På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-11-16 09:30 Nr 2005:288


Näringslivets investeringar enligt oktoberenkäten - Korrigerad version

Vändpunkt för industrins investeringar 2006?

Industriföretagen redovisar investeringsplaner för den svenska verksamheten år 2006 som uppgår till 57 miljarder kronor i löpande priser, enligt SCB:s enkät i oktober. Planerna innebär att investeringarna minskar något efter den kraftiga ökning som väntas för 2005. Investeringarna under 2005 beräknas uppgå till 59 miljarder kronor, en kraftig ökning med drygt 20 procent jämfört med 2004.

Under 2005 redovisar de flesta industribranscherna ökande investeringsvolymer, men i flera fall från en låg nivå. Stora projekt inom massa- och pappersindustrin, den kemiska industrin och transportmedelsindustrin börjar bli klara och de investeringsplaner som redovisas för 2006 tyder på en lägre investeringsnivå detta år. Uppgifterna för 2005 innebär volymökningar med drygt 40 procent för såväl transportmedelsindustrin som massa- och pappersindustrin. Inom den kemiska industrin samt metallverk och metallvaruindustri beräknas ökningarna stanna under 20 procent.

Den i särklass kraftigaste ökningen under 2005 redovisas inom gruvindustrin, där investeringsnivån beräknas öka med mer än 150 procent jämfört med 2004 och där planerna för 2006 tyder på en ytterligare höjning av nivån. Investeringarna inom gruvindustrin når därmed den högsta nivån sedan 1980-talet.


Industrins investeringar 1994 – 2006 Utfall 1994 – 2004, planer 2005 och 2006

Kraftig ökning av energisektorns investeringar
Energisektorns investeringar för år 2005 beräknas uppgå till 20 miljarder kronor i löpande priser, en volymökning med 25 procent jämfört med 2004. De investeringsplaner som redovisas för år 2006 uppgår till 22 miljarder kronor i löpande priser. Planerna tyder på en ytterligare ökning med närmare 10 procent jämfört med 2005 års höga nivå. 

Varuhandelns investeringar
Varuhandelsföretagen redovisar investeringar för 2005 som beräknas uppgå till 12,3 miljarder kronor, en volymökning med drygt 20 procent jämfört med 2004. Partihandelsföretagen svarar för en kraftig ökning, medan såväl handel och service av motorfordon som detaljhandeln redovisar sjunkande investeringsnivåer under året. Investeringsplanerna som redovisas för 2006 uppgår till 9,2 miljarder kronor, uppgifter som tyder på betydligt lägre investeringsnivå.

Företagen inom uthyrning, forskning och företagstjänster redovisas investeringar för år 2005 som uppgår till 6,3 miljarder kronor, uppgifter som innebär en i stort oförändrad investeringsnivå jämfört med år 2004. De investeringsplaner som redovisas för år 2006 som uppgår till 5,3 miljarder kronor, och tyder på en nedgång i investeringsaktiviteten.

Bank- och försäkringsföretagen beräknar investeringarna för år 2005 till 3,4 miljarder kronor, vilket innebär samma nivå som för 2004. Investeringsplanerna  för 2006, 2,4 miljarder kronor, tyder på en kraftig minskning av investeringsvolymen jämfört med år 2005.

Investeringar för byggnadsverksamheten
Byggföretagens investeringar beräknas uppgå till 3,7 miljarder kronor, exklusive vägar och järnvägar, en kraftig höjning av investeringsnivån med drygt 40 procent. Investeringsplanerna för 2006 redovisas till 3,2 miljarder kronor, vilket tyder på en lägre investeringsnivå jämfört med innevarande år.

Investeringsnivån inom transport och magasinering minskar
Företagen inom transport, magasinering och kommunikation redovisar investeringar för år 2005 som beräknas uppgå till 21 miljarder kronor i löpande priser. Uppgifterna innebär en minskning av investeringsvolymen med 5 procent jämfört med 2004. De planer som lämnats för 2006, totalt 17 miljarder kronor, innebär en fortsatt minskning av investeringsvolymen. Starka investeringsplaner för järnvägs- och kollektivtrafik påverkar nivån positivt såväl 2005 som 2006, medan investeringarna i post- och telekommunikation väntas minska kraftigt under 2006.

Ökande bostadsinvesteringar både 2005 och 2006
Fastighetsföretagens investeringar beräknas för år 2005 uppgå till 40 miljarder kronor, en ökning av investeringarna med 10 procent jämfört med 2004. Det är framför allt investeringarna i nyproduktion av bostäder som ökar, ökningarna beräknas till drygt 20 procent 2005 och ännu något högre under 2006. För investeringarna i industrilokaler och andra lokaler väntas ökningen stanna vid 5 procent 2005.
För år 2006 redovisar fastighetsföretagen investeringsplaner som uppgår till 41 miljarder, vilket tyder på en oförändrad eller svag uppgång i investeringsnivån jämfört med 2005. 

Sammanställning
  Miljarder kronor löpande priser 2005 Procentuell förändring 2000 års priser 2005/2004
Industri
58,8 22
Energi
19,8 25
Varuhandel
12,3 20
Företagstjänster
6,3 0
Banker, försäkringsbolag
3,4 0
Byggnadsverksamhet
3,7 40
Transport och kommunikation
21,3 -5
Fastighetsförvaltning
39,7 10
Verkställda och förväntade investeringar 2004 - 2006. Uppgifter enligt oktoberenkäten 2005

SNI Branschgrupp

Byggnader och anläggningar

Maskiner och inventarier

Totalt

  2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Industri för
                 
-insatsvaror
2 661 2 570 1 908 21 842 30 979 29 543* 24 503 33 549 31 451*
-investeringsvaror
1 192 1 232 1 565 11 601 15 410 15 745 12 793 16 642 17 310
-varaktiga konsumtionsvaror
220 167 164 1 084 942 768 1 304 1 109 932
-icke varaktiga konsumtionsvaror
1 953 1 314 1 131 7 398 6 140 5 953 9 351 7 454 7 084
 
                 
C Utvinning av mineral
73 94 101 1 211 3 723 5 415 1 284 3 817 5 516
D Tillverkning
5 953 5 189 4 667 40 714 49 748 46 594 46 667 54 937 51 261
därav
                 
20 Trävarutillverkning
454 457 246 1 863 1 954 1 733 2 317 2 411 1 979
21 Massa-, papp, pappersvaruindustri
808 841 529 6 667 9 613 7 137 7 475 10 454 7 666
22 Förlag, grafisk produktion
123 61 35 1 526 1 288 1 231 1 649 1 349 1 266
24 Tillv av kemikalier, kemiska produkter
1 133 773 833 4 391 4 495 5 485 5 524 5 268 6 318
27-28 Metallverk, metallvaruindustri
648 614 441 4 855 5 857 5 811 5 503 6 471 6 252
29 Maskinindustri
501 483 592 3 266 3 298 3 638 3 767 3 781 4 230
30-33 Tillv av el- o optikprod
183 144 297 1 790 2 335 2 328 1 973 2 479 2 625
34-35 Tillv av transportmedel
531 666 874 7 890 11 714 11 326 8 421 12 380 12 200
CD Totalt industri
6 026 5 283 4 768 41 925 53 471 52 009 47 951 58 754 56 777
 
                 
40 El, gas o värmeförsörjning
1 065 2 053 2 385 13 671 17 754 19 815 14 736 19 807 22 200
45 Byggverksamhet
166 202 273 2 473 3 466 2 971 2 639 3 668 3 244
-Vägar, järnvägar[1]
16 148 15 159 16 027 .. .. .. .. .. ..
 
                 
50 Handel med och service av motorfordon
497 453 303 1 102 1 147 1 076 1 599 1 600 1 379
51 Parti- och agenturhandel
606 791 442 2 895 4 947 3 253 3 501 5 738 3 695
52 Detaljhandel, rep av hushållsartiklar
2 022 1 489 1 043 3 135 3 474 3 106 5 157 4 963 4 149
G Handel totalt
3 125 2 733 1 788 7 132 9 568 7 435 10 257 12 301 9 223
 
                 
60-64 Transport, magasinering och kommunikation
6 997 6 816 5 922 15 815 14 440 10 761 22 812 21 256 16 683
 
                 
65.1-66 Banker, försäkringsbolag
1 198 1 170 654 2 111 2 185 1 789 3 309 3 355 2 443
 
                 
70 Fastighetsbolag
32 897 38 723 39 970 1 104 962 830 34 001 39 685 40 800
därav bostäder
13 065 16 611 19 211            
 
                 
71-73,74.2 Företagstjänster, uthyrning; data- och tekniska konsulter, forskning och utveckling
290 408 252 6 337 5 919 5 056 6 627 6 327 5 308

* Korrigerad uppgift För Maskiner och inventarier från 39 543 till 29 543. Totalt för industri för insatsvaror från 41 451 till 31 451.

Definitioner och förklaringar

Investeringsenkäten i oktober omfattar företag inom industri, el- och värmeverk, handel, bygg- och anläggningsverksamhet, banker och försäkringsbolag, transport och magasinering, fastighetsförvaltning samt vissa företagstjänster. Samtliga företag med mer än 200 anställda, samt ett urval bland företag med 20 - 199 anställda undersöks. Uppgifter för industriföretag med 10 - 19 anställda skattas av SCB enligt särskild modell. Inom företagstjänster samt bygg- och anläggningsverksamhet undersöks företag med 10 anställda och fler.
Beträffande de fastighetsförvaltande företagen tillfrågas samtliga företag som äger fastigheter till ett taxeringsvärde överstigande 200 miljoner kronor. Övriga företag med fastigheter taxerade till 10 miljoner eller mer undersöks genom urval.
Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas genom att nationalräkenskaperna använder ett vidare investeringsbegrepp. I detta ingår datorprogram, såväl köpta som egenproducerade, leasing av kapitalföremål, där nationalräkenskaperna eftersträvar en fördelning på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.
Erfarenhetsmässigt avviker företagens faktiska investeringar från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar detta förhållande då vi på grundval av företagens uppgifter gjort en bedömning av investeringsvolymen 2006.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande som avser februarienkäten publiceras 2006-03-09 kl 9.30

Logotyp

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
SE - 104 51 Stockholm
+46 8 5069 4576


Gunila Nockhammar
+46 8 5069 4987
invest@scb.se

Karin Nyrén
+46 8 5069 4987
invest@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.