På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-06-11 09:30 Nr 2012:776


EU- och eurosympatier i maj 2012:

Något ökat stöd för euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2012 skulle 78 procent rösta nej och 14 procent skulle rösta ja. 9 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen nej har statistiskt säkerställt minskat och andelen ja har statistiskt säkerställt ökat jämfört med november förra året.

Både bland kvinnor och män har andelen ja ökat och andelen nej minskat sedan november 2011. Förändringarna är statistiskt säkerställda. I maj 2012 svarade 78 procent av både kvinnorna och männen att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I november 2011 var motsvarande andelar 80 procent för kvinnorna och 81 procent för männen. Andelen ja bland kvinnor har ökat från 10 procent i november till 12 procent i maj 2012. Bland männen har andelen ja ökat från 13 procent i november till 15 procent i maj.

 

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2012, svarsfördelning efter kön. Procent
 
Maj 2012
November 2011
Maj 2011
 
Ja
Nej
Vet ej
S:a
Antal svar
Ja
Nej
Vet ej
Ja
Nej
Vet ej
Samtliga
13,6*
77,7*
8,7
100
5 473
11,2
80,4
8,4
24,1
63,7
12,2
Kvinnor
11,8* 77,6* 10,6 100 2 683 9,9 80,2 9,8 21,7 64,7 13,6
Män
15,4* 77,9* 6,8 100 2 790 12,6 80,6 6,8 26,6 62,6 10,8

*Förändringen från november 2011 är statistiskt säkerställd (signifikant).

 

EMU-/eurosympatier 1997–2012. Procent

Diagram - EMU-/eurosympatier 1997–2012. Procent

Av dem som i november 2011 svarade att de skulle rösta ja till euron är det 70 procent som står fast vid detta medan 22 procent nu i maj 2012 skulle rösta nej. Resterande 8 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i november skulle 90 procent fortfarande rösta nej, 5 procent skulle rösta ja och 5 procent saknar uppfattning. Av dem som i november saknade åsikt i frågan är det nu 21 procent som skulle rösta ja och 41 procent som skulle rösta nej. 39 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

 

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i maj 2012, svarsfördelning efter euro-sympati i november 2011. Procent
Euro-sympati november 2011
Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati), maj 2012
 
Ja
Nej
Vet ej
S:a
Antal svar
Röstar Ja
70,1 21,9 8,0 100 348
Röstar Nej
5,2 90,2 4,6 100 2 585
Vet ej
20,5 40,7 38,9 100 238

Oförändrat stöd för EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var i maj 2012 47 procent. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 24 procent och andelen som saknar åsikt i frågan var 29 procent.

Jämfört med november 2011 finns ingen statistiskt säkerställt skillnad.


 

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i maj 2012, svarsfördelning efter kön. Procent
 
Maj 2012
November 2011
Maj 2011
 
För
Mot
Vet ej
S:a
Antal svar
För
Mot
Vet ej
För
Mot
Vet ej
Samtliga
46,9
24,2
28,9
100
5 473
47,2
24,7
28,1
51,9
20,9
27,2
Kvinnor
43,3 23,3 33,4 100 2 683 43,1 24,1 32,8 48,2 20,2 31,6
Män
50,7 25,1 24,2 100 2 790 51,3 25,4 23,3 55,7 21,6 22,7

*Förändringen från november 2011 är statistiskt säkerställd (signifikant).

 

EU-sympatier 1992–2012. Procent

Diagram - EU-sympatier 1992–2012. Procent

Av dem som i november 2011 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det 82 procent som står fast vid detta, medan 4 procent nu är mot och 14 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i november är 73 procent fortfarande mot, medan 10 procent nu är för EU-medlemskapet och 17 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i november 2011 saknade åsikt i frågan är det 24 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och 15 procent som är mot. 61 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

 

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i maj 2012, svarsfördelning efter EU-sympati i november 2011. Procent
EU-sympati november 2011
För eller mot EU-medlemskapet (EU-sympati), maj 2012
 
För
Mot
Vet ej
S:a
Antal svar
För
81,9 4,0 14.1 100 1 542
Mot
9,9 72,9 17,1 100 810
Vet ej
23,7 15,1 61,2 100 819

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2012 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 039 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 17,5 procent ej anträffats, 4,0 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,0 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 39,5 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 473. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 2 till 27 maj. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 16 maj hade 83 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Mer information

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tabeller som nu finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2012 publiceras den 5 december 2012 kl. 09.30.

EU- och eurosympatier i november 2012 publiceras den 12 december 2012 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38
My Raquette
08-506 940 83
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.