På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-03-06 09:30 Nr 2009:65


Tjänsteproduktionsindex, januari 2009:

Fortsatt nedgång för tjänsteproduktionen under januari

Svensk tjänsteproduktion minskade med 5,2 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser under januari jämfört med januari föregående år. Branschen ”uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster” minskar med 15,6 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser jämfört med föregående år samma period.

I löpande priser minskade tjänsteproduktionen med 4,6 procent. Priserna ökade med 3,2 procent och kalenderkorrigeringen påverkade utfallet positivt med 2,4 procentenheter. Den totala tjänsteproduktionen i fasta och kalenderkorrigerade priser minskade med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Den långsiktiga trenden inom tjänstesektorn har hittills visat på en vikande trend. Det illustreras för såväl månads-, 3-månaders- och 12 månadersutvecklingen (samtliga serier är uttryckta i fasta och kalenderkorrigerade priser). Den rullande tremånadersutvecklingen för tjänsteproduktionsindex uppvisar en minskning från +3,7 procent föregående år, till -7,5 procent under motsvarande tremånadersperiod i år.

Ny näringsgrensindelning har införts i tjänsteproduktionsindex fr.o.m. januari 2009. Tidsserier för tjänsteproduktionsindex i ny näringsgrensindelning finns tillgänglig from januari 2000. För mer information - se faktaruta i slutet av pressmeddelandet.

Parti- och detaljhandeln

Produktionen inom parti- och detaljhandel minskade med 10 procent i januari jämfört med januari föregående år.

Transport och magasinering

Produktionen inom transport och magasinering minskade med 4,0 procent i januari jämfört med januari föregående år.
 

Informations, kommunikation, fastighets samt verksamhet inom juridik, ekonomi och vetenskap och teknik

Produktionen inom informations, kommunikation samt fastighetsbranschen minskade med 1,9 procent i januari jämfört med januari föregående år.

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Produktionen inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster minskade med 15,6 procent i januari jämfört med januari föregående år.
 

Utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg

Produktionen inom utbildning, hälso- och sjukvård och omsorg minskade med 6,2 procent i januari jämfört med januari föregående år.
 

Kultur, nöje och fritid samt annan serviceverksamhet

Produktionen inom kultur, nöje och fritid samt annan serviceverksamhet minskade med 4,3 procent i januari jämfört med januari föregående år.

Tjänsteproduktionsindex för januari 2009

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser             

Fasta priser             

Fasta och kalender- korrigerade priser

Vikt i %
  Jan Ack Jan Ack Jan Ack
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
-4,6 -4,6 -7,6 -7,6 -5,2 -5,2 1,00
Parti- och detaljhandel (45-47)
-11,3 -11,3 -13,6 -13,6 -10,0 -10,0 0,24
Transport och magasinering (49-53)
-2,5 -2,5 -7,4 -7,4 -4,0 -4,0 0,10
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
-1,7 -1,7 -4,0 -4,0 -1,9 -1,9 0,45
Uthyrnings-, fastighets-, resetjänster (77-82)
-13,3 -13,3 -17,1 -17,1 -15,6 -15,6 0,06
Utbildning, hälso- och sjukvård (85-88)
-0,8 -0,8 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 0,06
Kultur, nöje och fritid (90-96)
-1,9 -1,9 -4,8 -4,8 -4,3 -4,3 0,02
Tjänsteproduktionsindex, referensår 2005=100, uttryckt i fasta och kalenderkorrigerade priser, mätt som förändring från föregående år samma månad
           

2008

2009
  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
Total tjänsteproduktion
100,9 102,7 111,8 114,5 112,3 117,8 95,2 105,0 115,0 115,2 111,4 120,6 95,7
Utv %
3,2 4,4 0,9 0,7 2,0 -1,0 -2,4 -1,8 -2,0 -1,0 -5,7 -10,9 -5,2
Parti- och detaljhandel
95,4 97,2 110,2 115,6 113,4 116,4 95,1 111,7 114,7 109,5 106,9 115,3 85,9
Utv %
4,0 3,4 0,7 2,3 -0,3 -0,9 -1,4 -0,5 -2,8 -4,3 -9,7 -12,6 -10,0
Transport och magasinering
97,3 105,0 109,5 108,1 107,4 109,5 90,4 101,8 111,0 109,5 108,7 108,7 93,4
Utv %
2,31 7,36 2,05 -2,58 -1,91 -3,48 -4,36 -3,47 -1,68 -2,81 -5,21 -11,4 -4,0
Hotell och restaurang
84,2 91,6 100,3 110,8 115,9 119,5 112,7 117,7 120,0 109,7 105,3 109,0 -
Utv %
1,1 4,2 -6,2 6,4 1,9 -0,8 -5,3 -2,5 -0,4 -0,3 -3,8 -8,0 -
Information, kommunikation
101,9 103,0 111,9 114,1 110,1 119,1 93,8 99,2 113,0 116,8 113,0 126,4 99,9
Utv %
1,6 3,6 -0,7 -0,5 4,2 -0,5 -3,2 -0,4 -3,3 0,8 -3,0 -9,3 -1,9
Uthyrning och övr. stödtjänster
114,3 115,2 129,2 122,5 127,4 133,5 111,0 119,8 132,5 132,2 123,5 125,4 96,4
Utv %
3,7 6,2 9,6 1,3 1,4 -2,2 3,3 -3,9 -0,5 1,0 -8,9 -22,7 -15,6
Utbildning, hälso- och sjukvård
119,5 117,5 117,0 124,3 118,8 119,2 89,3 107,5 122,2 126,9 118,2 121,6 112,1
Utv %
11,4 7,0 9,2 5,3 4,1 1,7 -1,2 -4,1 7,9 -3,0 -7,2 -8,8 -6,2
Kultur, nöje och fritid
102,2 97,6 101,8 103,7 107,4 103,1 99,1 99,8 107,7 109,7 102,8 123,9 97,8
Utv %
8,5 5,7 -3,9 -0,1 1,8 -7,0 -1,2 -15,3 -2,4 3,5 -4,9 -1,8 -4,3
Tidsserier total tjänsteproduktion, fasta och kalenderkorrigerade priser
  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
Tjänsteproduktion
100,9 102,7 111,8 114,5 112,3 117,8 95,2 105,0 115,0 115,2 111,4 120,6 95,7
Månadsutveckling*
3,2 4,4 0,9 0,7 2,0 -1,0 -2,4 -1,8 -2,0 -1,0 -5,7 -10,9 -5,2
3-månadersut-veckling**
3,7 2,5 2,7 1,9 1,2 0,5 -0,4 -1,7 -2,1 -1,6 -2,9 -6,1 -7,5
12-månaders-utveckling**
5,2 5,3 4,9 4,5 4,1 3,4 2,8 2,1 1,5 0,9 -0,3 -1,4 -2,0

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före.
Tidsserier total tjänsteproduktion, löpande priser
  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
Tjänsteproduktion
109,2 109,5 114,9 123,4 121,7 123,5 104,3 109,8 123,3 127,5 116,9 126,4 104,2
Månadsutveckling*
7,0 9,1 -0,5 8,9 6,0 1,9 2,6 -0,4 4,5 2,3 -5,2 -3,1 -4,6
3-månaders-utveckling**
5,4 4,6 4,9 5,6 4,8 5,5 3,5 1,4 2,3 2,2 0,5 -2,0 -4,3
12-månaders-utveckling**
7,0 7,3 6,8 6,8 6,6 6,2 5,6 4,9 4,9 4,2 2,8 2,5 1,6

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före.

 

Viktigt meddelande - ny näringsgrensindelning har införts from januari 2009

Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken, Statistiken redovisas efter svensk näringsgrensindelning (SNI), vilken även är anpassad efter den europeiska näringsgrensindelningen, En ny version av denna klassificering, SNI 2007, kommer att införas från och med januari månads redovisning 2009. En följd av revideringen är att alla koder i näringsgrensindelningen ändras.

Förändringar i den nya näringsgrensindelningen har gjorts utifrån behovet av anpassning till omvärlds-förändringar, bl,a, till följd av förändringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas en betydande ökning av antalet branscher inom tjänstesektorn som en följd av den starka tillväxten av olika tjänster.
  
När det gäller den totala tjänsteproduktionen innebär det dock att statistiken i princip är oförändrad. På en lägre detaljeringsnivå förekommer dock skillnader.
Med start från januari 2009 kommer tjänsteproduktionsindex endast att publiceras med den nya näringsgrensindelningen, SNI 2007. Historiska tidsserier tillbaka till 2000 kommer att göras tillgängliga vid denna tidpunkt, För mer information se: SNI 2007 ny svensk näringsindelning

Definitioner och förklaringar

När den första och andra månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av den tredje månaden i ett kvartal blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i denna undersökning baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgår till ca 87 procent av samtliga svarande. Den s,k, vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 92 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av ett konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex samt faktorprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten, Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar, Alla tidsserier har basår 2005.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-04-07 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
70189 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Andreas Poldahl
019-17 63 61
andreas.poldahl@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.