På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-11-27 09:30 Nr 2012:917


Finansmarknadsstatistik, oktober 2012:

Tillväxttakten på hushållens lån oförändrad

I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent, vilket innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med september. Tillväxttakten i oktober 2011 var 5,6 procent och hade under hela förra året en avtagande trend. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI var vid utgången av oktober 2 747 miljarder kronor. Det är en ökning med 118 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 97 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Hushållens utestående bostadslån hos MFI uppgick i oktober till 2 204 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i oktober till 166 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,8 procent.

I oktober var tillväxttakten på MFI:s utlåning till icke-finansiella företag oförändrad jämfört med föregående månad. Den årliga tillväxttakten låg i oktober på 2,8 procent. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick i oktober till 1 859 miljarder kronor, vilket är en ökning med 50 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån stod lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen. Dessa lån uppgick i oktober till 559 miljarder. De icke-finansiella företagens lån består även av bland annat blancokrediter, som i oktober uppgick till 331 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt nedgång för hushållens räntor

I oktober fortsatte ut- och inlåningsräntorna på hushållens lån att gå ned. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal uppgick i oktober till 3,38 procent, vilket kan jämföras med 3,57 procent i september. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal var i oktober 2011 4,14 procent. De sjunkande räntorna kan förklaras av nedgångar i både de korta och de långa räntorna. Den rörliga räntan på nya avtal sjönk från 3,80 procent i september till 3,59 procent i oktober. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i oktober till 3,28 procent, vilket kan jämföras med 3,46 procent i september.

I oktober var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,90 procent, vilket kan jämföras med 1,00 procent i september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i oktober till 1,55 procent vilket är en minskning jämfört med september då räntan var 1,71 procent.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i oktober till 3,05 procent jämfört med 3,14 procent i september.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta, hushållens nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till hushåll

Ränta, icke‑
finansiella företags nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag

okt 2011
4,14% 5,6% 3,66% 4,1%
sep 2012
3,57% 4,5% 3,14% 2,8%
okt 2012
3,38%
4,5%
3,05%
2,8%

Minskad tillväxttakt för M1 och M3

I oktober var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 4,5 procent, vilket kan jämföras med september då tillväxttakten var 5,7 procent. M1 uppgick i oktober till 1 631 miljarder kronor.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i oktober 4,0  procent, vilket kan jämföras med september då tillväxttakten var 5,2 procent (reviderad siffra). Totalt uppgick M3 i oktober till 2 372 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-01-03 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

John Svanäng
08-506 948 85
fornamn.efternamn@scb.se

Tina Hansson
08-506 942 55
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.