På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-12-10 09:30 Nr 2015:545


Företagens ekonomi 2014 (preliminära uppgifter):

Ökad tillväxt i näringslivet år 2014

De svenska företagen utvecklades positivt under 2014. Förädlingsvärdet ökade med 7 procent till 2 200 miljarder. Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent och nettomarginalen till 10 procent, vilket också innebär ökningar. Industrisektorn ökade sitt bidrag till BNP med 6 procent, där uppgångar inom fordonsindustrin och byggbranschen var starkt bidragande. Tjänstesektorns förädlingsvärde ökade med 8 procent.

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige. Även branschvisa uppgifter redovisas i databaserna.

Ökning av förädlingsvärde och rörelsemarginal

Det svenska näringslivet utvecklades positivt under 2014. Enligt preliminära uppgifter ökade förädlingsvärdet (bidraget till BNP) med 7 procent, nettoomsättningen med 4 procent och antalet anställda med 1 procent jämfört med 2013. Totalt uppgick förädlingsvärdet till 2 200 miljarder och nettoomsättningen till 7 370 miljarder år 2014. Rörelsemarginalen ökade med 0,6 procentenheter till 6,9 procent och nettomarginalen ökade med 1,5 procentenheter till 10,0 procent. Personalkostnaderna utgör cirka en femtedel av de totala kostnaderna hos företagen. Näringslivet består av cirka 1 080 000 företag med totalt 2 660 000 anställda.

Uppåt för byggbranschen och fordonsindustrin

Under ett par års tid har industribranscherna haft en övervägande negativ utveckling, medan tjänstebranscherna utvecklats mer positivt. Men år 2014 tog tillväxten fart inom i stort sett alla näringslivets delar. Inom industrisektorn ökade förädlingsvärdet med drygt 6 procent och nettoomsättningen med drygt 2 procent. Tjänstesektorns förädlingsvärde ökade med 8 procent och nettoomsättningen med knappt 5 procent. Antalet anställda låg kvar på samma nivå inom industriföretagen medan personalstyrkan hos tjänsteföretagen ökade med 2 procent.

Några industribranscher som utvecklades positivt var byggbranschen och fordonsindustrin, som ökade sitt förädlingsvärde med 9 procent vardera. Nettoomsättningen ökade med 7 respektive 5 procent och antalet anställda med 2 respektive 1 procent. Dessa två branschgrupper sysselsätter tillsammans drygt 340 000 anställda, vilket motsvarar 38 procent av industrins och 13 procent av näringslivets anställda.

Inom tjänstesektorn ökade branschgruppen Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster sitt förädlingsvärde med 9 procent och sin nettoomsättning med 4 procent. Två andra branschgrupper som gick bra år 2014 var Utbildning, vård och omsorg respektive Informations- och kommunikationsverksamhet som ökade förädlingsvärdet med 9 respektive 6 procent och nettoomsättningen med 7 procent respektive 6 procent. Antalet anställda inom dessa tre branschgrupper var drygt 600 000 personer, vilket motsvarar 34 procent av tjänstesektorns och 23 procent av näringslivets anställda.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter redovisas i löpande priser. Alla jämförelser i detta pressmeddelande har gjorts mot definitiva uppgifter för år 2013.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet).

Rörelsemarginal: Resultat före finansiella poster i relation till nettoomsättningen.

Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättningen.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Industrisektorn omfattar SNI 01-43 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Tjänstesektorn omfattar SNI 45-96 (exkl. 64-66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Nästa publiceringstillfälle

2016-05-12.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Näringslivets struktur
701 89 ÖREBRO


Förfrågningar

Barbro von Hofsten
019-17 67 24
barbro.vonhofsten@scb.se

Caisa Bergman
019-17 64 46
caisa.bergman@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.