På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-30 09:30 Nr 2016:68


Hälsoräkenskaper:

Hushållen stod för 16 procent av kostnaderna för sjukvården

Hälso- och sjukvårdens andel av BNP uppgick år 2014 till 11,2 procent. Det visar beräkningar av Hälsoräkenskaperna. De offentliga myndigheterna finansierade 83 procent av de totala kostnaderna medan hushållen genom patientavgifter och andra avgifter stod för 16 procent. Dessa båda andelar är oförändrade jämfört med 2013.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården som del av BNP ökade marginellt

Hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökade något 2014 jämfört med tidigare år. Åren 2012 och 2013 uppgick andelen till 10,9 respektive 11,1 procent av BNP, år 2014 uppgick andelen till 11,2 procent. Inom den botande och rehabiliterande vården visade bland annat övrig specialiserad öppenvård på ökade kostnader jämfört med 2013. Ökningen var 8,3 procent mätt i löpande priser.

Receptfria mediciner fortsätter att öka. Ökningen mellan 2013 och 2014 var 6,6 procent mätt i löpande priser vilket kan jämföras med kostnaden för receptbelagd medicin som ökade med 1,0 procent jämfört med 2013.

Både hushållen och offentlig förvaltning ökade totalt sett sina kostnader för hälso- och sjukvård med 4,7 procent mätt i löpande priser jämfört med 2013. Den övriga hälso- och sjukvården som finansieras via frivilliga sjukvårdsförsäkringar, hushållens ideella organisationer samt företag står för cirka 1 procent av de totala kostnaderna. Inom den gruppen ökade den vård som finansierades av frivilliga sjukvårdsförsäkringar med 5,3 procent och den hälso- och sjukvård som finansieras via företag med 6,9 procent mätt i löpande priser. Den hälso- och sjukvård som finansierades via hushållens ideella organisationer minskade med 8,3 procent.

Kostnaderna för hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för personer med funktionsnedsättning ökade med 4,1 procent jämfört med året innan mätt i löpande priser. Den del som steg mest inom detta område var kostnader för omvårdnadstjänster till personer boende i ordinärt boende.

Hälso- och sjukvårdens huvudområden

Hälso- och sjukvårdens kostnader kan, grovt sett, delas in i sju huvudområden. Över hälften av alla kostnader går till den botande och rehabiliterande vården. En fjärdedel av vården avser hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för personer med funktionsnedsättning. I de kostnaderna ingår även omvårdnadskostnader. Den tredje största kostnaden är läkemedelskostnader till öppenvårdspatienter vilket omfattar både receptbelagda och receptfria läkemedel. Hushållen betalar ungefär hälften av de totala läkemedelskostnaderna.

Hälso- och sjukvårdens kostnader fördelade på ändamål år 2014

Diagram

Hälso- och sjukvårdens störste finansiär är offentliga myndigheter som år 2014 stod för 83 procent av de totala kostnaderna. Även hushållen stod för en stor del, kostnadsandelen uppgick till 16 procent. Dessa båda andelar är oförändrade jämfört med 2013. Bland de övriga finansiärerna fanns företag samt hushållens ideella organisationer.

Definitioner och förklaringar

Hälsoräkenskaperna grundas på Nationalräkenskapernas begrepp. Basen för beräkningarna utgörs till stor del av den offentliga förvaltningens konsumtions- och investeringsutgifter för hälso- och sjukvård. Dessutom ingår hushållens konsumtion av hälso- och sjukvård som utgörs bland annat av patientavgifter samt kostnader för läkemedel, både receptbelagda och receptfria. Samtliga hälso- och sjukvårdskostnader redovisas i ett tre-axel system utifrån dess ändamål, finansiär och producent. Data finns endast tillgängligt i löpande priser. Data för år 2014 är att betrakta som preliminärt.

Statistiska centralbyrån har beräknat och redovisat Hälsoräkenskaper sedan 2008. Beräkningarna sker i enlighet med manualen A System of Health Accounts 2011 (SHA 2011) vilken är gemensam för OECD, Eurostat och WHO.

Data redovisas för åren 2001–2014, dock är inte 2001–2010 helt jämförbart med åren 2011–2014 vilket innebär att tidsserien innehåller ett tidsseriebrott. Tidsseriebrottet avser området hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

I och med denna publicering ingår även boendekostnader för personer boende i särskilt boende. Dessa kostnader inkluderas för åren 2011-2014 och redovisas bland kostnaderna för hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna uppgår till cirka 5 mdkr per år, mätt i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Inga fler publiceringar är planerade att ske under 2016.

Logotyp

Producent

SCB, Avdelningen för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Fredrik Nilsson
019-17 65 07
fredrik.nilsson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.