På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-10 09:30 Nr 2012:30


Industriproduktionsindex (IPI), december 2011:

Oförändrad industriproduktion

Industriproduktionen var oförändrad i december jämfört med november i säsongrensade tal. Jämfört med december 2010 ökade produktionen med 2,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen var skiftande inom industrins delbranscher i december jämfört med november. Elektronikvaruindustrin och industrin för elapparatur ökade mest medan läkemedelsindustrin minskade mest.

Vid en jämförelse mellan fjärde och tredje kvartalet var förändringen negativ. Produktionen inom industrin minskade med 1,1 procent.

Industriproduktionen ökade med 2,0 procent i december jämfört med samma månad 2010. Denna årsjämförelse är högre än månaden innan, men låg jämfört med tidigare under året. Även på årsbasis var utvecklingen skiftande inom delbranscherna. Starkast utveckling hade industrin för elapparatur medan textilindustrin minskade mest.

Uppgifterna för december är preliminära. Sedan förra publiceringen har industriproduktionen för november reviderats upp med 0,1 procentenheter till en minskning på 1,8 procent jämfört med oktober. Förändringen i produktionen i november jämfört med samma månad 2010 har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 0,6 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av
förädlings-
värde 2010

dec/nov
2011[1]

okt‑dec/
jul‑sep
2011[1]

dec 2011/
dec 2010[2]

B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
100 0,0 ‑1,1 2,0
-
Industri för insatsvaror exkl energi
43,8 1,6 ‑0,7 9,0
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D)
1,1 9,6 0,1 9,0
-
Industri för investeringsvaror
32,2 0,1 ‑2,3 ‑2,5
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
20,4 ‑6,1 ‑2,4 ‑1,0
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,5 ‑2,5 ‑3,4 ‑6,8
B
Gruvor och mineralutvinningsind
6,1 2,2 1,9 15,7
C
Tillverkningsindustri
93,9 ‑0,3 ‑1,1 1,5
10-12
Livsmedelstillverkning
7,8 ‑1,5 ‑2,3 ‑6,1
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
0,8 ‑7,3 ‑4,5 ‑16,3
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,0 5,6 ‑1,1 4,3
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
6,8 ‑2,9 ‑3,0 ‑7,7
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,2 2,6 4,6 ‑0,1
19
Industri för stenkolsprodukter
och raffinerade
petroleumprodukter
1,1 8,8 0,1 9,0
20
Kemisk industri
4,2 ‑0,7 ‑0,5 ‑6,0
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
9,0 ‑14,1 ‑4,4 7,1
22
Gummi- och plastvaruindustri
3,0 5,3 ‑1,7 9,6
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,5 ‑4,5 ‑1,9 16,4
24
Stål- och metallverk
5,8 ‑5,4 ‑1,9 ‑5,6
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
9,1 2,5 1,0 2,7
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
6,9 15,4 ‑13,8 ‑9,1
27
Industri för elapparatur
4,5 26,5 15,4 57,0
28
Övrig maskinindustri
11,0 ‑8,3 ‑1,1 7,7
29
Industri för motorfordon,
släpfordon och påhängsvagnar
6,2 ‑1,6 ‑4,7 ‑7,9
30
Annan transportmedelsindustri
2,5 1,2 1,4 21,9
31-33
Övrig tillverkningsindustri,
reparationsverkstäder och
installationsföretag
6,4 ‑1,9 ‑3,8 ‑12,6

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Modellöversyn
Den föregående modellöversynen genomfördes i samband med publicering i februari 2011 avseende data för december 2010. Den nya modellöversynen genomfördes i samband med publicering i februari 2012 avseende data för december 2011. Modeller för ett antal serier har förändrats i samband med den årliga översynen, mest på grund av att modellerna inte längre är optimalt anpassade till indata. På grund av modellbyten uppstår det mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade siffror, även längre bakåt i tiden. Serier som har genomgått mer omfattande modellförändringar är: SNI 10, SNI 11, SNI 13-15, SNI 16, SNI 16.1, SNI 16.2, SNI 17, SNI 27, SNI 31-33 och SNI 33.

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2012.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-03-09 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ebba Hartzell
08-506 946 39
fornamn.efternamn@scb.se

Cecilia Westin
08-506 945 48
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.