På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-04-09 09:30 Nr 2010:98


Industriproduktionsindex (IPI), februari 2010:

Nedgång för industriproduktionen i februari

Industriproduktionen minskade med 0,8 procent i säsongrensade tal i februari jämfört med januari. Vid en jämförelse mellan februari 2010 och samma månad föregående år minskade produktionen med 1,5 procent, kalenderkorrigerat.

Efter att ha ökat med 1,2 procent mellan december förra året och januari i år, minskade produktionen i industrin med 0,8 procent i februari jämfört med januari 2010. Produktionen inom två av industrins delbranscher utmärker sig i februari. Läkemedelsindustrin hade den svagaste utvecklingen, medan motorfordonsindustrin hade en stark utveckling i februari.

Under den senaste tremånadersperioden, december 2009-februari 2010, har produktionen inom industrin minskat med 1,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Vid en jämförelse mellan februari 2010 och samma månad året innan minskade industriproduktionen med 1,5 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen mellan december 2009 och januari 2010 reviderats ned med 0,4 procentenheter. Förändringen i produktionen mellan januari 2010 och januari 2009 har också den reviderats ned med 0,4 procentenheter.

Nedåt för läkemedel och uppåt för motorfordon

Förändringarna var små för industrins delbranscher i februari månad, med undantag för läkemedelsindustrin och motorfordonsindustrin.

Efter en stark utveckling i januari vände produktionen nedåt inom läkemedelsindustrin. Nedgången var 19,3 procent i februari jämfört med januari. Mätt i årstakt minskade produktionen med 13,4 procent i februari. Produktionen i industrin för motorfordon däremot ökade med 16,7 procent i februari jämfört med januari. Vid en jämförelse mellan februari 2010 och samma månad året innan ökade produktionen med 21,3 procent.

Delbranscherna utgör tillsammans 17,0 procent av totala industrins förädlingsvärde.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av förädlings-
värde
2009
feb/
jan
20101
dec
2009-
feb
2010/
sep-
nov
20091
feb 2010/
feb
20092
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
100 -0,8 -1,7 -1,5
-
Industri för insatsvaror exkl energi
39,9 0,1 -0,7 4,0
-
Industri för energirelaterade varor (exkl D)
0,8 6,4 9,3 -4,0
-
Industri för investeringsvaror
32,7 0,7 -0,1 -3,0
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
24,4 -8,9 -1,1 -7,7
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,2 0,8 0,8 -5,5
B
Gruvor och mineralutvinningsind
2,4 -1,0 5,2 11,4
C
Tillverkningsindustri
97,6 -0,6 -1,6 -1,8
10-12
Livsmedelstillverkning
10,6 0,6 -0,9 -0,2
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
0,8 4,0 -4,4 -8,4
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,6 -1,6 0,8 -5,7
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,5 1,6 -3,1 8,2
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,3 -0,7 -2,4 -18,0
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
0,8 -3,3 6,0 -3,9
20
Kemisk industri
4,1 0,1 2,5 7,0
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
10,2 -19,3 -4,2 -13,4
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,9 1,2 0,5 1,8
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,3 -2,5 6,5 -6,4
24
Stål- och metallverk
5,3 2,9 -10,0 8,5
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
8,5 -0,4 7,0 3,7
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 -2,3 0,4 -8,1
27
Industri för elapparatur
4,4 2,3 3,9 9,4
28
Övrig maskinindustri
10,2 -0,3 -1,7 -11,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
6,8 16,7 0,7 21,3
30
Annan transportmedelsindustri
2,4 -2,4 -1,4 -11,4
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
6,4 2,2 -2,5 -6,2

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Vid säsongrensningen av IPI säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år och för industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-05-07 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Sofie Lord
08-506 945 87
sofie.lord@scb.se

Henrik Petterson
08-506 945 57
henrik.petterson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.