På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-12-03 09:30 Nr 2015:534


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatier november 2015

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 1 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i november 2015. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.
  • Partisympati avser inte någon specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.

Nedan jämförs valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i november 2015 med partisympatierna vid samma tidpunkt.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” samt partisympatier. November 2015
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2015 – Partisympatier
 Riksdagsval, november 2015FelmarginalPartisympati, november 2015Felmarginal
C
6,5% ±0,4 6,4% ±0,7
L
5,5% ±0,5 6,0% ±0,7
M
23,5% ±0,8 25,0% ±1,3
KD
3,5% ±0,4 3,1% ±0,5
S
27,6% ±0,8 29,9% ±1,4
V
5,5% ±0,4 5,7% ±0,7
MP
5,9% ±0,4 7,3% ±0,8
SD
19,9% ±0,8 14,5% ±1,1
Övr.
2,1% ±0,3 1,9% ±0,4

 

Partisympati redovisas även för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras respektive partis starkare och svagare grupper med avseende på kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå.

Partisympatierna i november 2015

Centerpartiet

Det är 6,4 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i november 2015 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2015.

Det går inte att se några tydliga köns- eller åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Centerpartiet i november 2015. Utifrån födelseland finns det däremot en tydlig skillnad i stödet för Centerpartiet. Partiet har en klart högre andel sympatisörer bland personer födda i Sverige i förhållande till stödet bland utrikes födda. Det går inte att konstatera några skillnader avseende stödet för Centerpartiet utifrån utbildningsnivå.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

I november 2015 är det 6,0 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med maj 2015 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring

Det går inte att se några klara köns- eller åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Liberalerna i november 2015. Inte heller går det att se några tydliga skillnader utifrån födelseland bland sympatisörerna för Liberalerna. Rörande utbildningsnivå är andelen sympatisörer för partiet i november 2015 större ju högre utbildningsnivå man har, och stödet är som störst bland dem med en längre eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I november 2015 är det 25,0 ± 1,3 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2015.

Tidigare, innan 2015, har Moderaterna varit starkare bland männen men i november 2015 går det inte att se någon könsskillnad vad gäller sympatisörerna för Moderaterna. I maj 2015 var stödet för Moderaterna starkare i de yngre åldersgrupperna, men med anledning av ett minskat stöd i åldergrupperna under 50 år går det inte längre att se några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Utifrån födelseland har Moderaterna generellt varit starkare bland inrikes födda. I november 2015 finns dock inga tydliga skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda för Moderaterna. Stödet för Moderaterna är större bland dem med gymnasial eller eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.

Kristdemokraterna

I november 2015 är det 3,1 ± 0,5 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2015.

Det går inte att se någon tydlig könsskillnad vad gäller sympatisörerna för Kristdemokraterna i november 2015. I maj 2015 var stödet för partiet större bland dem som är äldre än 64 år jämfört med bland dem i åldrarna 18-49 år, men med anledning av ett minskat stöd i den äldsta åldersgruppen finns inte längre några tydliga åldersskillnader. Inte heller framträder några tydliga skillnader utifrån födelseland, medan partiet tycks ha ett något större stöd bland personer med eftergymnasial utbildning jämfört med bland personer med lägre utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 29,9 ± 1,4 procent av väljarkåren som i november 2015 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2015 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

I november 2015 kan man inte konstatera några tydliga skillnader i stöd för Socialdemokraterna vad gäller kön, trots en nedgång i stödet bland män. Däremot kan man se skillnader mellan olika åldersgrupper. Ju äldre åldersgrupp, desto starkare är stödet för Socialdemokraterna. Partiet har även ett klart starkare stöd bland utrikes än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I november 2015 är det är 5,7 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2015.

I november 2015 kan man inte konstatera några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i stödet för Vänsterpartiet. Vad gäller ålder är andelen som sympatierar med Vänsterpartiet större i åldrarna 18-64 år jämfört med dem som är 65 år och äldre. Det går inte att notera några säkerställda skillnader i sympatier mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med lägre utbildningsnivå.

Miljöpartiet

Det är 7,3 ± 0,8 procent av de röstberättigade som i november 2015 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2015.

Miljöpartiet har i november 2015, liksom i tidigare undersökningar, ett starkare stöd bland kvinnor än bland män. Det är även en skillnad i stöd för partiet i olika åldersgrupper. Ju yngre åldersgrupp, desto starkare är stödet för Miljöpartiet. Det går inte att utläsa några tydliga skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man däremot konstatera att stödet för partiet är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med lägre utbildningsnivå.

Sverigedemokraterna

Det är 14,5 ± 1,1 procent av de röstberättigade som i november 2015 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2015 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Sverigedemokraterna har i november 2015, liksom tidigare, ett klart starkare stöd bland män än bland kvinnor. Det går däremot inte att konstatera några tydliga skillnader i stöd för partiet mellan olika åldersgrupper. Till skillnad från maj 2015, då det inte gick att se några skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda, är nu stödet för Sverigedemokraterna större bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att sympatierna är klart större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning jämfört med bland dem med eftergymnasial utbildning.

Minskat stöd för euron i november 2015

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2015 skulle 76 procent rösta nej och 14 procent skulle rösta ja. 11 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med maj 2015 har andelen som skulle rösta ja minskat. Denna förändring är statistiskt säkerställd.

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 49 procent i november 2015. Andelen mot EU-medlemskapet var 23 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 28 procent.

Jämfört med maj 2015 finns inga statistiskt säkerställda skillnader vad gäller inställningen till EU.

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Sveriges statistiska databaser, se länk nedan.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2015 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 021 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa utvalda personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling har genomförts under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att delar av urvalet i början av insamlingsperioden har getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 25,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 15,8 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 44,9 procent. Det totala antalet svarande är 4 972. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 2 till 25 november. En mer utförlig bortfallsredovisning återfinns i tabell 23 i tabellpublikationen.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2016 publiceras den 31 maj 2016 kl. 09.30.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i maj 2016 publiceras den 2 juni 2016 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38

Lisa Flood
08-506 947 21

psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.