På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Aktieägarstatistik
Aktieägarstatistik AktierHushåll

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

Finansiella företag förutom försäkringsföretag
Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder LånTillgångar och skulder

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

Finansiella företag, årsbokslut BalansräkningBankerFöretagsekonomiResultaträkning

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, värdepappersfonder och investmentbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Investeringsfonder, tillgångar och skulder AktierHushållSparandeTillgångar och skulder

Statistiken visar tillgångar och skulder hos investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn (fonder som är registrerade i Sverige). Statistiken redovisar även fondförmögenheten, belopp för sålda och inlösta fondandelar, hur fondernas tillgångar är fördelade och sektorfördelat fondvärde.

Finansräkenskaper
Finansräkenskaper, kvartal och år EkonomiFinanserFörmögenhetSparandeTillgångar och skulderTransaktioner

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Sparbarometern FörmögenhetHushållLånSparandeTillgångar och skulder

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Försäkring
Försäkringsföretagens kapitalplaceringar AktierTillgångar och skulder

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

Försäkringsföretagens årsredogörelse SparandeTillgångar och skulder

Statistiken visar försäkringsföretagens resultat- och balansräkning per år och även resultatanalysen, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren.

Ämnesövergripande statistik
Betalningsbalansen (BoP) AktierBytesbalansInvesteringarTillgångar och skulderTjänsteexportTransaktionerTransfereringar

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Finansmarknadsstatistik EkonomiHushållLånRäntorTillgångar och skulder

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag),  utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s  fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Värdepappersstatistik Räntor

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter, (institutioner som ger ut värdepapper). Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.