På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket

2015-05-22 09:30 Nr 2015:361


Skyddad natur 2014-12-31:

11 procent av Sveriges landyta är nationellt skyddade områden

Vid utgången av förra året hade 25 av landets 290 kommuner mer än 15 procent av sin landareal skyddad. Högst andel hade Salems kommun, med 59 procent. Alla kommuner i landet har någon form av skyddat område, sett till skyddsformerna nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotopskyddsområde.

Under 2014 har kommunerna Umeå och Nordmaling haft den största ökningen av andel skyddad totalareal, genom en kraftig utökning av naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården. Ökningen innebar cirka 41 000 hektar ny skyddad yta i området, nästan helt i form av havsvatten.

Det största helt nya naturreservatet 2014 var Muorkaape i Gällivare kommun, ett reservat på nästan 5 500 hektar med fågelrika myrar och urskogsartad skog.

Del av Muorkaape naturreservat, Gällivare kommun

Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark. Copyright © Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark.

Vid utgången av 2014 fanns 5,4 miljoner hektar skyddad natur i Sverige. Av den ytan var 82 procent landområden. Det motsvarar 11 procent av hela Sveriges landyta. Som skyddade områden räknas här nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden.

Sammanfattning av skyddad natur 2014-12-31

Typ av skyddat område

AntalTotal areal,
hektar
Landareal,
hektar
Sötvatten,
hektar
Skyddad landareal
av Sveriges totala
landareal (%)
Nationalparker
29 739 448 631 324 62 133 1,5
Naturreservat
4 209 4 572 546 3 753 091 296 811 9,2
Naturvårdsområden
90 106 619 70 945 9 332 0,2
Biotopskyddsområden i skog
7 318 25 270 25 212 56 0,1
Övrigt biotopskyddsområde
100 242 241 1 0,0
 
         
Summa 2014*
11 746 5 442 793 4 479 549 368 266 11,0
Summa 2013*
11 353 5 371 013 4 452 946 ** 10,9
 
         
Natura 2000*
4 520 6 672 927 4 762 755 ** 11,7

* Arealuppgifter är rensade från ytor som överlappar varandra
** Uppgift saknas

Naturreservaten täcker största ytan

Mer än 60 procent av de skyddade områdena är biotopskyddsområden (skogliga eller övriga). Sett till yta dominerar dock naturreservaten, då de upptar 84 procent av den skyddade totalarealen. Nationalparkerna upptar 14 procent av den skyddade arealen, trots att de är få till antalet. Biotopskyddsområden är i regel ytmässigt små områden. Trots deras stora antal upptar de därför endast en halv procent av den skyddade arealen.

Avverkning av skog mångdubbelt större än skydd av skog

Skogsbruket dominerar markanvändningen i Sverige. Skyddade områden omfattar 3,8 procent av den produktiva skogen. 3,7 procent har ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken (i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden) och 0,1 procent ett tidsbegränsat skydd enligt jordabalken genom att markägare och staten har tecknat naturvårdsavtal.

Ofta sammanfaller avverkningsbar skog med skyddsvärda skogar. Naturvårdsverket har i samband med den fördjupade utvärderingen av Levande skogar konstaterat att betydligt mer skyddsvärd skog avverkas än vad som skyddas. Varje år omfattar slutavverkningar och gallringar cirka 2,4 procent av arealen produktiv skog, medan knappt 0,1 procent skyddas.

Under genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande skogar 2000-2013 har den årliga slutavverkningen av skog varit 10-20 gånger så stor som arealen produktiv skog som har skyddats som naturreservat och nationalpark under samma period.

Diagram. Ackumulerad areal produktiv skog som har gallrats, slutavverkats eller skyddats under miljömålsperioden

1000-tals hektar

dia

Tätortsnära skydd

Av de naturreservat och naturvårdsområden som har bildats med syftet att tillgodose områden för friluftslivet har 5 procent ett uttalat syfte att skydda tätortsnära natur.

Tillgängligheten till skyddad natur kan mätas utifrån hur stor del av en tätort med omland som består av skyddade områden. 2014 hade var tionde större tätort minst 10 procent av sin landyta skyddad som nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde. Beräkningen avser tätorter med minst 10 000 invånare samt ett 3 km brett omland från tätortens yttre gräns. Störst andel skydd hade Billdal i Kungsbacka kommun, där 24 procent av landytan var skyddad.

Tio-i-topp: Skyddad natur i och omkring tätorter med fler än 10 000 invånare, andel i procent

Tätort

KommunAndel skyddad
mark, %
Billdal Kungsbacka 24
Lindome Mölndal 21
Tumba Botkytka 19
Nynäshamn Nynäshamn 17
Luleå Luleå 16
Stockholm Stockholm 16
Uppsala Uppsala 16
Boo Nacka 16
Gislaved Gislaved 15
Södertälje Södertälje 14

Kartverktyget Skyddad natur

På Naturvårdsverkets hemsida finns möjlighet att ta del av Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget Skyddad Natur. Där kan du skapa kartor över skyddade område för en kommun, ett län eller för hela landet. Det går även att söka specifika områden och göra urval baserat på olika uppgifter om de skyddade områdena, t ex syfte för bildande eller årtal för bildande.

www.naturvardsverket.se/kartverktyget-skyddad-natur

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under 2016.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Fax 08-20 29 25


Förfrågningar

Olle Höjer
010-698 15 00
olle.hojer@naturvardsverket.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Karin Hedeklint
08-506 945 14
karin.hedeklint@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.