På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket

2012-06-01 09:30 Nr 2012:766


Skyddad natur 2011:

Allt fler svenskar bor nära skyddad natur

Vid utgången av år 2011 uppgick den samlade arealen skyddad natur i Sverige till ca 5,3 miljoner hektar. Det är en ökning med 152 700 hektar från året innan, varav merparten är hav. Drygt hälften av befolkningen har mindre än 2,5 kilometer från bostaden till skyddad natur.

Till arealen bidrog de 3 799 naturreservaten med 4,4 miljoner hektar, eller 9,1 procent av Sveriges landareal. Naturreservaten stod för drygt 83 procent av den skyddade arealen medan nationalparkerna stod för 14 procent. Övrigt biotopskyddsområde (biotopskyddsområde i jordbruksmark) är den skyddsform som arealmässigt bidrog minst, endast 219 hektar i landet.

Skyddad natur 2011, sammanfattning

Typ av skyddat område

Antal Total areal, hektar Landareal, hektar Skyddad landareal av Sveriges totala landareal (%)
Nationalparker (NP)
29 739 448 632 165 1,6
Naturreservat (NR)
3 799 4 397 843 3 693 841 9,1
Naturvårdsområden (NVO)
93 108 144 75 019 0,2
Biotopskyddsområden i skog (SBO)
6 699 22 340 22 289 0,1
Övrigt biotopskyddsområde (ÖBO)
91 220 219 0
Summa
10 711
5 267 995
4 423 533
10,9
Djur- och växt-skyddsområden (DVO)
912 94 699 87 998 0,2

Gotland flest men Vellinge mest

Alla kommuner har någon form av skyddad natur. Flest antal skyddade områden hade Gotlands kommun med 340 stycken. Sett till skyddad areal som andel av kommunens yta hade Vellinge mest med över 60 procent av totalarealen. I 218 av landets 290 kommuner var minst 1 procent av totalarealen skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Av dem hade 26 kommuner mer än 15 procent av sin totalareal skyddad.

Hav ökade mest

Under 2011 ökade arealen skyddad natur med 152 700 hektar. Merparten av den nytillkomna arealen utgjordes av hav, därefter följde insjövatten och skog.
Naturreservat är den skyddsform som stod för den största ökningen av areal med knappt 70 000 hektar.

Fler bor närmare skyddad natur

Mellan år 2007 och 2011 hade andelen av befolkningen med tillgång till skyddad natur inom 2,5 kilometer från bostaden ökat från 48 till 53 procent.
År 2011 hade över 80 procent av befolkningen i Sverige tillgång till nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde inom 5 kilometer från bostaden. Närmare 100 procent av befolkningen nådde någon av dessa skyddade områden inom 15 kilometer från bostaden.

Norra Sverige har större arealer av skyddad natur, men befolkningen där har i genomsnitt längre avstånd till den skyddade naturen än befolkningen i södra Sverige. Stockholms län ligger i topp då 98 procent av befolkningen når nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde inom 5 kilometer från bostaden.

Skydd av natur – ett globalt åtagande

Sveriges har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) tillsammans med 193 länder och organisationer. Vid partsmötet i Nagoya 2010 antogs en strategisk plan för perioden 2010-2020. Planen har ett särskilt mål (mål 11) för skydd av naturområden i syfte att bevara biologisk mångfald. Målet säger att skyddade områden eller andra ändamålsenliga områdesbaserade bevarandeåtgärder globalt ska omfatta minst 17 procent av landytan och 10 procent av kust- och havsytan.

Avsättning av skyddade områden i världen 1911-2011, kvadratkilometer

Totalt i världen räknar man med att omkring 25 miljoner km2 ligger inom skyddade områden. Av denna areal utgör omkring 16 miljoner km2 landyta, vilket nästan motsvarar hela Ryssland.

Sveriges skyddade områden omfattar 4,9 miljoner hektar värdefulla landmiljöer vilket motsvarar 12 procent av Sveriges landareal. Skyddet har störst omfattning i våra fjällområden medan skogs- respektive odlingslandskapet har lägst andel skydd. I de 12 procenten räknas in nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, Natura 2000-områden, våtmarker skyddade enligt våtmarkskonventionen och naturvårdsavtal med stöd av jordabalken.

Det land i världen som bidrar mest till den globala totalarealen skyddad natur är Brasilien som skyddar över 200 miljoner hektar.

Illustration av proportionerna skyddad natur i ett urval länder (areal)

Kvadraterna visar proportionerna mellan arealerna skyddad natur i olika länder med Sverige som skalenlig referens. Källa: WDPA 2011 

Kartverktyget Skyddad natur

På Naturvårdsverkets hemsida finns möjlighet att ta del av Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget Skyddad Natur.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Fax 08-20 29 25


Förfrågningar

Sandra Wennberg
010-698 12 45
sandra.wennberg@naturvardsverket.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Jerker Moström
08-506 940 31
jerker.mostrom@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.