På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-06-21 10:00 Nr 2005:159


Partisympatiundersökningen (PSU)

EU- och euro-sympatier i maj 2005

Svenskarna säger fortfarande nej till euron, men avståndet minskar mellan ja och nej. Bland männen är det jämnt men bland kvinnorna är det övervikt för nej. Andelen som skulle rösta ja till euron har ökat bland centerpartiets och bland miljöpartiets sympatisörer sedan november. När det gäller Sveriges medlemskap i EU är opinionsläget stabilt med fler för än mot medlemskapet. Andelen för medlemskapet har minskat bland moderaternas sympatisörer medan den har ökat bland miljöpartiets jämfört med november 2004. Det förtjänar påpekas att intervjuerna gjordes före folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna och således också före de senaste dagarnas turbulens kring EU-budgeten.

I Partisympatiundersökningen (PSU) som SCB genomförde i maj tillfrågades ett urval av svenska medborgare om inställningen till EU – frågan löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?". I stället för EMU-sympatierna som har mätts tidigare ställs sedan förra året en fråga om ”euro-sympatier”: ”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?”.

Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 2 till den 26 maj 2005.

Stabil opinion – fler för än mot Sveriges EU-medlemskap
En tredjedel av de tillfrågade – ca 33 procent – säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU. Andelen för EU-medlemskapet är signifikant större (ca 44 procent) och andelen som saknar åsikt är ca 22 procent. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet – ca 36 respektive ca 30 procent. Bland män är andelen för EU signifikant större än andelen mot medan det är jämnt bland kvinnorna. Jämfört med november 2004 har andelen för EU ökat signifikant (statistiskt säkerställt) bland kvinnorna medan det är oförändrat bland männen och på totalen.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i maj 2005, svarsfördelning efter kön. Procent

Avståndet minskar mellan ja och nej till euron
Andelen som skulle rösta ja till euron vid folkomröstning i maj 2005 är statistiskt säkerställt mindre än andelen som skulle rösta nej. Ca 39 procent svarar att de skulle rösta ja till euron medan ca 46 procent skulle rösta nej. Ca 14 procent vet inte hur de skulle göra.

För ett år sedan var skillnaden mellan ja och nej ca 13 procentenheter men till maj 2005 har den halverats och är ca 7 procentenheter. Bland männen är det ingen skillnad mellan andelen ja och andelen nej medan nej har stor övervikt bland kvinnorna.

Männen är mer positiva än kvinnorna till euron – ca 45 procent jämfört med ca 34 procent. Andelen ”vet ej” är betydligt lägre bland män än bland kvinnor.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2005, svarsfördelning efter kön. Procent

EU-sympatierna bland partisympatisörerna
Under det senaste halvåret konstateras en nedgång i andel som i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU bland moderaternas sympatisörer – från ca 71 procent i november 2004 till ca 67 maj 2005 – och det är männen som står för nedgången. Bland miljöpartisterna har andelen för Sveriges medlemskap i EU ökat signifikant sedan november – från ca 30 till ca 38 procent. Bland socialdemokraterna har andelen ”vet ej”-svar ökat sedan i november.

Andel i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap efter partisympati. Maj och november 1996–2005. Procent

Euro-sympatierna bland partisympatisörerna
Sedan november 2004 har andelen som skulle rösta ja till införandet av euron ökat bland centersympatisörerna – från ca 24 till ca 29 procent. Även bland miljöpartiets sympatisörer noteras en ökning av andelen ja – från ca 18 till ca 25 procent – sedan november 2004. Bland miljöpartisterna ökar också andelen ”vet ej” medan andelen nej minskar signifikant.

Sedan november 2004 har andelen som skulle rösta nej till införandet av euron även minskat bland socialdemokraternas sympatisörer – från ca 50 till ca 48 procent – medan andelen ”vet ej”-svar ökat från ca 13 till ca 15 procent.

Andelen som svarar ”vet ej” på frågan om röstning vid hypotetisk folkomröstning varierar mellan ca 8 procent (vänsterpartiet) och ca 16 procent (miljöpartiet) i maj 2005.

Andel positiva till EMU/Euron efter partisympati. November och maj 1997–2005. Procent. Frågeformuleringarna: se Fakta om statistiken
I diagrammet redovisas inga resultat från november 2003 eftersom frågan då gällde hur man röstat i folkomröstningen om euron som varit i september 2003.

Rikstäckande sannolikhetsurval
Intervjuerna i PSU gjordes per telefon med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 326 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 10,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 11,9 procent inte velat medverka till någon del vid intervjun. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 2 till 26 maj.

Logotyp

Producent

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-50 69 49 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-50 69 49 38
fornamn.efternamn@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
08-50 69 50 40
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.