På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2011-12-28 09:30 Nr 2011:379


Detaljhandelns försäljning, november 2011:

Försäljningen i detaljhandeln ökade i november

Försäljningsvolymen ökade med 0,7 procent i november jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln var oförändrad med 0,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 0,2 procent mellan november 2010 och november 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,8 procent mellan oktober och november i år. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) minskade försäljningsvolymen med 0,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln november 2010 – november 2011

HUI Research kommenterar:

Detaljhandelns minskade omsättning i november (i löpande priser) var väntad. Signalerna från handeln var dystra efter novembers slut och prognosen var en försäljningsminskning med ett par procent. Utfallet, -0,2 procent, är sannolikt betydligt bättre än vad många trott. Justerat för prisutveckling och kalenderskillnader stannar novemberutvecklingen dessutom på en svag uppgång för detaljhandeln.

Inom många branscher var utvecklingen emellertid mycket svag. Svagast utveckling uppvisade sko- och sporthandeln, vilka hade helt skilda förutsättningar i år jämfört med fjolåret då stora delar av Sverige tidigt var täckta med snö. Sko- och sporthandelns försäljning steg då (november 2010) med 44 respektive 34 procent. Årets novemberutveckling på -25 procent för skor och -12 procent för sport måste i detta perspektiv ses som relativt god.

Det som intresserar de flesta dessa dagar är decemberförsäljningens final. Signalerna från december har varit bättre än de från november, vilket talar för en försäljningsökning. Med en bra reaförsäljning under årets sista dagar är bedömningen att försäljningsökningen kan bli god. Även om decemberförsäljningen ökar stannar helåret 2011 på knappt 1 procents tillväxt, vilket är den svagaste tillväxten sedan 1996. Hushållen sparar i väntan på bättre tider, ett mönster som förmodligen kommer hålla i sig även under stora delar av 2012.

Försäljningsutveckling 2011/2010:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerade

Pris-förändring Kalender-
effekt [3]
  Nov % 95% Konf.int. [1] 2011% [2] Nov % 2011% [2] Nov % Nov %
Dagligvaruhandel
1,2 ±1,0 1,2 0,0 -0,1 1,0 0,1
Sällanköpsvaruhandel
-1,3 ±1,0 0,4 1,3 2,3 -1,6 -1,0
Total detaljhandel
-0,2 ±0,7 0,8 0,7 1,2 -0,4 -0,5
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Maj % Jun % Jul % Aug % Sep % Okt %
EU
-1,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,6 0,1
Euro-zonen
-1,7 -0,3 0,1 0,2 -1,0 -0,5
Sverige
-1,0 3,2 1,1 0,3 -0,9 -0,6

Tidsserier:

Löpande priser
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Omsättning 2005=100
126,4 157,7 109,7 103,5 118,5 126,7 130 132,5 130,3 129,7 124,7 126,9 126,1
Månadsutveckling %*
6,3 2,9 1,7 2,1 -1,7 5,5 1,6 0,3 -1,2 1,7 0,4 -1,3 -0,2
3-månadsutveckling %**
4,5 3,6 3,6 2,3 0,6 2,0 1,8 2,4 0,2 0,3 0,3 0,3 -0,4
12-månadsutveckling %**
4,0 3,7 3,6 3,5 2,7 3,3 3,1 2,7 2,4 2,2 1,8 1,5 1,0
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Omsättning 2005=100
120,8 152,2 106,6 100,3 112,2 124,3 122,9 130,5 127,4 126,2 119,7 121,3 121,7
Månadsutveckling %*
4,7 2,7 2,5 2,8 0,4 5,4 -1,0 3,2 1,1 0,3 -0,9 -0,6 0,7
3-månadsutveckling %**
4,9 4,0 3,3 2,7 1,8 2,9 1,6 2,5 1,1 1,5 0,2 -0,4 -0,3
12-månadsutveckling %**
3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 3,5 3,1 3,1 3,0 2,6 2,1 1,7 1,4
Säsongsrensad serie
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Omsättning 2005=100
122,4 121,7 121,9 121,5 120,7 123,2 120,5 123,6 122,5 122,2 121,7 122,2 123,1
Utveckling %***
-0,5 -0,6 0,2 -0,3 -0,7 2,0 -2,2 2,6 -0,9 -0,3 -0,4 0,4 0,8
Senaste 3-mån.utv. %****
1,3 0,3 -0,5 -0,8 -0,8 -0,1 -0,2 0,9 0,3 1,1 -0,2 -0,2 -0,4
Senaste 6-mån.utv. %****
2,6 2,5 2,2 1,6 0,9 0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,3 0,2 0,8

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för oktober bygger på en svarsfrekvens på 84 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. September månads svarsfrekvens uppgår till 88 procent ovägd respektive 96 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för december beräknas bli publicerade den 27 januari 2012.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Jonas Arnberg
08-762 72 90
jonas.arnberg@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Daniel Wester
019 -17 68 37
fornamn.efternamn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.