På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-06-13 09:30 Nr 2016:144


Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2014:

Mängden växthusgaser minskar men utsläppen från hushållen och jordbruket är oförändrade

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen minskar med två procent under 2014, enligt ny slutlig statistik från SCB:s Miljöräkenskaper. De största utsläppen av växthusgaser kommer från hushållen, jordbruket samt el, gas- och värmeverken. Tillsammans stod dessa sektorer för över 40 procent av utsläppen 2014. Men medan utsläppen från el, gas och värmeverken minskar är utsläppen från hushållen och jordbruket i stort oförändrade.

SCB:s Miljöräkenskaper tar fram kvartalsstatistik, summerad kvartalsstatistik (preliminär årsstatistik) och slutlig årsstatistik över utsläpp till luft. Enligt ny slutlig årsstatistik uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen 2014 till 62,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med drygt 1 miljon ton eller 2 procent jämfört med 2013.

En förklaring till minskningen 2014 är låga utsläppsnivåer från el- gas och värmeverken som har sin lägsta notering sedan tidsseriens början 2008. Utsläppen från denna sektor uppgick 2014 till 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med 0.9 miljoner ton eller 11 procent jämfört med 2013. Den låga nivån beror på att 2014 var ett varmt år, i kombination med ökad användning av biobränslen. Även minskade utsläpp från viss tillverkningsindustri och tjänstesektorn har bidragit till den totala nedgången.

Transportindustrin har däremot haft en viss ökning av utsläppen som framförallt beror på ökade utsläpp från sjöfarten. Utsläppen från hushållen, vilka utgör ungefär 16 procent av de totala utsläppen, är en fortsatt framtida utmaning. Utsläppen är i stort sett oförändrade 2014 jämfört med 2013. Hushållens utsläpp kommer framförallt från biltransporter.

Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen, 2008-2014, aggregerad Näringsgren SNI 2007, tusen ton koldioxidekvivalenter

Diagram

Näringsgrenar med högst utsläpp av växthusgasutsläpp 2014

När utsläppen fördelas på finare nivå visar statistiken att de största utsläppen av växthusgaser kommer från hushållen, jordbruk och el-, gas- och värmeverk. Tillsammans står dessa näringsgrenar för cirka 40 procent av utsläppen 2014.

Övriga näringsgrenar med höga utsläpp av växthusgaser är rederier, flygbolag och andra transportbranscher, stål- och metallverk, cementindustrin, raffinaderier och byggverksamhet. De tio näringsgrenar i Sverige med högst växthusgasutsläpp står tillsammans för drygt 80 procent av de totala utsläppen.

Tio i topp 2014: Näringsgrenar (SNI 2007) med högst utsläpp av växthusgaser och förändring jämfört med 2013, tusen ton koldioxidekvivalenter
Näringsgren201320142014
jämfört
med
2013
2014
jämfört
med
2013 %
Andel av
totala
utsläpp
2014
Hushåll, privat konsumtion 9 907 9 828 ‑79 ‑0,8% 15,7%
Jordbruk 8 329 8 359 31 0,4% 13,4%
El, gas- och värmeverk 8 179 7 308 ‑871 ‑10,6% 11,7%
Rederier 5 779 6 213 434 7,5% 9,9%
Stål- och metallverk 4 765 4 805 40 0,8% 7,7%
Landtransportföretag; rörtransportföretag 3 279 3 186 ‑93 ‑2,8% 5,1%
Tillverkning av cement och andra
icke-metalliska mineraliska produkter
3 102 3 008 ‑95 ‑3,1% 4,8%
Raffinaderier 2 659 2 877 218 8,2% 4,6%
Flygbolag 2 840 2 866 25 0,9% 4,6%
Byggverksamhet 1 970 1 928 ‑42 ‑2,1% 3,1%
Totalt tio i topp 50 810 50 378 ‑432 ‑0,9% 80,6%
Totalt Sveriges ekonomi och hushåll 63 533 62 476 ‑1 057 ‑1,7% 100%

Användningen av biobränslen ökar successivt

Fossila bränslen driver på utsläppen av växthusgaser och det är önskvärt att minska denna användning. Användningen av biobränslen istället för fossila bränslen har successivt ökat under 2008-2014. Högst andel av biobränslen återfinns i el, gas, och värmeverk och inom tillverkningsindustrin, där massa- och pappersindustrin står för en stor andel.

Den största procentuella ökningen jämfört med 2013 har skett inom el-, gas- och värmeverk, där andelen biobränslen har ökat från cirka 69 procent till 72 procent. En förklaring till det är att 2014 var ett jämförelsevis varmt år vilket minskade behovet av fossila bränslen. Jämfört med 2008 har den största procentuella ökningen skett inom byggbranschen där andelen biobränslen har ökat från cirka 3 procent år 2008 till 13 procent år 2014. Det beror på den allmänna utvecklingen med ökade inslag av biodrivmedel i dieselolja.

Andel biobränslen vid förbränning av bränslen, 2008-2014, aggregerad Näringsgren, SNI 2007

Diagram

Uppdatering av miljöekonomisk profil under hösten 2016

I miljöräkenskaperna redovisas också de olika näringsgrenarnas uppsläpp i relation till sysselsättning och förädlingsvärde (branschens bidrag till BNP). Statistiken som rör årliga utsläpp till luft är färdigställd innan den årliga statistiken över sysselsättning och förädlingsvärde. Därför kommer en uppdatering av utsläppsintensiteter och miljöekonomiska profiler att ske under hösten, när dessa data finns tillgängliga för 2014.

Kvartalsstatistik och preliminär årsstatistik

Miljöräkenskaperna tar också fram kvartalsvis preliminär statistik över luftutsläpp. Preliminär statistik över luftutsläpp och de olika branschernas utsläpp i relation till sysselsättning och förädlingsvärde 2008-2015 finns på Miljöräkenskapernas produktsida.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaperna är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Detta betyder att utsläpp från internationell bunkring, dvs. flyg och sjöfart som anlöpt och tankat vid svenska flygplatser och hamnar inkluderas som en approximation för hur mycket svenska företag inom luft- och sjöfart släpper ut utomlands. Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör där utsläppen sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, dvs de utsläpp som skett inom Sveriges gränser. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch. Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat hos Naturvårdsverket.

Sedan föregående publicering har ett antal revideringar skett för åren 2008-2013, beroende på uppdaterade underlag och mindre metodikutveckling. Mer information om detta finns på Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med första kvartalet 2016 sker 2016-08-31 09.30.

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per år till och med 2015 sker under våren 2017.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 946 06


Förfrågningar

Fredrik Kanlén
08-506 946 55
fredrik.kanlen@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.