På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-03 09:30 Nr 2016:46


Investeringsenkäten, februari 2016:

Industrin väntas strama åt sina investeringar

Industrins investeringar ökade med 10 procent under fjolåret och uppgick till totalt 65,9 miljarder kronor. Enligt SCB:s senaste investeringsenkät ser prognosen för 2016 mindre positiv ut med minskade investeringar på 5 procent.

Företagen inom industrisektorn är inte ensamma om att planera för minskade investeringsvolymer i år. Stora tillbakagångar väntas inom informations- och kommunikationsbranschen med 19 procent, följt av energibranschen med 13 procent. Året ser dock ljusare ut för byggbranschen och varuhandeln som istället väntas genomföra volymökningar på 17 och 12 procent.

Fortsatta åtstramningar väntas inom gruvindustrin

Gruvindustrin har sedan flera år successivt minskat sina investeringsvolymer. 2014 stramade gruvbolagen åt investeringarna med hela 25 procent medan förra årets investeringar summerade till 8,3 miljarder, med volymminskningar på 3 procent. I år väntas återigen stora minskningar på 23 procent med planerade investeringar på 6,6 miljarder.

Majoriteten av tillverkningsindustrierna gick framåt förra året

Den procentuellt största investeringsökningen inom tillverkningsindustrin 2015 skedde inom massa- och pappersvaruindustrin vars volymer ökade med hela 41 procent till 9,9 miljarder. Även den kemiska industrin gick framåt och investerade 8,6 miljarder kronor motsvarandes en volymökning på 29 procent, medan trävaruindustrin ökade investeringarna med 18 procent och investerade 2,1 miljarder. Metallvaruindustrin samt stål- och metallverken ökade sina volymer med 19 respektive 22 procent och investerade 3,1 och 3,9 miljarder.

För textilindustrin blev 2015 ett sämre investeringsår med åtstramningar på 69 procent och investeringar på 0,2 miljarder. Gummi- och plastvaruindustrin backade med 10 procent till 1,4 miljarder. För övriga tillverkningsindustrier skedde mindre volymförändringar inom storleksintervallet -6 och 6 procent.

2016 tros bli textil- och trävaruindustriernas investeringsår

Under 2016 ser vinden ut att vända för textilindustrin med planerade volymökningar som väntas uppgå till 22 procent. Även trävaruindustrin och industrin för andra icke-metalliska mineraliska produkter väntas öka med 17 respektive 11 procent. 

Ett sämre investeringsår tros 2016 bli för livsmedelsindustrin samt stål- och metallverken. Med en förväntad volymminskning på 19 respektive 18 procent tros dess respektive investeringar landa på 4,1 och 3,2 miljarder under 2016. Mindre investeringsförändringar på mellan -5 och 3 procent vänta ta plats inom övriga tillverkningsindustrier.

Industrins investeringar 2001–2016

Utfall 2002–2015, planer 2016. Miljarder kronor, 2008 års priserDiagram

[1] 2014 och 2015 års uppgifter har korrigerats för transportmedelsindustrin samt fastighetsbranschen.

Spridda framtidsplaner för energibolagen

Efter 2014 års investeringsökningar minskade energisektorns totala volymer med marginella 2 procent föregående år och investerade 39,5 miljarder. I år väntas mer påtagliga minskningar med totalt 13 procent.

Volymförändringarna går dock inte i samma riktning inom energisektorn. Företag verksamma inom el-, gas- och värmeverken minskade föregående års investeringar med 3 procent och väntas i år minska med ytterligare 17 procent. Företagen inom vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar ökade däremot fjolårets volymer med 4 procent och väntas öka årets med ytterligare 12 procent.

Byggindustrin fortsätter blomstra

Efter att byggindustrins uppåtgående trend tillfälligt bröts år 2013 ökade investeringarna försiktigt under 2014 med 2 procent. 2015 genomförde branschen en märkbar volymexpandering med 33 procent och investerade totalt 7,2 miljarder. I år väntas volymerna öka med ytterligare 17 procent.

Transport- och magasineringsbranschen saktar ned

De preliminära resultaten för transport- och magasineringsbranschens investeringar visar på ett negativt utfall för 2015 års investeringar med 11 procents volymminskningar och investeringar på totalt 17,6 miljarder. I år planerar företagen för ytterligare 8 procents minskade investeringar till totalt 17,1 miljarder.

Ljusa tider väntas för en majoritet av tjänstesektorerna

2015 blev ett bra investeringsår för företagen verksamma inom företagstjänster vilka ökade sina investeringar med så mycket som 41 procent. Sett i kronor motsvarar det investeringar på totalt 11,9 miljarder. Årets investeringar väntas öka med ytterligare 9 procent för denna sektor.

Även varuhandeln gick starkt framåt under fjolåret med volymökningar på 19 procent och investeringar som summerade till totalt 14,1 miljarder. I år väntas dessutom ytterligare 12 procents volymökningar och investeringar på 14,6 miljarder.

2015 blev relativt oförändrat för företagen inom information- och kommunikationsbranschen som investerade 15,9 miljarder och därmed minskade investeringarna med 1 procent jämfört med år 2014. Företagen väntas dock minska årets investeringar med hela 19 procent och planerarar att investera 12,7 miljarder.

En något modestare men ändå positiv trend har kunnat utskiljas för banker och försäkringsbolag under de senaste åren. I fjol ökade dessa sina volymer med 4 procent och investeringarna uppgick till 6,5 miljarder. I år väntas ytterligare 3 procents ökning då företagen planerar investera 6,8 miljarder.

Totala investeringar 2015 samt procentuell förändring 2015/2014
 Investeringar
i miljarder
kronor i
löpande
priser 2015
Volym-
förändring
utfall
Industri 65,9 10
Energi 39,5 ‑2
Byggverksamhet 7,2 33
Varuhandel 14,1 19
Transport och magasinering* 17,6 ‑11
Information och kommunikation 15,9 ‑1
Banker och Försäkringsbolag 6,5 4
Företagstjänster 11,9 41

*Preliminärt utfall.

Totala investeringar 2016 samt procentuell förändring 2016/2015
 

Investeringar
i miljarder
kronor i
löpande
priser 2016

Volym-
förändring
enligt
företagens
prognoser
Volym-
förändring
enligt
SCB:s
bedömning
Industri 67 2 ‑5
Energi 39,7 0 ‑13
Byggverksamhet 5,8 ‑19 17
Varuhandel 14,6 3 12
Transport och magasinering 17,1 ‑3 ‑8
Information och kommunikation 12,7 ‑19 ‑19
Banker och Försäkringsbolag 6,8 2 3
Företagstjänster 10,7 ‑11 9

Definitioner och förklaringar

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks medan företag med 20 -199 anställda undersöks genom ett urval. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda. Företag inom industribranschen med 10-19 anställda skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda.

Volymbegreppet används för att visa på den procentuella förändringen mellan två år beräknat i 2008 års penningvärde och innefattar i de flesta fall bedömningar (upp- eller nedjusteringar) av företagens lämnade prognoser. Företagens planerade investeringar avviker erfarenhetsmässigt från de verkställda investeringarna på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar vanligtvis detta förhållande för att på grundval av företagens uppgifter göra en bedömning av framtida investeringsvolymer. Vid den här undersöknings-omgången har bedömning av investeringsvolymen för 2015 genomförts.

Investeringsenkätens uppgifter skiljer sig från nationalräkenskapernas uppgifter då nationalräkenskaperna inkluderar fler branscher och använder ett vidare investeringsbegrepp där även köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av kapitalföremål fördelat på användande bransch samt korttidsinventarier ingår. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som inte undersöks i enkäten.

Från och med publiceringen i maj 2009 redovisas investeringsuppgifterna enligt ny svensk näringsgrensindelningen, SNI 2007. Övergången till ny näringsgrensindelning medför att tidigare redovisningsgrupper inte är fullt jämförbara med dagens publicering. För mer information se SNI 2007.

Nästa publiceringstillfälle

2016-05-19 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Jessicka Rosén
08-506 941 44
jessicka.rosen@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.