På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-05-28 09:32 Nr 2015:369


Grönytor i och omkring tätorter

Lidingö är den grönaste tätorten

I tätorten Lidingö fanns det mest grönska år 2010, i alla fall sett till grönytans andel av tätortens landareal. Cirka 72 procent av marken ingick i någon form av grönstruktur. Sett till grönyta per tätortsinvånare var dock Borlänge den grönaste tätorten med över 500 kvadratmeter grönyta per tätortsinvånare.

 

Lidingö tätort: Den vänstra bilden visar tätortens totala grönyta och den högra bilden den allmänt tillgängliga grönytan.

Karta  
Källa: SCB © Ortofoto © Lantmäteriet

SCB har undersökt grönstrukturen i 37 större tätorter i Sverige, vilket innebär samtliga tätorter med minst 30 000 invånare samt Visby tätort för att täcka de största tätorterna i varje län. De allra flesta av dessa större tätorter hade en grönstruktur som totalt sett översteg hälften av landarealen. Endast 5 av 37 tätorter hade en grönstrukturandel som understeg 50 procent av landarealen, samtliga av dessa tätorter ligger i Skåne. Minst andel grönska fanns i Landskrona tätort där endast 43 procent av marken utgjordes av grönyta.

I genomsnitt var omkring en fjärdedel av tätorternas grönyta knuten till privata villaträdgårdar och därför otillgänglig för allmänheten. Luleå, Landskrona och Örebro hade den största andelen allmänt tillgänglig grönyta, över 80 procent. Detta kan jämföras med motsvarande andel i Täby som var 51 procent.

Grönytans andel av tätorternas landareal per tätort år 2010, procent

Diagram   

*Ej klassificerbar mark är mark som av undersökningstekniska skäl inte kunnat hänföras till varken grönyta eller hårdgjord mark.

Mest hårdgjord mark i Landskrona

Landskrona var den tätort som hade störst andel hårdgjord mark. Drygt hälften av tätortens landareal utgjordes av byggnader, infrastruktur och annan hårdgjord mark. De fyra tätorter som hade störst andel hårdgjord mark ligger samtliga i Skåne län. Minst hårdgjord mark som andel av landarealen hade Lidingö och Tumba, båda med en andel som understeg 25 procent.

God tillgång till grönområden inom 300 meter från bostaden

Grönområdens avstånd till bostäder, arbetsplatser och skolor med mera påverkar möjligheten att ett område nyttjas regelbundet. Totalt sett var befolkningens tillgång till grönområden inom 300 meter från bostaden för de 37 tätorterna god. För 26 av tätorterna saknade bara 1 procent eller färre grönområden inom 300 meter. I Karlskrona var det 9 procent som saknade grönområden inom 300 meter, vilket var den högsta andelen. Avståndet motsvarar en gångtid på mindre än 5 minuter.

Beräkningarna bygger på fågelavståndet utan hänsyn till eventuella fysiska barriärer som infrastruktur eller vatten.

Färre hade tillgång till grönområden inom kortare avstånd

För främst barn och äldre är det avgörande med korta avstånd mellan bostad och grönområden. Barns aktivitetsradie brukar anges till 200 meter från hemmet. När avståndet minskas från 300 till 200 meter är det en betydligt större andel av befolkningen som inte når ett eller flera grönområden. Variationen är dock stor mellan tätorterna och vissa skillnader finns även mellan åldersgrupper inom samma tätort. Karlskrona var den tätort där störst andel av den totala tätortsbefolkningen, 18 procent, saknade grönområden inom 200 meter medan Malmö hade störst andel 0-6-åringar, 15 procent, som saknade tillgång till grönområden inom samma avstånd.

Markanta skillnader i befolkningens avstånd till vatten

Närheten till sjöar, vattendrag och hav är viktiga för det aktiva friluftslivet. Även om vatten inte ingår i grönstrukturen brukar man ibland tala om ”blåområden” för att betona vattnet som komplement till grönområden. Befolkningens tillgången till blåområden inom 300 meter från bostaden varierade kraftigt mellan tätorter. I Lund hade bara 2 procent av befolkningen blåområden inom 300 meter från bostaden medan motsvarande andel i Karlskrona var drygt halva befolkningen. Sett till åldersgrupper i de 37 tätorterna var det vanligare att befolkningen över 65 år har nära till blåområden jämfört med barn i åldrarna 0-6 år.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 100
104 51 Stockholm
08-506 943 48


Förfrågningar

Stefan Svanström
08-506 945 58
fornamn.efternamn@scb.se

Jerker Moström
08-506 940 31
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.