På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-10-10 09:30 Nr 2011:263


Industrins orderingång och omsättning, augusti 2011:

Något minskad orderingång

Orderingången till den svenska industrin minskade med 0,5 procent i säsongrensade tal i augusti jämfört med juli. Vid en jämförelse mellan augusti och motsvarande månad föregående år ökade orderingången med 9,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins delbranscher uppvisade en blandad utveckling i augusti jämfört med juli. Svagast utveckling hade transportmedelsindustrin med en nedgång på 21,3 procent. Den starkaste utvecklingen fanns i industrin för elapparatur med en uppgång på 141,4 procent. Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, minskade den totala orderingången med 0,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Från hemmamarknaden ökade orderingången med 0,4 procent under augusti jämfört med juli, efter att ha minskat med 2,8 procent under juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången med 0,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden sjönk däremot med 1,1 procent under augusti jämfört med juli, efter att ha ökat med 2,9 procent under juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången med 0,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

På årsbasis ökade den totala orderingången. I augusti ökade orderingången med 9,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 3,0 procent och för exportmarknaden en ökning med 13,6 procent.

Uppgifterna för augusti månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången mellan juli och juni reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 0,5 procent. Förändringen av orderingången mellan juli i år och samma månad året innan har inte reviderats och ligger kvar på en ökning med 0,4 procent.

 

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av
förädlings-
värde 2010

aug/jul 2011

jun-aug/
mar-maj
2011

aug 2011/
aug 2010

     

Tot

Hem

Exp

Tot

Hem

Exp

Tot

Hem

Exp

B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri
och tillverkningsindustri
100,0 ‑0,5 0,4 ‑1,1 ‑0,6 ‑0,5 ‑0,6 9,0 3,0 13,6
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
43,8 12,6 ‑2,0 24,9 0,5 ‑2,2 2,7 19,2 6,4 30,1
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
1,1 0,8 ‑2,4 7,1 ‑1,4 9,0 ‑16,8 4,6 8,1 ‑1,5
-
Industri för investeringsvaror
32,2 ‑9,2 1,2 ‑12,9 ‑0,7 0,6 ‑1,2 7,4 7,3 7,3
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
20,4 ‑2,7 3,3 ‑11,0 ‑2,0 ‑1,1 ‑3,3 ‑4,1 ‑6,2 ‑0,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,5 3,3 5,6 0,5 ‑3,3 ‑2,1 ‑4,7 0,4 5,3 ‑5,1
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
6,1 ‑2,5 5,1 ‑9,5 9,7 ‑5,6 31,9 4,0 ‑0,4 9,4
C
Tillverkningsindustri
93,9 ‑0,4 0,3 ‑0,9 ‑0,8 ‑0,5 ‑1,0 9,2 3,2 13,5
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
7,8 3,7 3,5 4,7 ‑0,1 ‑0,5 2,7 ‑3,8 ‑6,4 12,1
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
0,8 9,3 11,0 7,6 0,6 ‑1,8 3,2 1,9 19,5 ‑13,2
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.
utom möbler
4,0 ‑5,3 ‑7,0 ‑2,0 ‑0,4 0,4 ‑1,6 ‑0,7 5,4 ‑10,4
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
6,8 6,6 9,4 5,9 0,3 2,5 ‑0,3 7,8 19,8 4,6
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,2 ‑0,1 1,0 ‑11,6 ‑4,3 ‑4,4 ‑3,6 ‑10,2 ‑9,6 ‑16,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
1,1 0,8 ‑2,4 7,1 ‑1,4 9,0 ‑16,8 4,6 8,1 ‑1,5
20
Kemisk industri
4,2 1,1 ‑4,4 4,6 ‑4,9 ‑4,3 ‑5,3 ‑0,9 ‑9,4 5,1
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och
läkemedel
9,0 ‑15,7 9,7 ‑17,0 ‑4,9 0,9 ‑5,2 ‑2,7 ‑3,9 ‑2,5
22
Gummi- och plastvaruindustri
3,0 ‑3,7 ‑2,4 ‑5,4 2,1 2,8 1,2 5,5 7,1 3,3
23
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
2,5 8,2 8,3 7,9 0,9 1,1 0,4 23,8 21,5 32,7
24
Stål- och metallverk
5,8 ‑0,5 ‑0,4 ‑0,7 ‑2,5 ‑3,8 ‑1,8 ‑2,0 ‑1,9 ‑2,1
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
9,1 4,2 0,9 10,6 ‑3,2 0,1 ‑9,2 25,0 16,6 44,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
6,9 ‑10,5 ‑0,5 ‑11,6 ‑2,1 ‑5,1 ‑1,8 5,9 ‑27,8 11,3
27
Industri för elapparatur
4,5 141,4 ‑13,7 322,0 13,8 ‑7,3 28,9 191,5 7,3 361,3
28
Övrig maskinindustri
11,0 ‑5,4 0,5 ‑7,3 2,0 6,7 0,5 9,7 24,7 5,3
29
Industri för motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar
6,2 ‑12,5 ‑3,6 ‑16,9 ‑3,8 ‑7,4 ‑1,8 8,8 13,3 6,4
30
Annan transportmedelsindustri
2,5 ‑21,3 52,8 ‑63,6 9,8 7,7 12,9 ‑20,5 21,3 ‑49,7
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder
och installationsföretag
6,4 ‑6,0 ‑1,7 ‑11,9 3,3 6,5 ‑0,8 ‑10,5 ‑4,3 ‑19,0

Industrins leveranser minskade i augusti

Industrins totala leveranser minskade med 4,9 procent i augusti jämfört med juli. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning på 3,2 procent och för exportmarknaden en minskning med 5,8 procent.

Vid en årsjämförelse steg de totala leveranserna med 5,1procent i augusti i år jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 1,4 procent och för exportmarknaden en ökning på 7,7 procent.

Uppgifterna för augusti månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser mellan juli och juni reviderats ned med 0,4 procentenheter till en uppgång på 3,1 procent. Förändringen i industrins totala leveranser mellan juli i år och samma månad året innan har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 7,1 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar
När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Vid säsongrensningen av industrins leveranser och order säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes som säsongrensningsverktyg för leveranser och order vid publiceringen avseende data för januari 2011. Innan dess hade industrins leveranser och order säsongrensats med programmet X-11-Arima som inte längre uppfyller kvalitetskrav för en modern säsongrensning.

Tramo-Seats är en av de två programvarorna som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktiska serier två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av nationalräkenskaperna, industriproduktionsindex, industrins kapacitetsutnyttjande m.fl .

Modellöversyn
Senaste modellöversynen gjordes i samband med konvertering av systemet till Tramo-Seats, i mars 2011 avseende data för januari 2011. Nästa modellöversyn planeras inför publiceringen i mars 2012.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-11-09 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

Cecilia Westin
08-506 945 48
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.