På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-09-14 09:30 Nr 2012:848


Nationalräkenskaper, andra kvartalet 2012:

BNP ökade 1,3 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet 2012 jämförd med motsvarande kvartal 2011. Hushållskonsumtionen, fasta bruttoinvesteringarna och exportnettot lämnade störst bidrag till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2012 ökade BNP med 0,7 procent.

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Andra kvartalet 2012 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2011. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent. Störst bidrag till utvecklingen gav utgifter för el och bränsle som en följd av betydligt svalare väder jämfört med motsvarande kvartal i fjol. En annan delpost som ökade var livsmedel. Motorfordon var en av få delposter med minskad konsumtion. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,4 procent. Statens konsumtionsutgifter steg med 0,4 procent. Primärkommunernas konsumtionsutgifter ökade med 0,3 procent och landstingens med 0,7 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 2,0 procent. Investeringar inom övriga bygg- och anläggningar bidrog mest till den totala investeringsuppgången. Därutöver ökade investeringarna för programvaror. Uppgången dämpades av minskade bostadsinvesteringar samt maskiner och inventarier. I näringslivet steg investeringarna med 2,3 procent. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 0,2 procent. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter. Minskade lager av insats- och färdigvaror inom tillverkningsindustrin samt lägre bränslelager bidrog till nedgången. 

Exporten var oförändrad medan importen minskade med 1,0 procent. Varuexporten sjönk med 0,6 procent och varuimporten minskade med 2,7 procent. Av de största produktgrupperna inom varuimporten minskade stenkols- och raffinerade petroleumprodukter med 19 procent och importen av motorfordon sjönk med 10 procent. Tjänsteexporten ökade med 1,5 procent och tjänsteimporten steg med 4,2 procent. Exportnettot bidrog med 0,4 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,8 procent. I de varuproducerande branscherna ökade produktionen med 1,1 procent och de tjänsteproducerande branscherna ökade med 2,2 procent. De flesta varuproducerande branscherna utvecklades svagt, däribland övriga transportmedel och insatsmetallvaror. Det motverkades av en ökad produktion inom el, gas och fjärrvärme, samt bygg- och anläggningsindustrin. Inom tjänstebranscherna var utvecklingen mer blandad, där exempelvis utbildning, vård och sociala tjänster ökade starkt. Offentliga myndigheters produktion ökade med 1,5 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,7 procent och antalet arbetade timmar var oförändrade. Medelarbetstiden i hela ekonomin minskade med 0,7 procent. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,5 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 1,2 procent. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2012 minskade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 3,0 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol1.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,3 procent i löpande priser andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 1,8 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 9,9 miljarder kronor och uppgick till 99 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 15 procent.

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till 40 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2011. Statens finansiella sparande uppgick till 19 miljarder kronor och socialförsäkringssektorns finansiella sparande till 6,3 miljarder kronor. Kommunsektorns finansiella sparande blev 15,1 miljarder kronor varav primärkommunernas 11,6 och landstingens 3,5 miljarder kronor.

Revideringar

Jämfört med publiceringen den 30 maj 2012 har BNP-utvecklingen för helåret 2010 reviderats upp med 0,4 procentenheter till 6,6 procent. Utvecklingen år 2011 ligger kvar på oförändrade 3,9 procent. Inom åren har kvartalsdata justerats något.

Hela den säsongrensade BNP-serien ändras något när ett nytt kvartal tillkommer. Den största ändringen slår på första kvartalet 2012 med minus 0,7 procentenheter. 

I snabbenberäkningen för andra kvartalet 2012 skattades BNP-utvecklingen till 2,3 procent kalenderkorrigerad i årstakt och 1,4 procent i jämförelse med föregående kvartal. Den nu nedjusterade årsutvecklingen till 1,3 procent beror i stor utsträckning på ny information främst för utrikeshandeln med tjänster, lager och offentlig konsumtion.

Bidrag till BNP-utvecklingen

Försörjningsbalans
Snabb
2012
Ordinarie
2012kv2
Hushållens konsumtion
0,4
0,4
Offentlig konsumtion
0,3
0,1
Fasta bruttoinvesteringar
0,4
0,4
Lagerinvesteringar
-0,1
-0,5
Export
0,8
0,0
Import
0,1
0,4
BNP, faktisk årsförändring
1,8
0,8

Finansiellt sparande för hushållssektorn har reviderats upp med 5,1 miljarder kronor för kvartal 1-4 2011 framförallt till följd av att ny definitiv årsberäkning av hushållens produktion och insatsförbrukning har gjorts för år 2010.

Första kvartalet 2012 har finansiellt sparande reviderats upp med 5,5 mdkr bland annat på grund av revideringar av inkomster för egna företagare, transfereringsutgifter och hushållens konsumtionsutgifter.

För totala offentliga sektorn har finansiellt sparande reviderats med 1,7 miljarder kronor för kvartal 1-4 2011 och 1,8 miljarder kronor första kvartalet 2012.

Mer information om revideringarna finns i ”Fördjupningstexter och kommentarer”.

I samband med publiceringen av andra kvartalet publiceras även detaljerade årsberäkningar av 2010 och en preliminär årsberäkning av 2011. Materialet finns på SCB:s webbplats.

Fördjupning

På hemsidan finns flera fördjupningsartiklar. I denna publicering sker fördjupning i bland annat följande ämnen:

  • Investeringarna slog av på takten
  • Negativt lagerbidrag till BNP
  • Ökat hushållssparande

Dokumentet finns under http://www.scb.se/nr0103.

Se presentationsmaterial från presskonferensen där tillväxt och sparande i den svenska ekonomin presenteras. Materialet finns tillgängligt på SCB:s webbplats http://www.scb.se/nr0103 från kl 11.00 den 14 september 2012. 


1 Här anges faktiska utvecklingstal eftersom förädlingsvärde och arbetade timmar kalenderkorrigeras med olika metoder.

Tabell 1: BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent) - GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)

BNP från produktionssidan

2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2
BNP till marknadspris
5,8 4,7 4,3 1,1 1,3 1,3
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
13,5 7,3 5,1 -0,9 -0,8 1,1
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
18,2 8,0 5,3 -3,1 -5,8 -2,8
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
5,3 6,1 6,3 2,9 2,7 2,2
S:a näringsliv (2)
8,2 6,4 6,0 1,6 1,4 1,8
Offentliga myndigheters produktion
0,3 1,5 0,7 0,9 1,0 1,5
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar
3,5 2,9 1,4 1,2 1,0 0,0

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande period föregående år.
(2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 2: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

År

Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
2000
0,7 2,0 0,6 0,2
2001
-0,4 0,3 0,7 1,1
2002
-0,1 1,5 0,1 0,8
2003
1,0 -0,4 1,2 0,5
2004
1,7 0,7 0,8 0,7
2005
0,6 0,9 1,4 0,5
2006
1,4 1,4 1,5 0,3
2007
1,0 0,5 0,7 1,5
2008
-1,2 -0,1 0,0 -3,8
2009
-2,6 0,2 0,0 1,1
2010
2,5 2,1 1,5 1,8
2011
0,5 0,9 1,0 -1,1
2012
0,7 0,7    

(1) Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

 

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

Diagram - BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

(1) Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

 

Tabell 3: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values.
Volymförändring (procent) i förhållande till motsvarande period föregående år
Miljoner kronor

BNP från användningssidan

2011:1

2011:2

2011:3

2011:4

2011:
1-4

2012:1
2012:2
2012 Kv 2
BNP till marknadspris
6,3 4,2 4,3 1,1
3,9
1,8 0,8
914 928
Import
13,3 8,1 3,5 1,5
6,3
0,7 -1,0
383 405
Varor (SNI A01-F43)
16,5 8,7 4,6 1,4
7,5
-1,1 -2,7
281 093
Tjänster (SNI G45-T98)
4,5 6,2 0,5 1,8
3,1
6,0 4,2
102 312
S:a Tillgång
8,3 5,3 4,0 1,2
4,6
1,4 0,2
1 298 333
 
               
Hushållens
               
konsumtionsutgifter
3,3 3,8 1,1 0,4
2,1
2,1 0,8
439 319
Egentliga hushåll
3,4 3,9 1,1 0,4
2,2
2,1 0,8
424 074
HIO (1)
0,9 0,4 1,2 2,7
1,3
1,7 1,7
15 245
Offentliga
               
konsumtionsutgifter
2,7 1,5 2,4 0,6
1,7
1,7 0,4
239 669
Staten
3,5 0,2 3,5 0,3
1,7
3,5 0,4
66 495
Kommunerna
2,4 2,1 1,9 0,7
1,8
1,1 0,4
173 174
Fast bruttoinvestering
9,0 9,9 6,1 2,4
6,7
11,3 2,0
182 250
Lagerinvestering (2)
1,8 0,2 -0,4 0,2
0,4
-2,0 -0,5
-2 898
Export
13,0 6,4 9,0 1,0
7,1
1,6 0,0
439 993
Varor (SNI A01-F43)
18,9 7,8 9,7 0,9
8,9
0,1 -0,6
307 323
Tjänster (SNI G45-T98)
-0,2 3,0 7,3 1,0
2,8
5,7 1,5
132 670
S:a Användning
8,3 5,3 4,0 1,2
4,6
1,4 0,2
1 298 333

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
(2) Förändring i procent av BNP för jämförelseperioden. Inklusive förändring i värdeföremål.

 

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2011. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2011 inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva. Se gärna artikeln ”Kedjning med Annual overlap” under Temaartiklar och kommentarerwww.scb.se/nr0103 för mer information om kedjeindexmetoder.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i  NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.

Publikation

De aktuella tabellerna från 1993- finns  i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-29 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Peter Buvén
08-506 945 28
nrinfo@scb.se

Mickael Kyrlis
08-506 949 81
nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.