På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-13 09:30 Nr 2011:360


EU- och eurosympatier i november 2011:

Kraftigt minskat stöd för euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2011 skulle cirka 80 procent rösta nej och cirka 11 procent skulle rösta ja till euron. Omkring 8 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen nej har statistiskt säkerställt ökat och andelen ja har statistiskt säkerställt minskat jämfört med maj 2011.

Både bland kvinnorna och männen har andelen ja minskat och andelen nej ökat sedan maj 2011. Förändringarna är statistiskt säkerställda. I november 2011 svarade cirka 80 procent av kvinnorna och cirka 81 procent av männen att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I maj 2011 var motsvarande andelar cirka 65 procent för kvinnorna och cirka 63 procent för männen. Andelen ja bland kvinnorna har minskat från cirka 22 procent i maj till cirka 10 procent i november 2011. Bland männen har andelen ja minskat från cirka 27 procent i maj till cirka 13 procent i november.

 

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2011, svarsfördelning efter kön. Procent
 

November 2011

Maj 2011

November 2010

  Ja Nej Vet ej S:a Antal svar Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej
Samtliga
11,2*
80,4*
8,4*
100
5 907
24,1
63,7
12,2
28,5
58,4
13,0
Kvinnor
9,9* 80,2* 9,8* 100 2 911 21,7 64,7 13,6 25,4 60,0 14,6
Män
12,6* 80,6* 6,8 100 2 996 26,6 62,6 10,8 31,7 56,9 11,4

*Förändringen från maj är statistiskt säkerställd (signifikant).

EMU-/eurosympatier 1997-2011. Procent

Diagram

Av dem som i maj 2011 svarade att de skulle rösta ja till euron är det cirka 39 procent som står fast vid detta medan cirka 52 procent nu i november 2011 skulle rösta nej. Resterande cirka 9 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i maj skulle cirka 95 procent fortfarande rösta nej, cirka 2 procent skulle rösta ja och cirka 3 procent saknar uppfattning. Av dem som i maj saknade åsikt i frågan är det nu cirka 5 procent som skulle rösta ja och cirka 64 procent som skulle rösta nej. Cirka 32 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

 

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i november 2011, svarsfördelning efter euro-sympati i maj 2011. Procent

Euro-sympati maj 2011

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati), november 2011

  JA NEJ Vet ej S:a Antal svar
Röstar ja
39,1 51,7 9,3 100 866
Röstar nej
2,0 94,7 3,3 100 2 221
Vet ej
4,7 63,7 31,6 100 382

Vikande stöd för EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var i november 2011 cirka 47 procent. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 25 procent och andelen som saknar åsikt i frågan var cirka 28 procent.

Jämfört med maj 2011 har andelen för EU-medlemskapet statistiskt säker-ställt minskat och andelen mot EU-medlemskapet har statistiskt säkerställt ökat. Både bland kvinnor och män är både minskningen av andelen för och ökningen av andelen mot statistiskt säkerställda.

 

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i november 2011, svarsfördelning efter kön. Procent
 

November 2011

Maj 2011

November 2010

  För Mot Vet ej S:a Antal svar För Mot Vet ej För Mot Vet ej
Samtliga
47,2*
24,7*
28,1
100
5 907
51,9
20,9
27,2
55,2
18,9
25,9
Kvinnor
43,1* 24,1* 32,8 100 2 911 48,2 20,2 31,6 50,4 19,1 30,5
Män
51,3* 25,4* 23,3 100 2 996 55,7 21,6 22,7 60,2 18,7 21,1

*Förändringen från maj 2011 är statistiskt säkerställd (signifikant).

EU-sympatier 1992-2011. Procent

Diagram

Av dem som i maj 2011 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det cirka 78 procent som står fast vid detta, medan cirka 7 procent nu är mot och cirka 15 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i maj är cirka 77 procent fortfarande mot, medan cirka 8 procent nu är för EU-medlemskapet och cirka 15 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i maj 2011 saknade åsikt i frågan är det cirka 22 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och cirka 19 procent som är mot. Cirka 59 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

 

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i november 2011, svarsfördelning efter EU-sympati i maj 2011. Procent

EU-sympati maj 2011

För eller mot EU-medlemskapet (EU-sympati), november 2011

  För Mot Vet ej S:a Antal svar
För
78,1 6,8 15,1 100 1 828
Mot
8,0 77,0 15,0 100 745
Vet ej
22,4 18,6 59,0 100 896

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2011 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 060 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 13,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,7 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,2 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individ¬bortfallet uppgår till 34,8 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 907. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till 27 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 16 november hade 77 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tabeller som nu finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2012 publiceras den 4 juni 2012 kl. 09.30.

EU- och eurosympatier i november 2012 publiceras den 11 juni 2012 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.