På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Aktieägarstatistik
Aktieägarstatistik AktierHushåll

Aktieägarstatistiken visar ägandet av aktier noterade i Sverige fördelat på samhällssektorer. Statistiken sammanställs två gånger per år, juni och december.

Finansiella företag förutom försäkringsföretag
Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder LånTillgångar och skulder

Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt (exempelvis ut- och inlåning, innehav av värdepapper samt emitterade värdepapper). Statistiken visas både på aggregerad nivå och på institutnivå efter medgivande om publicering från berörda institut.

Informationen på denna sida har from 2010-10-27 förändrats och uppdaterats. Tidigare ingick endast statistik i databasen från banker och bostadsinstitut medan från och med publiceringen 2010-10-27 ingår även finansbolag och övriga MFI. En översyn och uppdatering har även gjorts över ingående institut, finansobjekt och motparter. Databasen visar statistik på månadsbasis med start per januari 1998.

Finansiella företag, årsbokslut BalansräkningBankerFöretagsekonomiResultaträkning

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Investeringsfonder, tillgångar och skulder AktierHushållSparandeTillgångar och skulder

Statistiken om investeringsfonder visar utvecklingen över tiden för tillgångar och skulder hos svenskregistrerade investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Uppgifterna redovisar fondförmögenheten samt belopp för köpta och inlösta fondandelar, och redogör för hur fondernas innehav är fördelade.

Finansräkenskaper
Finansräkenskaper, kvartal och år EkonomiFinanserFörmögenhetSparandeTillgångar och skulderTransaktioner

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaps­systemet och behandlar de finansiella aktiviteter som sker i samhälls­ekonomin. Syftet med finans­räken­skaperna är att ge information om olika samhälls­sektorers finansiella sparande och finansiella netto­förmögenhet fördelat på olika finansobjekt. Finans­räken­skaperna visar var i samhälls­ekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras. Finans­räken­skaperna visar till exempel utvecklingen i hushålls­sparandet och hushållens finansiella förmögenhet. Finans­räken­skaperna används också i beräkningen av det konvergens­kriterium för EMU som avser den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld i procent av BNP – även benämnd Maastrichtskulden.

Finansräkenskaperna började produceras årsvis från 1970 och den kvartalsvisa produktionen startade i början på 1980-talet.

Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt konvergens­kriterierna rapporteras via Excessive Deficit Procedure (EDP) två gånger per år till EU-kommissionen. Till följd av att EDP rapporteras vid andra tidpunkter än finans­räken­skaperna kan det innebära att mer aktuella uppgifter, vid dessa tidpunkter, förs in i EDP jämfört med senast publicerade siffror för finans­räken­skaperna, www.scb.se/NR0108.

Sparbarometern FörmögenhetHushållLånSparandeTillgångar och skulder

Sparbarometern visar hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet, totalt och fördelat på olika finansobjekt. Sparbarometern är en snabbstatistik som publiceras varje kvartal. Sparbarometern regleras inte av någon EU-förordning, men bygger på samma begrepp som Finansräkenskaperna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet och behandlar de finansiella aktiviteter som sker i samhällsekonomin.

Publiceringen sker normalt inom två månader efter kvartalsskifte, medan Finansräkenskaperna publiceras cirka 90 dagar efter kvartalsskifte.

Statistiken görs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Finansinspektionen.

Grundtabeller hämtas ner som Excelfil.

Försäkring
Försäkringsföretagens kapitalplaceringar AktierTillgångar och skulder

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar innehåller uppgifter om hur de större skade- och livförsäkringsföretagen (inklusive fondförsäkring) förvaltar sina tillgångar, vilka premier som inbetalas respektive belopp som utbetalas, hur bolagens finansiella skulder fördelas m.m. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar. 

Försäkringsföretagens årsredogörelse SparandeTillgångar och skulder

Försäkringsföretagens årsredogörelse innehåller uppgifter om försäkringsföretagens resultat- och balansräkning för samtliga svenska riksföretag för skade- och livförsäkring och de större lokala skadeförsäkringsbolagen. I statistiken sammanställs årsbokslutsuppgifter på totalnivå medan resultatredovisningen är uppdelad på försäkringsgrenar (resultatanalys).

Ämnesövergripande statistik
Betalningsbalansen (BoP) Sveriges riksbank AktierBytesbalansInvesteringarTillgångar och skulderTjänsteexportTransaktionerTransfereringar

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Finansmarknadsstatistik Sveriges riksbank EkonomiHushållLånRäntorTillgångar och skulder

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag),  utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s  fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Värdepappersstatistik Sveriges riksbank Räntor

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter, (institutioner som ger ut värdepapper). Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.