På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-12-12 09:30 Nr 2012:947


EU- och eurosympatier i november 2012:

Rekordlågt stöd för euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2012 skulle 82 procent rösta nej och 10 procent skulle rösta ja. 8 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen ja har statistiskt säkerställt minskat och andelen nej har statistiskt säkerställt ökat jämfört med maj 2012.

Både bland kvinnor och män har andelen ja minskat och andelen nej ökat sedan maj 2012. Förändringarna är statistiskt säkerställda. I november 2012 svarade 82 procent av kvinnorna och 83 procent av männen att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I maj 2012 var motsvarande andelar 78 procent för både kvinnorna och männen. Andelen ja bland kvinnor har minskat från 12 procent i maj till 8 procent i november 2012. Bland männen har andelen ja minskat från 15 procent i maj till 11 procent i november.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2012, svarsfördelning efter kön. Procent
 
November 2012
Maj 2012
Nov. 2011
 
Ja
Nej
Vet ej
S:a
Antal svar
Ja
Nej
Vet ej
Ja
Nej
Vet ej
Samtliga
9,6*
82,3*
8,0
100
5 479
13,6
77,7
8,7
11,2 80,4 8,4
Kvinnor
8,2* 81,6* 10,2 100 2 711 11,8 77,6 10,6 9,9 80,2 9,8
Män
11,1* 83,1* 5,8* 100 2 768 15,4 77,9 6,8 12,6 80,6 6,8

*Förändringen från maj 2012 är statistiskt säkerställd (signifikant).

 

EMU-/eurosympatier 1997–2012. Procent

Av dem som i maj 2012 svarade att de skulle rösta ja till euron är det 52 procent som står fast vid detta medan 37 procent nu i november 2012 skulle rösta nej. Resterande 11 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i maj skulle 95 procent fortfarande rösta nej, 2 procent skulle rösta ja och 3 procent saknar uppfattning. Av dem som i maj saknade uppfattning i frågan är det nu i november 10 procent som skulle rösta ja och 49 procent som skulle rösta nej. 41 procent saknar fortfarande uppfattning i frågan.

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i november 2012, svarsfördelning efter euro-sympati i maj 2012. Procent
Euro-sympati maj 2012
Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati), november 2012
 
Ja
Nej
Vet ej
S:a
Antal svar
Röstar Ja
51,9 36,6 11,4 100 431
Röstar Nej
2,0 94,6 3,3 100 2 414
Vet ej
10,2 49,1 40,7 100 263

Något minskat stöd för EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 45 procent i november 2012. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 26 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 29 procent.

Jämfört med maj 2012 har andelen för medlemskapet statistiskt säkerställt minskat och andelen mot har statistiskt säkerställt ökat.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i november 2012, svarsfördelning efter kön. Procent
 
November 2012
Maj 2012
Nov. 2011
 
För
Mot
Vet ej
S:a
Antal svar
För
Mot
Vet ej
För
Mot
Vet ej
Samtliga
44,6*
26,3*
29,2
100
5 479
46,9
24,2
28,9
47,2
24,7 28,1
Kvinnor
41,1* 25,6* 33,3 100 2 711 43,3 23,3 33,4 43,1 24,1 32,8
Män
48,1* 27,0* 24,9 100 2 768 50,7 25,1 24,2 51,3 25,4 23,3

*Förändringen från maj 2012 är statistiskt säkerställd (signifikant).

 

EU-sympatier 1992–2012. Procent

Av dem som i maj 2012 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det 80 procent som står fast vid detta, medan 6 procent nu är mot och 14 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i maj är 77 procent fortfarande mot, medan 7 procent nu är för EU-medlemskapet och 17 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i maj 2012 saknade åsikt i frågan är det 23 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och 18 procent som är mot. 59 procent saknar fortfarande åsikt i frågan. 

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i november 2012, svarsfördelning efter EU-sympati i maj 2012. Procent
EU-sympati maj 2012
För eller mot EU-medlemskapet (EU-sympati), november 2012
 
För
Mot
Vet ej
S:a
Antal svar
För
80,2 5,5 14,3 100 1 508
Mot
6,6 76,5 16,9 100 767
Vet ej
22,9 18,1 59,0 100 833

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2012 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 999 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 16,7 procent ej anträffats, 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,9 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 39,1 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 479. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till 25 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 15 november hade 76 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tabeller som nu finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2013 publiceras den 4 juni 2013 kl. 09.30.

EU- och eurosympatier i maj 2013 publiceras den 11 juni 2013 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38

Mikaela Järnbert
08-506 942 43

psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.