På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-10 09:30 Nr 2012:732


Industriproduktionsindex (IPI), mars 2012:

Något ökad industriproduktion

Industriproduktionen ökade med 0,4 procent i mars jämfört med februari i säsongrensade tal. Jämfört med mars 2011 minskade produktionen med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen i mars jämfört med februari var skiftande inom industrins delbranscher. Utvecklingen var negativ bland annat i industrin för petroleumprodukter och övrig tillverkningsindustri. Industrin för icke-metalliska mineraliska produkter samt textilindustrin uppvisade positiv utveckling.

Vid en jämförelse mellan det första kvartalet 2012 och det fjärde kvartalet 2011, så var förändringen negativ. Produktionen inom industrin minskade med 1,1 procent.

Industriproduktionen minskade med 6,5 procent i mars jämfört med samma månad 2011. Flertalet av industrins delbranscher uppvisade nedgångar. Motorfordonsindustrin och övrig tillverkningsindustri hade stor negativ utveckling. Industrin för icke-metalliska mineraliska produkter hade positiv utveckling.

Uppgifterna för mars är preliminära. Sedan förra publiceringen har utvecklingen av industriproduktionen i februari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en minskning på 5,1 procent jämfört med januari. Förändringen i produktionen i februari jämfört med samma månad 2011 har inte reviderats utan ligger kvar på en minskning på 7,1 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007
INDUSTRIBRANSCH
Andel av
förädlings‑
värde 2010
mar
2012/
feb
20121]
jan-mar
2012/
okt-dec
2011 [1]
mar
2012/
mar
20112]
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
100 0,4 ‑1,1 ‑6,5
-
Industri för insatsvaror exkl energi
43,8 ‑0,1 0,7 ‑1,1
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D)
1,1 ‑9,9 5,4 ‑8,9
-
Industri för investeringsvaror
32,2 ‑2,7 0,7 ‑7,6
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
20,4 16,9 ‑12,1 ‑15,6
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,5 ‑2,8 0,4 ‑12,3
B
Gruvor och mineralutvinningsind
6,1 1,0 1,1 12,7
C
Tillverkningsindustri
93,9 0,4 ‑1,4 ‑7,6
10-12
Livsmedelstillverkning
7,8 ‑1,1 1,2 0,4
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
0,8 3,9 0,4 ‑3,9
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.
utom möbler
4,0 ‑2,9 0,2 ‑6,7
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
6,8 ‑1,6 1,2 ‑4,6
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,2 0,8 ‑2,6 ‑1,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
1,1 ‑10,3 5,9 ‑9,0
20
Kemisk industri
4,2 .. .. ..
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
9,0 .. .. ..
22
Gummi- och plastvaruindustri
3,0 ‑1,4 ‑1,8 ‑9,8
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,5 6,1 ‑1,0 3,5
24
Stål- och metallverk
5,8 ‑3,5 0,9 ‑6,3
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
9,1 2,6 ‑0,2 0,8
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
6,9 ‑6,4 17,8 ‑7,9
27
Industri för elapparatur
4,5 0,6 ‑1,6 0,1
28
Övrig maskinindustri
11,0 ‑5,5 ‑0,8 ‑2,0
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
6,2 2,3 ‑4,1 ‑14,6
30
Annan transportmedelsindustri
2,5 ‑0,4 ‑3,1 ‑9,6
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och
installationsföretag
6,4 ‑7,9 ‑0,5 ‑13,2

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.
.. = sekretessbelagd uppgift. 

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Modellöversyn
En ny modellöversyn genomfördes i samband med publiceringen i april 2012 avseende data för februari 2012 på grund av korrigeringen av originalserier som gjordes vid publiceringen i mars 2012. Modeller för ett antal serier har förändrats i samband med översynen, mest på grund av att modellerna inte längre var optimalt anpassade till indata. På grund av modellbyten uppstår det mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade siffror, även längre bakåt i tiden. Serier som har genomgått mer omfattande modellförändringar är: SNI 17.12, SNI 23, SNI 27, SNI 30, SNI 33 samt MIG-grupperna för insatsvaruindustri (INS) och investeringsvaruindustri (INV).

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2012.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-06-08 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Cecilia Westin
08-506 945 48
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.