På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2004-06-18 10:00 Nr 2004:167


Partisympatiundersökningen (PSU):

EU- och Euro-sympatier i maj 2004

Det är fler "för" än "mot" EU-medlemskapet även i maj och nu är det jämnt bland kvinnorna. Övervikten för nej till euron kvarstår.

I Partisympatiundersökningen (PSU) som SCB genomförde i maj tillfrågades ett urval av svenska medborgare om inställningen till EU – frågan löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?". I stället för EMU-sympatierna som har mätts tidigare ställdes i maj en fråga om ”euro-sympatier”: "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?".

Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 3 till den 27 maj 2004.

Fortfarande fler för än mot Sveriges EU-medlemskap
Drygt en tredjedel av de tillfrågade – ca 35 procent – säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU (ca 36 i november 2003). Andelen för EU-medlemskapet är ca 45 procent (ca 44 i november) och andelen som saknar åsikt är ca 20 procent (oförändrat). Andelen för medlemskapet har sedan november 2001 varit signifikant större än andelen mot. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet – ca 39 resp. ca 31 procent. Jämfört med november 2003 har andelen positiva till EU ökat bland kvinnor (statistiskt säkerställt), men det är ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan för och mot. Bland män är andelen för EU fortfarande signifikant större än andelen mot, och jämfört med november 2003 noteras inga signifikanta förändringar.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i maj 2004,
svarsfördelning efter kön. Procent

EU-sympatierna bland partisympatisörerna
Under det senaste året konstateras en klar uppgång i andel som i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU bland folkpartiets sympatisörer – från ca 65 procent i maj 2003 till ca 75 procent i maj 2004. Även bland socialdemokraterna har andelen för EU-medlemskapet ökat under det senaste året – från ca 41 procent till ca 46 procent i maj 2004.

Andelen för EU-medlemskapet är större än andelen mot bland sympatisörerna för folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna. Det omvända gäller för centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet medan det är jämt hos kristdemokraterna.

Andel i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap efter partisympati. Maj och november 1996–2004. Procent

Stor övervikt för nej till euron i maj
Andelen som skulle rösta ja till euron vid folkomröstning i maj 2004 är statistiskt säkerställt mindre än andelen som skulle rösta nej. Ca 38 procent svarar att de skulle rösta ja till euron  medan ca 51 procent skulle rösta nej. Ca 11 procent vet inte hur de skulle göra (inkl. ca 2,5 procent som spontant svarat att de ej skulle delta i folkomröstning).

Bland männen är det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen ja och andelen nej medan nej har stor övervikt bland kvinnorna.

Männen är mer positiva än kvinnorna till euron – ca 44 procent jämfört med ca 32 procent. Andelen ”vet ej” är betydligt lägre bland män än bland kvinnor.

Det är den stora skillnaden mellan ja och nej till euron bland kvinnorna som ger utslag i hela väljarkåren.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2004,
svarsfördelning efter kön. Procent

Bland dem som i huvudsak är för EU-medlemskapet skulle ca 20 pocent rösta nej till euron i en folkomröstning medan ca 6 procent av EU-motståndarna skulle rösta ja till euron.


Förändringar i EMU-/Euro-sympatierna
Sedan maj 2003 har andelen som skulle rösta ja till införandet av euron som valuta i Sverige ökat statistiskt säkerställt bland flera partiers sympatisörer. Störst är ökningen bland folkpartiets sympatisörer där andelen ja-röstande ökat från ca 50 till ca 64 procent på ett år. Bland moderaterna har andelen ja stigit från ca 61 till ca 65 procent i maj 2004. Hos socialdemokraternas sympatisörer ökar andelen som skulle rösta ja till euron från ca 31 procent i maj 2003 till ca 37 procent i maj 2004.

För de övriga partierna ligger förändringarna i ja-andelarna inom felmarginalerna (dvs. är inte statistiskt säkerställda). Andelen som svarar ”vet ej” på frågan om röstning vid hypotetisk folkomröstning varierar mellan ca 5 procent (vänsterpartiet) och ca 14 procent (miljöpartiet) i maj 2004.

Andel positiva till EMU/Euron efter partisympati. November och maj 1997–2004. Procent.

Rikstäckande sannolikhetsurval
Intervjuerna i PSU gjordes per telefon med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 228 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 9,5 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 2,7 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 11,5 procent inte velat medverka till någon del vid intervjun. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 3 till 27 maj.

Logotyp

Producent

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-50 69 49 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-50 69 49 38
staffan.sollander@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
08-50 69 50 40
birgitta.melin.skeppstedt@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.