. År 2014 var en femtedel av befolkningen i åldern 25–64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka till en fjärdedel år 2020 och nära en tredjedel år 2030. Vartefter åren går ökar andelen utrikes födda i de äldre åldrarna och år 2060 beräknas en fjärdedel av de som är 80 år och äldre vara födda utomlands.

Fortsatt hög migration både till och från Sverige

Prognosen över asylinvandringen bygger på Migrationsverkets antagande om att många människor förväntas söka skydd i Sverige, främst från inbördeskrigets Syrien. Konflikten förväntas mattas av efter några år vilket innebär en lägre asylinvandring. De närmaste åren förväntas anhöriginvandringen ligga kvar på relativt höga nivåer och migrationen till och från andra EU-länder väntas fortsätta att öka. På längre sikt antas en fortsatt invandring från oroshärdar i världen, men den antas inte vara på samma höga nivå som idag och de närmast kommande åren.

En ökad invandring leder även till att fler flyttar ut ur landet. Utvandringen av personer födda i ett annat land , liksom av Sverigefödda, förväntas öka under hela prognosperioden.

Kvinnor förväntas i snitt få ungefär lika många barn i framtiden som idag. Däremot antas det finnas fler kvinnor i barnafödande åldrar vilket gör att det varje år under prognosperioden beräknas födas fler barn jämfört med idag.

År 2014 var medellivslängden vid födelsen 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män. Fram till år 2060 beräknas den öka till 89 år för kvinnor och nära 87 år för män. Av de flickor som föds 2015 beräknas hälften leva till minst 94 års ålder. För pojkar förväntas motsvarande ålder bli 92 år. Detta kan jämföras med de som föddes för 100 år sedan, 1915. Av flickorna i den årskullen levde hälften till minst 80 år och hälften av pojkarna till 73 år.

Befolkningsstatistik för år 2014 samt prognos för 2030 och 2060. Antal personer
  2014 Prognos
2030
Prognos
2060
Folkmängd 9 747 000 11 385 000 12 903 000
Antal i skol-
åldrarna 7-15 år
964 000 1 252 000 1 358 000
Antal 80+ år 499 000 826 000 1 210 000
Antal födda 115 000 129 000 145 000
Antal döda 89 000 103 000 122 000
Antal invandrare 127 000 114 000 108 000
Antal utvandrare 51 000 73 000 87 000

Definitioner och förklaringar

Framskrivningen av befolkningen bygger på antaganden om barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Alla antaganden är osäkra, och särskilt gäller det antagandet om invandring. I rapporten presenteras, förutom huvudalternativet, alternativa beräkningar av befolkningen med andra antaganden om barnafödande, dödlighet och migration.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Lena Lundkvist
08-506 946 78
lena.lundkvist@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.