På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-30 09:30 Nr 2012:760


Kalkylerat bostadsbestånd 2011-12-31:

Bostadsrätterna fortsätter öka på hyresrätternas bekostnad

Enligt det kalkylerade bostadsbeståndet fanns det 4 524 292 lägenheter i landet 2011-12-31. Dessa fördelades på 2 003 135 lägenheter i småhus och 2 521 157 lägenheter i flerbostadshus.

Bostadsrätterna fortsätter öka

Flerbostadshusens fördelning efter upplåtelseform är 1 587 811 hyresrätter, 933 164 bostadsrätter och 182 ägarlägenheter. Antalet hyresrätter i landet dominerar. Andelen hyresrätter är 63 procent medan bostadsrätternas andel är 37 procent av det totala lägenhetsantalet i flerbostadshus. På länsnivå har Kronoberg den högsta andelen hyresrätter med 85 procent. I Halland och Örebro är andelen hyresrätter 78 procent. De högsta andelarna bostadsrätter finns i Stockholms och Uppsala län med 51 respektive 48 procent. Jämfört med 1990 finns det idag ca 33 300 fler hyreslägenheter medan antalet bostadsrättslägenheter blivit nästan 10 gånger fler, ca 317 000.

Ombildningar av hyreslägenheter

Antalet ombildade lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt minskade 2011 jämfört med 2010. År 2011 var det 7 106 hyresrätter som ombildades till bostadsrätter vilket kan jämföras med ca 20 000 lägenheter 2010. Det är främst i Stockholms län ombildningarna minskat. Från ca 14 000 lägenheter 2010 till ca 4 400 lägenheter 2011. Sedan år 2000 har ca 155 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 112 000 i Stockholms län.

 

Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring 1990-2011. Riket. 1990=100

Diagram

Antal lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform

Län

Hyresrätt Bostadrätt Äganderätt Totalt Andel hyresrätt Andel bostadsrätt
Stockholm
344 010 360 044 1 704 055 49 51
Uppsala
47 892 43 986 0 91 878 52 48
Södermanland
50 603 20 222 0 70 825 71 29
Östergötland
90 778 30 480 14 121 272 75 25
Jönköping
55 135 18 211 28 73 374 75 25
Kronoberg
32 276 5 891 7 38 174 85 15
Kalmar
36 412 12 648 7 49 067 74 26
Gotland
6 425 3 845 0 10 270 63 37
Blekinge
24 527 7 681 0 32 208 76 24
Skåne
196 187 118 752 24 314 963 62 38
Halland
39 719 11 029 0 50 748 78 22
Västra Götaland
283 339 128 519 100 411 958 69 31
Värmland
42 958 19 597 1 62 556 69 31
Örebro
57 526 15 795 0 73 321 78 22
Västmanland
42 276 29 547 0 71 823 59 41
Dalarna
42 952 18 794 0 61 746 70 30
Gävleborg
48 807 17 113 0 65 920 74 26
Västernorrland
33 734 24 033 0 57 767 58 42
Jämtland
19 767 13 019 0 32 786 60 40
Västerbotten
46 202 19 484 0 65 686 70 30
Norrbotten
46 286 14 474 0 60 760 76 24
Hela riket
1 587 811
933 164
182
2 521 157
63
37

Bostadsbeståndet efter byggnadsperiod

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes många småhus på 1970-talet. Under perioden 1971 – 1980 byggdes 21 procent av det totala småhusbeståndet. När det gäller flerbostadshus byggdes 41 procent under perioden 1951 – 1970 med störst andel under perioden 1961 – 1970 då 25 procent byggdes.

Det totala bostadsbeståndet

Av det totala antalet lägenheter i bostadsbeståndet ligger 56 procent i flerbostadshus och 44 procent i småhus. Högst andel lägenheter i flerbostadshus, 73 procent, finns i Stockholms län och högst andel småhus finns i Gotlands och Hallands län med 63 procent.

 

Antal och andel lägenheter efter hustyp och län

Län

Antal lägenheter

Andel flerbostadshus Andel småhus
  Flerbostadshus Småhus Totalt    
Stockholm
704 055 264 469 968 524 73 27
Uppsala
91 878 67 351 159 229 58 42
Södermanland
70 825 60 697 131 522 54 46
Östergötland
121 272 90 489 211 761 57 43
Jönköping
73 374 83 067 156 441 47 53
Kronoberg
38 174 50 758 88 932 43 57
Kalmar
49 067 68 076 117 143 42 58
Gotland
10 270 17 632 27 902 37 63
Blekinge
32 208 42 084 74 292 43 57
Skåne
314 963 268 941 583 904 54 46
Halland
50 748 84 617 135 365 37 63
Västra Götaland
411 958 334 434 746 392 55 45
Värmland
62 556 74 541 137 097 46 54
Örebro
73 321 65 305 138 626 53 47
Västmanland
71 823 53 163 124 986 57 43
Dalarna
61 746 80 449 142 195 43 57
Gävleborg
65 920 73 679 139 599 47 53
Västernorrland
57 767 62 107 119 874 48 52
Jämtland
32 786 34 869 67 655 48 52
Västerbotten
65 686 62 070 127 756 51 49
Norrbotten
60 760 64 337 125 097 49 51
Hela riket
2 521 157
2 003 135
4 524 292
56
44

Definitioner och förklaringar

Under perioden 1960-1990 samlades uppgifter om bostadsbeståndet in via de Folk- och bostadsräkningar som genomfördes vart femte år. Den senaste officiella statistiken som finns tillgänglig över bostadsbeståndet i Sverige är från 1990, då den senaste Folk- och bostadsräkningen gjordes.

Avsaknaden av aktuell statistisk information om bostadsbeståndet var för många statistikanvändare besvärande. För att möta behovet av bostadsbeståndsstatistik tog SCB fram en metod för att skatta detta. Metoden utgick från Folk- och bostadsräkningen 1990 och uppdaterades med årliga förändringar genom nybyggnad, ombyggnad och rivningar. Denna metod har använts för åren 1991 – 2009.

SCB:s  nya kalkylerade bostadsbestånd

Fr.o.m. 2010 tas bostadsbeståndet fram med en ny metod. Antal lägenheter hämtas från fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1/1 varje år. Därefter uppdateras uppgifterna med under året färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar varefter ett kalkylerat bostadsbestånd per 31/12 varje år erhålls. Detta innebär bättre kvalitet och aktualitet jämfört med den metod som användes för åren 1991 – 2009.

Bostadsbeståndet efter upplåtelseform, m.m.

SCB kan på uppdragsbasis ta fram ytterligare statistik om bostadsbeståndet 2011. Vi kan bland annat redovisa bostadsbeståndet fördelat på byggnadsperiod, ägarkategori och upplåtelseform (bostadsrätt,  hyresrätt, äganderätt) på t.ex. kommunnivå.

En viktig faktor vid skattningarna av bostadsbeståndet efter upplåtelseform och ägarkategori är försäljningar av flerbostadshus. Genom att granska de enskilda köpen av flerbostadshus har antalet lägenheter som t.ex. övergått från hyresrätt till bostadsrätt beräknats. Vi kan därför även redovisa uppgifter på omvandling från hyresrätt till bostadsrätt för lägenheter i flerbostadshus samt förändring av ägarkategori.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Rein Billström
08-506 947 97
byggande.bebyggelse@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.