På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-10 09:30 Nr 2010:70


Industriproduktionsindex (IPI), januari 2010:

Ökad industriproduktion i januari

Industriproduktionen ökade med 1,6 procent under januari jämfört med december 2009. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, november-januari, och föregående tremånadersperiod, augusti-oktober, har produktionen minskat med 0,8 procent.

En justering för konsistens mellan de säsongrensade serierna har gjorts för IPI denna månad. Se avsnitt Säsongrensning.

Efter att ha minskat med 1,9 procent mellan november och december förra året, ökade produktionen i industrin med 1,6 procent i januari i år jämfört med december förra året. Produktionen inom industrin för farmaceutiska basprodukter och läkemedel hade starkast utveckling. Uppgången var 15,4 procent i januari.

Under den senaste tremånadersperioden, november 2009-januari 2010, har produktionen inom industrin minskat med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Vid en jämförelse mellan januari 2010 och samma månad föregående år har industriproduktionen minskat med 0,2 procent. Det innebär att trenden med mindre negativa utvecklingstal fortsätter. Detta är den lägsta nedgången i årstakt sedan juli 2008.

Sedan föregående publicering har förändringen i den totala industriproduktionen mellan november och december 2009 reviderats ned med 3,7 procentenheter. Det beror på en justering för konsistens mellan de säsongrensade serierna. Förändringen i produktionen mellan december 2009 och december 2008 har reviderats ned med 0,6 procentenheter sedan föregående publicering.

Läkemedelsindustrin ökade i betydelse

Produktionen inom industrin för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ökade med 15,4 procent i januari i år jämfört med december 2009. Under perioden november-januari minskade produktionen med 3,9 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Mätt i årstakt ökade produktionen med 18,0 procent i januari i år.

Industrin för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ökade i betydelse förra året sett utifrån tillverkningsindustrins förädlingsvärde. Andelen av förädlingsvärdet har ökat från 8,1 procent 2008 till 10,2 procent 2009.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av
förädlings-
värde 2009
jan 2010/
dec 2009
nov 2009-
jan 2010/
aug-okt 2009
jan 2010/
jan 2009
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
100 1,6 -0,8 -0,2
-
Industri för insatsvaror exkl energi
39,9 3,3 0,1 4,4
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D)
0,8 -1,0 5,5 -11,5
-
Industri för investeringsvaror
32,7 1,0 -5,0 -6,3
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
24,4 6,2 -1,1 3,8
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,2 7,7 0,7 -6,2
B
Gruvor och mineralutvinningsind
2,4 3,0 21,8 48,2
C
Tillverkningsindustri
97,6 1,5 -1,1 -1,6
10-12
Livsmedelstillverkning
10,6 -0,8 -0,4 -1,9
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
0,8 -1,7 -7,7 -19,6
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,6 1,1 -1,3 -2,5
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,5 -1,4 -3,4 3,1
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,3 -2,0 -2,0 -23,2
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
0,8 -1,8 7,0 -10,6
20
Kemisk industri
4,1 0,0 1,3 4,2
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
10,2 15,4 -3,9 18,0
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,9 -2,1 0,4 -2,7
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,3 1,1 2,9 -5,2
24
Stål- och metallverk
5,3 5,2 -8,1 6,3
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
8,5 3,3 1,7 3,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 -3,1 -2,6 -4,1
27
Industri för elapparatur
4,4 0,4 -1,2 8,8
28
Övrig maskinindustri
10,2 4,5 -1,0 -11,3
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
6,8 -11,3 2,6 -13,0
30
Annan transportmedelsindustri
2,4 0,0 -2,5 -7,2
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
6,4 -1,4 -2,5 -6,0

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifterna om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Vid säsongrensningen av IPI säsongrensas varje serie individuellt (direkt säsongrensning), vilket kan medföra att utvecklingstalen för olika delbranscher blir motstridiga. Vid säsongrensningen av IPI i januari 2010 har säsongrensningen av B+C justerats för att uppnå större jämförbarhet mellan industribranscherna B, C samt B+C. Revideringarna av den säsongrensade IPI-serien för 2009 beror i huvudsak på denna justering. (Korrigerat 2010-03-10 Kl.13:50)

Industriproduktionsindex säsongrensas med programvaran TRAMO/SEATS och den statistiska metoden för rensningen kallas för modellbaserad metod. TRAMO/SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år och för industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-04-09 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ebba Hartzell
08-506 946 39
ebba.hartzell@scb.se

Henrik Petterson
08-506 945 57
henrik.petterson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.