På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-06-15 09:30 Nr 2011:158


EU- och eurosympatier i maj 2011:

Klart minskat stöd för euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2011 skulle cirka 64 procent rösta nej till euron och cirka 24 procent skulle rösta ja. Omkring 12 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen nej har statistiskt säkerställt ökat och andelen ja har statistiskt säkerställt minskat jämfört med november 2010.

Både bland kvinnorna och männen har andelen ja minskat och andelen nej ökat sedan november 2010. Förändringarna är statistiskt säkerställda. I maj 2011 svarade cirka 65 procent av kvinnorna och cirka 63 procent av männen att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I november 2010 var motsvarande andelar cirka 60 procent för kvinnorna och cirka 57 procent för männen. Andelen ja bland kvinnorna har minskat från cirka 25 procent i november till cirka 22 procent i maj 2011. Bland männen har andelen ja minskat från cirka 32 procent i november till cirka 27 procent i maj.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2011, svarsfördelning efter kön. Procent
 

Maj 2011

Nov. 2010

Maj 2010

  Ja Nej Vet ej S:a Antal svar Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej
Samtliga
24,1
63,7
12,2
100
6 147
28,5
58,4
13,0
27,5
60,0
12,5
Kvinnor
21,7 64,7 13,6 100 3 050 25,4 60,0 14,6 23,7 62,0 14,3
Män
26,6 62,6 10,8 100 3 097 31,7 56,9 11,4 31,4 58,0 10,6

Not. Från och med maj 2011 viktas resultaten för EU- och Eurosympati för att minska effekterna av bortfallet. Resultat bakåt i tiden har räknats om och viktats. För mer information, se avsnitt ”Förändringar i maj 2011”.

EMU-/eurosympatier 1997-2011. Procent

Av dem som i november 2010 svarade att de skulle rösta ja till euron är det cirka 68 procent som står fast vid detta medan cirka 20 procent nu i maj 2011 skulle rösta nej. Resterande cirka 11 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i november skulle cirka 90 procent fortfarande rösta nej, cirka 5 procent skulle rösta ja och cirka 5 procent saknar uppfattning. Av dem som i november 2010 saknade åsikt i frågan är det nu cirka 13 procent som skulle rösta ja och cirka 41 procent som skulle rösta nej. Cirka 46 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i maj 2011, svarsfördelning efter euro-sympati i november 2010. Procent

Euro-sympati november 2010

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati), maj 2011

  JA NEJ Vet ej S:a Antal svar
Röstar ja
68,3 20,4 11,3 100 1 034
Röstar nej
4,7 90,4 4,9 100 2 085
Vet ej
13,2 41,0 45,7 100 450

Vikande stöd för EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var i maj 2011 cirka 52 procent. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 21 procent och andelen som saknar åsikt i frågan var cirka 27 procent.

Jämfört med november 2010 har andelen för EU-medlemskapet statistiskt säkerställt minskat och andelen mot EU-medlemskapet har statistiskt säkerställt ökat. Även andelen som inte har någon uppfattning i frågan har statistiskt säkerställt ökat. Bland kvinnorna noteras en säkerställd minskning av andelen för EU-medlemskapet. Bland männen är både minskningen av andelen för, ökningen av andelen mot samt ökningen av andelen som saknar åsikt statistiskt säkerställda.

 

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i maj 2011, svarsfördelning efter kön. Procent
 

Maj 2011

Nov. 2010

Maj 2010

  För Mot Vet ej S:a Antal svar För Mot Vet ej För Mot Vet ej
Samtliga
51,9
20,9
27,2
100
6 147
55,2
18,9
25,9
54,7
20,4
25,0
Kvinnor
48,2 20,2 31,6 100 3 050 50,4 19,1 30,5 49,3 21,6 29,1
Män
55,7 21,6 22,7 100 3 097 60,2 18,7 21,1 60,2 19,1 20,8

Not. Från och med maj 2011 viktas resultaten för EU- och Eurosympati för att minska effekterna av bortfallet. Även resultat bakåt i tiden har räknats om och viktats. För mer information, se avsnitt ”Förändringar i maj 2011”.

EU-sympatier 1992-2011. Procent

Av dem som i november 2010 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det cirka 82 procent som står fast, medan cirka 5 procent nu är mot och cirka 13 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i november är cirka 77 procent fortfarande mot, medan cirka 7 procent nu är för EU och cirka 15 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i november 2010 saknade åsikt i frågan är det cirka 26 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och cirka 17 procent som är mot. Cirka 57 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i maj 2011, svarsfördelning efter EU-sympati i november 2010. Procent

EU-sympati november 2010

För eller mot EU-medlemskapet (EU-sympati), maj 2011

  För Mot Vet ej S:a Antal svar
För
81,8 4,8 13,4 100 2 034
Mot
7,4 77,4 15,1 100 660
Vet ej
25,7 17,3 57,0 100 875

Förändringar maj 2011

    Från och med maj 2011 viktas resultaten för EU- och Eurosympati för att minska effekterna av bortfallet. Viktningen görs med hänsyn tagen till kön och ålder, utbildning, födelseland samt region. En jämförelse med oviktade skattningar visar att viktningen dock har liten effekt på majoriteten av skattningarna. Förändringarna ligger nästan uteslutande inom felmarginalerna. I SCB:s Statistikdatabasen har nya tabeller med viktade resultat från tidigare undersökningar tagits fram för jämförbarhet bakåt. Under en period framåt kommer även tidigare publicerade, oviktade, resultat att finnas tillgängliga på SCB:s hemsida.

    Från och med maj 2011 publiceras inte längre EU- och Eurosympatiernas resultat i Statistiska meddelanden utan i två tabellpublikationer samt i SCB:s Statistikdatabasen.

  • Tabeller över EU-sympati maj 2011 (pdf)
  • Tabeller över Euro-sympati maj 2011 (pdf)

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2011 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 123 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 13,1 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,0 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 16,5 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individ¬bortfallet uppgår till 32,6 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 147. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till 26 maj. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 15 maj hade 79 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2011 publiceras den 7 december 2011 kl. 09.30

EU- och eurosympatier i november 2011 publiceras den 13 december 2011 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.