På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-12-20 09:30 Nr 2005:343


Partisympatiundersökningen (PSU)

EU- och euro-sympatier i november 2005

I november säger svenskarna fortfarande nej till euron och avståndet mellan ja och nej har nästan fördubblats sedan maj. Nej till euron har nu övertaget också bland män även om det inte är lika stort som bland kvinnor. Andelen som skulle rösta ja till euron har minskat bland moderaternas, bland socialdemokraternas och bland miljöpartiets sympatisörer sedan maj. När det gäller Sveriges medlemskap i EU är opinionsläget tämligen stabilt jämfört med maj med fler för än mot medlemskapet. Det förtjänar att påpekas att intervjuerna gjordes i november alltså före förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

I Partisympatiundersökningen (PSU) som SCB genomförde i november tillfrågades ett urval av svenska medborgare om inställningen till EU – frågan löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?". Sedan förra året ställs en fråga om ”euro-sympatier” som lyder: ”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?”. Tidigare mättes EMU-sympatierna i en liknande fråga.

Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 31 oktober till den 24 november 2005.

Stabilt fler för än mot Sveriges EU-medlemskap
Drygt en  tredjedel av de tillfrågade – ca 35 procent – säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU. Andelen för EU-medlemskapet är signifikant större (ca 42 procent) och andelen som saknar åsikt är ca 23 procent. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet – ca 37 respektive ca 33 procent. Bland män är andelen för EU signifikant större än andelen mot medan det är jämnt bland kvinnorna.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet
i november 2005, svarsfördelning efter kön. Procent

Avståndet ökar mellan ja och nej till euron
Andelen som skulle rösta ja till euron vid folkomröstning i november 2005 är statistiskt säkerställt mindre än andelen som skulle rösta nej. Ca 36 procent svarar att de skulle rösta ja till euron medan ca 49 procent skulle rösta nej. Ca 15 procent vet inte hur de skulle göra.

I maj 2005 var skillnaden mellan ja och nej ca 7 procentenheter men till november har den fördubblats och är ca 13 procentenheter.

Både bland män och bland kvinnor är andelen nej signifikant större än andelen ja. I maj var det ingen signifikant skillnad mellan ja och nej bland männen.

Männen är mer positiva till euron än kvinnorna – ca 42 procent jämfört med ca 30 procent. Andelen ”vet ej” är betydligt lägre bland män än bland kvinnor.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron
i november 2005, svarsfördelning efter kön. Procent

EU-sympatierna bland partisympatisörerna
Under det senaste halvåret konstateras en nedgång i andel som i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU bland miljöpartiets sympatisörer – från ca 38 procent i maj 2005 till ca 31 procent i november 2005 – så partiet är tillbaka på samma nivån som för ett år sedan. Bland moderaterna tycks en nedåtgående trend föreligga i andelen för Sveriges medlemskap i EU sedan november 2004 – från ca 71 till ca 65 procent. Bland folkpartisterna har andelen ”vet ej”-svar ökat sedan i maj.

Andel i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap efter partisympati.
Maj och november 1996–2005. Procent


Euro-sympatierna bland partisympatisörerna
Sedan maj 2005 har andelen som skulle rösta ja till införandet av euron minskat bland moderaterna – från ca 61 till ca 57 procent. Bland socialdemokraterna har andelen ja till euron minskat från ca 37 till ca 34 sedan maj. Även bland miljöpartiets sympatisörer noteras en minskning av andelen ja – från ca 25 till ca 16 procent – sedan maj. I samtliga nämnda fall är det andelen nej till euron som ökat medan "vet ej" ligger still. Bland kristdemokraterna har andelen nej ökat från ca 49 procent i maj till ca 56 procent i november. Alla ovan kommenterade förändringar är statistiskt säkerställda (signifikanta).

Andelen som svarar ”vet ej” på frågan om röstning vid hypotetisk folkomröstning varierar mellan ca 9 procent (vänsterpartiet) och ca 14 procent (centerpartiet) i november 2005.

Andel positiva till EMU/Euron efter partisympati.
November och maj 1997–2005. Procent

I diagrammet redovisas inga resultat från november 2003 eftersom frågan då gällde hur man röstat i folkomröstningen om euron som varit i september 2003.

Rikstäckande sannolikhetsurval
I PSU november 2005 gjordes intervjuerna per telefon med ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 242 svenska medborgare i åldrarna 18 år och uppåt. Av dessa kunde 9,8 procent inte anträffas (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon) medan 3,4 procent var alltför sjuka för att intervjuas och 11,3 procent inte ville medverka i undersökningen. Bortfallet uppgick därmed till 24,5 procent. Det förekommer också att personer som medverkat i undersökningen inte velat besvara vissa enskilda frågor. Intervjuerna gjordes under perioden den 31 oktober till den 24 november 2005.

Logotyp

Producent

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-50 69 49 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-50 69 49 38
psu@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
08-50 69 50 40
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.