På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-29 09:30 Nr 2012:754


Finansmarknadsstatistik, april 2012:

Hushållens lån fortsätter öka – men i långsammare takt

I april hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Det var en minskning jämfört med mars då tillväxttakten låg på 5,0 procent. I april 2011 var tillväxttakten 7,2 procent och hade under hela förra året en avtagande trend.

Hushållens lån hos MFI uppgick i april till 2 681 miljarder kronor. Det är en ökning med 123 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som under samma period har ökat med 102 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I april uppgick hushållens utstående bostadslån hos MFI till 2 151 miljarder kronor. Av dessa lån har 52 procent rörlig ränta vilket är samma andel som i mars. I april 2011 var andelen med rörlig ränta 55 procent. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i april till 165 miljarder och lån med säkerhet i lantbruksfastigheter till 167 miljarder.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i april till 1 842 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 5,3 procent. Det var en ökning jämfört med mars då tillväxttakten låg på 4,4 procent. I april 2011 var tillväxttakten 3,3 procent. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i april uppgick till 549 miljarder. Lån utan säkerheter dvs. blancokrediter, uppgick till 331 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt nedgång för hushållens rörliga ränta

I april var den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal 3,94 procent vilket är oförändrat jämfört med mars. Den rörliga räntan fortsatte sin sjunkande trend och sjönk från 4,22 procent i mars till 4,18 procent i april. För nya avtal med räntebindningstid 1-5 år steg räntan från 3,58 procent i mars till 3,61 procent i april. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i april till 3,86 procent vilket är samma nivå som i mars.

I april var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 1,20 procent. Detta var en nedgång jämfört med mars då räntan låg på 1,22 procent. Även räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag visade på nedgångar och sjönk i april till 2,00 procent från 2,04 procent i mars.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i april till 3,45 procent. Detta var en minskning jämfört med mars då räntan låg på 3,57 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta, hushållens nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till hushåll

Ränta, icke‑
finansiella företags nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till icke‑
finansiella företag

Apr 2011
4,09 % 7,2 % 3,48 % 3,3 %
Mar 2012
3,94 % 5,0 % 3,57 % 4,4 %
Apr 2012
3,94 %
4,8 %
3,45 %
5,3 %

Minskad tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i april en årlig tillväxttakt på 4,3 procent vilket var en minskning jämfört med mars då tillväxttakten låg på 5,1 procent. M1 uppgick i april till 1 588 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i april 10,1 procent. I mars var tillväxttakten 9,3 procent. Totalt uppgick M3 i april till 2 346 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Uppdaterade samt nya serier för årliga tillväxttakter

Till denna publicering har nya samt uppdaterade serier tagits fram för årliga tillväxttakter för hushållens och icke-finansiella företags lån hos MFI. Även penningmängdsmåtten M1,M2 och M3 har fått nya serier för årliga tillväxttakter. I serierna har tillväxttakterna justerats för kända tidsseriebrott vilket ger en bättre jämförbarhet över tiden. För hushållens lån har nya serier lagts till som visar tillväxttakterna för ändamålen konsumtion, bostad och övrigt.

För det breda penningmängdsmåttet, M3, har det i denna publicering skett en minskning av allmänhetens innehav i monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder) med cirka 72 miljarder för perioden januari 2012 till mars 2012. Minskningen är en följd av att definitionen ändrats för att harmonisera med europeisk standard vilket minskat antalet monetära investeringsfonder.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-06-29 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Andersson
08-506 949 93
fornamn.efternamn@scb.se

Anders Nyberg
08-506 944 43
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.