På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-06-11 09:30 Nr 2015:385


EU- och eurosympatier i maj 2015:

Ökad andel positiva till euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2015 skulle 75 procent rösta nej och 15 procent skulle rösta ja. 10 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med november 2014 har andelen som skulle rösta ja ökat och andelen som skulle rösta nej minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

I maj 2015 svarade 76 procent av kvinnorna och 74 procent av männen att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I november 2014 var motsvarande andelar 77 procent för både kvinnor och män. Andelen män som skulle rösta ja har ökat och andelen män som skulle rösta nej har minskat jämfört med november 2014.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron, svarsfördelning efter kön. Procent
 

maj 2015

november 2014

maj 2014

 JaNejVet ejS:aAntal svarJaNejVet ejJaNejVet ej
Samtliga
15,3* 74,9* 9,7 100 6 067 13,2 76,9 10,0 13,1 77,4 9,6
Kvinnor
12,0 76,1 11,8 100 2 959 11,4 77,2 11,4 11,8 76,8 11,4
Män
18,7* 73,7* 7,6 100

3 108

15,0 76,5 8,5 14,5 77,9 7,6

*Förändringen från november 2014 är statistiskt säkerställd (signifikant).

EMU-/eurosympatier 1997-2015. Procent

Diagram

Av dem som i november 2014 svarade att de skulle rösta ja till euron är det 68 procent som står fast vid detta medan 23 procent nu i maj skulle rösta nej. Resterande 9 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i november skulle 91 procent fortfarande rösta nej, 5 procent skulle rösta ja och 4 procent saknar uppfattning. Av dem som i november saknade uppfattning i frågan är det nu i maj 20 procent som skulle rösta ja och 34 procent som skulle rösta nej. Övriga 46 procent saknar fortfarande uppfattning i frågan.

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i maj 2015, svarsfördelning efter euro-sympati i november 2014. Procent

Euro-sympati november 2014

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati), maj 2015

 JaNejVet ejS:aAntal svar
Röstar Ja
67,8 23,2 9,1 100 313
Röstar Nej
4,8 90,9 4,3 100 1 821
Vet ej
19,6 34,2 46,1 100 233

Ökad andel negativa till EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 50 procent i maj 2015. Andelen mot EU-medlemskapet var 23 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var cirka 27 procent.

Jämfört med november 2014 har andelen som är mot EU-medlemskap ökat medan andelen som saknar uppfattning i frågan har minskat. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda. Andelen kvinnor som är mot medlemskapet har ökat och andelen kvinnor som är för medlemskapet har minskat jämfört med november 2014.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet, svarsfördelning efter kön. Procent
 

maj 2015

november 2014

maj 2014

 FörMotVet ejS:aAntal svarFörMotVet ejFörMotVet ej
Samtliga
49,9 22,8* 27,3* 100 6 067 50,5 20,9 28,6 48,4 21,8 29,8
Kvinnor
46,6* 21,5* 31,9 100 2 959 48,6 18,7 32,8 47,3 19,6 33,1
Män
53,4 24,1 22,5* 100 3 108 52,5 23,1 24,4 49,5 24,1 26,4

*Förändringen från november 2014 är statistiskt säkerställd (signifikant).

EU-sympatier 1992-2015. Procent

Diagram

Av dem som i november 2014 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det 82 procent som står fast vid detta, medan 5 procent nu är mot och 13 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i november är 77 procent fortfarande mot, medan 7 procent nu är för EU-medlemskapet och 16 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i november 2014 saknade åsikt i frågan är det 22 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och 18 procent som är mot. Övriga 60 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i maj 2015, svarsfördelning efter EU-sympati i november 2014. Procent

EU-sympati november 2014

För eller mot EU-medlemskapet (EU-sympati), maj 2015

 FörMotVet ejS:aAntal svar
För
81,5 5,0 13,4 100 1 247
Mot
6,9 77,4 15,8 100 552
Vet ej
22,3 17,9 59,8 100 568

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2015 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 12 091 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. En nyhet i denna insamlingsomgång är att svar från dessa utvalda personer har samlats in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling har genomförts under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att delar av urvalet har i början av insamlingsperioden getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 31,4 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 2,8 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 15,7 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 49,8 procent. Det totala antalet svarande är 6 067. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 27 april till 27 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning återfinns i tabell 23 i tabellpublikationerna.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i november 2015 publiceras den 1 december 2015 kl. 09.30

Partisympatier i november 2015 publiceras den 3 december 2015 kl. 09.30

EU- och eurosympatier i maj 2015 publiceras den 8 december 2015 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.