På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-06-20 09:30 Nr 2006:159


Partisympatiundersökningen (PSU)

EU- och euro-sympatier i maj 2006

I maj säger svenskarna fortfarande nej till euron, men avståndet mellan ja och nej har minskat något sedan november förra året. Både män och kvinnor är negativa till euron och bland kvinnorna skulle en majoritet rösta nej. Till Sveriges medlemskap i EU är man dock i huvudsak positiv även om en knapp tredjedel säger att man är mot medlemskapet. I maj är också andelen för EU-medlemskapet bland kvinnor större än andelen mot – bland män har så varit fallet i många år.

I Partisympatiundersökningen (PSU) som SCB genomförde i maj tillfrågades ett urval av svenska medborgare om inställningen till EU – frågan löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?". Sedan år 2004 ställs en fråga om ”euro-sympatier” som lyder: ”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?”. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 2 till den 30 maj 2006.

Stabilt fler för än mot Sveriges EU-medlemskap
Nästan en  tredjedel av de tillfrågade – cirka 31 procent – säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU. Andelen för EU-medlemskapet är signifikant större (ca 45 procent) och andelen som saknar åsikt är cirka 24 procent. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet – cirka 33 respektive cirka 29 procent. Både bland män och kvinnor är andelen för EU signifikant större än andelen mot.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet
i maj 2006, svarsfördelning efter kön. Procent

 

För

Mot

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

44,8

31,2

24,0

100

6 870

Kvinnor

38,7

33,3

28,0

100

3 405

Män

50,9

29,1

20,0

100

3 465


Både män och kvinnor negativa till euron
Andelen som skulle rösta ja till euron vid folkomröstning i maj 2006 är statistiskt säkerställt mindre än andelen som skulle rösta nej. Cirka 38 procent svarar att de skulle rösta ja till euron medan cirka 49 procent skulle rösta nej. Cirka 13 procent vet inte hur de skulle göra.

I november 2005 var skillnaden mellan ja och nej cirka 13 procentenheter men till maj 2006 har den minskat något och är cirka 11 procentenheter eftersom andelen ja ökat med 2 procentenheter.

Både bland män och bland kvinnor är andelen nej signifikant större än andelen ja.
Männen är mer positiva till euron än kvinnorna – cirka 43 procent jämfört med cirka 33 procent. Andelen ”vet ej” är betydligt lägre bland män än bland kvinnor.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2006,
svarsfördelning efter kön. Procent

 

Ja

Nej

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

38,1

48,7

13,2

100

6 870

Kvinnor

32,7

51,8

15,5

100

3 405

Män

43,4

45,6

10,9

100

3 465


EU-sympatierna bland partisympatisörerna
Under det senaste halvåret konstateras en uppgång i andelen som i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU bland moderaternas sympatisörer – från cirka 65 procent i november 2005 till cirka 68 procent i maj 2006 – och det är andelen mot som minskat. Bland socialdemokraterna har andelen mot EU minskat sedan november – från cirka 33 till cirka 30 procent. Även bland vänsterpartiets sympatisörer har andelen mot minskat – från cirka 65 procent i november till cirka 58 procent i maj.

Andel i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap efter partisympati.
Maj och november 1996–2006. Procent

Euro-sympatierna bland partisympatisörerna
Sedan november 2005 har andelen som skulle rösta ja till införandet av euron ökat bland moderaterna – från cirka 57 till cirka 61 procent. Även bland miljöpartiets sympatisörer noteras en ökning av andelen ja – från cirka 16 till cirka 21 procent – sedan november och det är andelen nej som minskat. Bland folkpartisterna tycks det föreligga en nedåtgående trend när det gäller ja-andelen. Alla ovan kommenterade förändringar är statistiskt säkerställda (signifikanta).

Andel positiva till EMU/Euron efter partisympati. November och maj 1997–2006. Procent.
I diagrammet redovisas inga resultat från november 2003 eftersom frågan då gällde hur man röstat i folkomröstningen om euron som varit i september 2003.

Rikstäckande sannolikhetsurval
I PSU maj 2006 gjordes intervjuerna per telefon med ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 331 svenska medborgare i åldrarna 18 år och uppåt. Av dessa kunde 9,0 procent inte anträffas (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon) medan 3,3 procent var alltför sjuka för att intervjuas och 14,0 procent inte ville medverka i undersökningen. Bortfallet uppgick därmed till 26,3 procent. Det förekommer också att personer som medverkat i undersökningen inte velat besvara vissa enskilda frågor.
Intervjuerna gjordes under perioden den 2 till den 30 maj 2006.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-50 69 49 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-50 69 49 38
psu@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
08-50 69 50 40
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.