På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-02-10 09:30 Nr 2011:26


Industriproduktionsindex (IPI), december 2010:

Industrin slog av på takten under årets sista månad

Industriproduktionen minskade med 2,1 procent i säsongrensade tal i december jämfört med november. Vid en jämförelse mellan december i år och motsvarande månad föregående år ökade emellertid produktionen med 10,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Årets sista månad visar på en skiftande utveckling inom industrins delbranscher. Ökad produktion återfinns inom några branscher, men inom flertalet branscher minskade produktionen mellan december och november. Totalt sett uppvisar industrin en nedgång mellan december och november. Vid en jämförelse mellan fjärde och tredje kvartalet var förändringen däremot svagt positiv. Produktionen ökade med 0,5 procent.

På årsbasis fortsätter produktionen inom industrin att utvecklas starkt, uppgången var 10,0 procent i december. Produktionen ökade mest inom motorfordonsindustrin samt inom industrin för metallvaror. Uppgången i december var 47,7 respektive 22,0 procent jämfört med samma månad året innan.

Uppgifterna för december månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i november jämfört med oktober 2010 reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 1,2 procent. Förändringen i produktionen i november i år jämfört med november 2009 har reviderats upp med 0,2 procentenheter, till en uppgång på 12,3 procent.

Återhämtning av produktionen under 2010

Efter att ha utvecklats mycket svagt under 2009 har produktionen inom industrin till viss del återhämtat sig under 2010. Produktionen har ökat med 9,6 procent mellan 2010 och 2009, vilket kan jämföras med nedgången på 19,4 procent mellan 2009 och 2008.

De branscher som utvecklats starkast under 2010 är också de som tappade mycket året innan. Produktionen inom motorfordonsindustrin, som minskade med 49,1 procent under 2009, har under 2010 ökat med 36,5 procent. Under 2009 minskade produktionen i stål- och metallverken med 32,0 procent, medan uppgången efterföljande år uppmättes till 19,3 procent. Nedgången inom gruv- och mineralutvinningsindustrin var 15,8 procent under 2009, vilket kan jämföras med uppgång på 28,1 procent under 2010.

Återhämtningen inom industrin har börjat, men produktionen är i dagsläget inte tillbaka på de nivåer som förelåg innan konjunkturnedgången.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av förädlingsvärde 2009 dec/nov 2010[1] okt-dec/jul-sep 2010[1] dec 2010/dec 2009[2]
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
100 -2,1 0,5 10,0
-
Industri för insatsvaror exkl energirelaterade varor
39,9 -2,8 -2,0 7,5
-
Industri för energirelaterade varor (exkl D)
0,8 4,9 -4,8 -3,7
-
Industri för investeringsvaror
32,7 1,1 2,9 18,6
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
24,4 -8,8 -2,0 -0,7
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,2 -3,8 -4,5 11,1
B
Gruvor och mineralutvinningsind
2,4 -0,8 0,2 1,4
C
Tillverkningsindustri
97,6 -2,1 0,9 10,6
10-12
Livsmedelstillverkning
10,6 -1,1 -1,8 -4,1
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
0,8 4,8 1,7 14,0
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,6 -0,8 -11,0 -2,2
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,5 -1,3 0,5 5,7
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,3 3,3 1,3 19,5
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
0,8 5,0 -4,8 -3,6
20
Kemisk industri
4,1 -1,5 3,6 2,2
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
10,2 -21,5 -0,3 -0,3
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,9 -4,3 -0,2 5,7
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,3 -20,1 -0,4 -9,8
24
Stål- och metallverk
5,3 -8,6 -1,0 15,8
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
8,5 -0,7 3,0 22,0
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 3,1 1,0 12,0
27
Industri för elapparatur
4,4 11,5 2,8 16,9
28
Övrig maskinindustri
10,2 -6,4 0,3 14,6
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
6,8 9,7 1,7 47,7
30
Annan transportmedelsindustri
2,4 5,3 -0,5 7,6
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
6,4 4,7 -5,4 3,8

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Inför publicering avseende december 2010 har helåret 2010 reviderats.

Säsongrensning
Tillvägagångssätt
Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Om modellöversynen
Den föregående modellöversynen gjordes i början av februari avseende data för december 2009. Den nya modellöversynen genomfördes i samband med publicering i februari 2011 avseende data för december 2010. Modeller för ett antal serier har förändrats i samband med den årliga översynen, mest på grund av att modellerna inte längre är optimalt anpassade till indata. På grund av modellbyten uppstår det mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade siffror, även längre bakåt i tiden. Serier som har genomgått mer omfattande modellförändringar är: SNI 08, SNI 10, SNI 15, SNI 19 och SNI 22.

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2011.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-09 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Sofie Lord
08-506 945 87
sofie.lord@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.