På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-05-25 09:30 Nr 2007:148


Export och import av varor, januari - mars 2007, i löpande priser:

Importen ökade 10 procent första kvartalet

Sveriges varuimport ökade med 10 procent under första kvartalet 2007. Främst ökade importen från Europa och Asien. Samtidigt ökade varuexporten med 5 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under perioden januari-mars 2007 till 282 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2006. Värdet av varuimporten ökade med 10 procent och uppgick till 246 miljarder kronor första kvartalet. Det ger ett handelsnetto på 36 miljarder kronor. Handelsnettot för motsvarande period 2006 uppgick till 45 miljarder kronor.

Ökningstakten i exporten fortsatte att bromsa in under årets första kvartal. Trots detta var ökningen i exporten positiv för de flesta varuområden. Det var främst den minskade exporten till USA och Asien som bidrog till att ökningstakten minskade.

Importen fortsatte att öka i samma takt som i sista kvartalet 2006. Detta tack vare en importökning inom de flesta varuområden och en fortsatt stark import från Europa och Asien.

Sveriges export till EU-27 ökade under januari-mars 2007 med 10 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 9 procent. Exporten till euroländerna ökade med 10 procent och importen därifrån med 11 procent. Exporten till vår största handelspartner Tyskland ökade 12 procent medan importen därifrån ökade med 13 procent. Exporten till Polen ökade med 29 procent.

Inom handeln med övriga Europa steg exporten med 11 procent och importen med 6 procent. Exporten till Norge ökade med 11 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 21 procent. Exporten till Ryssland ökade med 34 procent medan importen därifrån minskade med 23 procent.

Importen från Asien ökade med 15 procent och importen från Kina uppvisade en ökning med 29 procent. Importen av elektrovaror (inklusive telekom) därifrån bidrog starkt till importökningen.

Exporten till Amerika minskade med 13 procent. Det var främst Nordamerika och USA som stod för minskningen. Exporten till USA minskade med 16 procent. Exporten av skogsvaror till USA minskade med 52 procent.

Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor)
 

Export

Import

Världsdel

Värde januari-mars

Andel i % Förändring i %

Värde januari-mars

Andel i % Förändring i %
  2007 2006 2007 2007/2006 2007 2006 2007 2007/2006
Totalt
281 784 269 509 100,0 5 245 935 224 302 100,0 10
Europa
213 426 194 071 75,7 10 208 111 191 042 84,6 9
EU-27
175 241 159 673 62,2 10 175 391 160 221 71,3 9
EMU-13
118 688 108 177 42,1 10 120 332 108 278 48,9 11
Övriga Europa
38 185 34 398 13,6 11 32 720 30 821 13,3 6
Afrika
6 581 5 487 2,3 20 1 673 793 0,7 111
Nordafrika
2 864 2 460 1,0 16 379 109 0,2 248
Västafrika
921 936 0,3 -2 4 29 0,0 -86
Central-, Öst- och Södra Afrika
2 796 2 091 1,0 34 1 290 655 0,5 97
Amerika
32 013 36 643 11,4 -13 12 393 11 692 5,0 6
Nordamerika
26 078 31 051 9,3 -16 8 678 8 258 3,5 5
Central- och Sydamerika
5 935 5 592 2,1 6 3 714 3 434 1,5 8
Asien
26 079 27 625 9,3 -6 23 326 20 224 9,5 15
Mellanöstern
5 421 6 071 1,9 -11 1 295 639 0,5 103
Övriga länder i Asien
20 658 21 554 7,3 -4 22 031 19 585 9,0 12
Oceanien och övriga områden
3 307 4 761 1,2 -31 432 550 0,2 -21

Mineralvaruhandeln ökade i värde
Värdet av exporten av mineralvaror ökade med 23 procent. Exporten inom varugrupperna järn och stål samt övriga metaller ökade med 30 respektive 24 procent. Exporten inom det, för Sverige, dominerande varuområdet verkstadsvaror ökade med 4 procent under perioden januari-mars 2007. Främst var det varugrupperna maskiner och vägfordon som bidrog till ökningen. Bland vägfordon ökade personbilsexporten med 10 procent.

Exporten av skogsvaror ökade med 3 procent tack vare en ökad export av trävaror med 16 procent. Inom samma varuområde minskade däremot exporten av pappersmassa och papper med 4 respektive 1 procent. Inom varugruppen  elektrovaror (inklusive telekom) minskade exporten med 8 procent Även läkemedelsexporten uppvisade en minskning med 6 procent.

Även importen av mineralvaror ökade starkt under första kvartalet. Importen ökade med 40 procent och samtliga varugrupper inom varuområdet bidrog till ökningen. Importen av verkstadsvaror ökade med 10 procent under första kvartalet. Detta berodde bland annat på en ökad personbilsimport med 15 procent samt en ökad import av elektrovaror (inklusive telekom) med 11 procent.

Handeln med energivaror minskade för såväl export som import i takt med sjunkande råvarupriser. Exporten minskade med 5 procent och importen med 13 procent, därav importen av råolja med 11 procent.

Export för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Varuområden enligt SITC

Värde januari-mars

Andel i % Förändring i %
  2007 2006 2007 2007/2006
Totalt
281 784 269 509 100,0 5
Skogsvaror
31 777 30 905 11,3 3
Trävaror
7 763 6 713 2,8 16
Pappersmassa
3 631 3 780 1,3 -4
Papper
18 377 18 535 6,5 -1
Mineralvaror
33 964 27 667 12,1 23
Järnmalm
2 351 2 632 0,8 -11
Järn och stål
20 110 15 489 7,1 30
Övriga metaller
6 100 4 907 2,2 24
Kemivaror
34 199 34 078 12,1 0
Grundämnen, föreningar
3 570 3 091 1,3 15
Läkemedel
16 335 17 384 5,8 -6
Plaster
6 367 5 925 2,3 7
Energivaror
14 527 15 330 5,2 -5
Oljeprodukter
13 169 13 785 4,7 -4
Verkstadsvaror
137 911 132 829 48,9 4
Metallarbeten
8 296 7 766 2,9 7
Maskiner
45 918 40 854 16,3 12
Elektrovaror, telekom
35 414 38 550 12,6 -8
Vägfordon
40 736 37 304 14,5 9
Personbilar
18 789 17 084 6,7 10
Last- och dragbilar
6 481 5 266 2,3 23
Delar, tillbehör
12 535 12 292 4,4 2
Övriga transportmedel
1 488 1 732 0,5 -14
Instrument, optiska varor
6 060 6 625 2,2 -9
Övriga varor
29 406 28 700 10,4 2
Livsmedel
9 368 8 933 3,3 5
Tekovaror, skor
5 487 5 084 1,9 8
Möbler
4 171 3 825 1,5 9
 
       
Import för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Varuområden enligt SITC

Värde januari-mars

Andel i % Förändring i %
  2007 2006 2007 2007/2006
Totalt
245 935 224 302 100,0 10
Skogsvaror
7 541 6 867 3,1 10
Mineralvaror
28 609 20 496 11,6 40
Järn och stål
13 234 8 951 5,4 48
Övriga metaller
7 223 5 206 2,9 39
Malmer, skrot
4 448 3 048 1,8 46
Kemivaror
31 019 27 268 12,6 14
Grundämnen, föreningar
7 859 5 920 3,2 33
Läkemedel
6 445 5 839 2,6 10
Plaster
6 872 6 201 2,8 11
Gummi, gummivaror
3 572 3 375 1,5 6
Energivaror
24 326 27 990 9,9 -13
Råolja
15 236 17 047 6,2 -11
Oljeprodukter
6 222 7 284 2,5 -15
Verkstadsvaror
108 892 99 045 44,3 10
Metallarbeten
7 401 6 449 3,0 15
Maskiner
27 441 25 076 11,2 9
Elektrovaror, telekom
37 906 34 238 15,4 11
Vägfordon
27 599 24 115 11,2 14
Personbilar
12 067 10 510 4,9 15
Delar, tillbehör
11 314 10 288 4,6 10
Övriga transportmedel
1 948 3 078 0,8 -37
Instrument, optiska varor
6 597 6 089 2,7 8
Övriga varor
45 547 42 637 18,5 7
Livsmedel
18 124 16 291 7,4 11
Tekovaror, skor
11 704 11 611 4,8 1
Möbler
4 191 3 688 1,7 14
EU: s export ökade 15 procent
Varuexporten från EU-27 till övriga världen uppgick under januari - mars 2007 till 2 665 miljarder kronor. Det är en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2006. Varuimporten till EU-27 från övriga världen steg samtidigt med 5 procent och uppgick till 3 167 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 502 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-25 ökade under perioden med 6 procent i värde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande

Nästa publiceringstillfälle

Statistiken för april 2007 publiceras 2007-06-25 kl. 09.30.
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-08-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 945 71


Förfrågningar

Martin Fors
08-506 943 57
martin.fors@scb.se

Utrikeshandel
08-506 949 72

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.