På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-02-27 09:30 Nr 2015:293


Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2014:

BNP ökade med 1,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2014

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,1 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet 2014. Exporten av varor och tjänster bidrog mest till ökningen. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet föregående år ökade BNP med 2,7 procent.

Från och med denna publicering fokuserar statistiknyheten främst på säsongrensade tal. Procenttalen avser volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. Uppgifter om inkomster och sparande redovisas som tidigare i relation till motsvarande kvartal föregående år utan kalenderkorrigering och säsongrensning.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,9 procent från tredje till fjärde kvartalet. Utgifter för transporter och fordon ökade med 2,1 procent och kläder och skor ökade med 1,7 procent, säsongrensat. Svenskars konsumtion utomlands och utgifter för personliga tjänster utvecklades också starkt. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 0,4 procentenheter till den säsongrensade BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,5 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Statens konsumtionsutgifter steg med 0,4 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,6 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,1 procentenheter till den säsongrensade BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringar drog ned den säsongrensade BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter. Lagerinvesteringarna ökade med 1,7 miljarder kronor under fjärde kvartalet men var säsongrensat 1,4 miljarder kronor lägre än kvartalet innan.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 2,7 procent säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Investeringar i bostäder och immateriella tillgångar ökade starkt, medan investeringar i maskiner och inventarier minskade. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,6 procentenheter till den säsongrensade BNP-utvecklingen.

De fasta bruttoinvesteringarna och importen av tjänster höjdes fjärde kvartalet av poster som bedöms vara av engångskaraktär. Ökningen av investeringar i immateriella tillgångar motsvarades av en lika stor ökning i importen av tjänster. Dessa engångsposter höjde de totala investeringarna och den totala importen och påverkade därför inte BNP-utvecklingen.

Exporten ökade med 2,7 procent och bidrog med 1,2 procentenheter till den säsongrensade BNP-utvecklingen. Exporten av varor steg med 1,7 procent och exporten av tjänster ökade med 5,1 procent. Importen ökade med 2,8 procent och drog ned den säsongrensade BNP-utvecklingen med 1,1 procentenheter. Importen av varor ökade med 1,2 procent och importen av tjänster steg med 6,4 procent och påverkades av poster som bedöms vara av engångskaraktär. Exportnettot ökade och bidrog med 0,1 procentenheter till den säsongrensade BNP-utvecklingen.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,3 procent säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 1,9 procent, däribland mineralutvinningsindustrin som ökade med 3,3 procent och byggproduktionen som ökade med 2,9 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade produktionen med 1,0 procent. Ökningen var stark bland annat inom detalj- och partihandeln samt inom banker och försäkringsbolag. Offentliga myndigheters produktion steg med 0,8 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,2 procent och antalet arbetade timmar i hela ekonomin minskade med 0,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,5 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 0,3 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 1,8 procent jämfört med kvartalet innan.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,5 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2014 jämfört med fjärde kvartalet 2013. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,8 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 0,4 miljarder kronor och uppgick till 32 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 0,5 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett underskott på 51,8 miljarder kronor. Underskottet var 9,1 miljarder kronor högre än motsvarande kvartal året innan. Statens finansiella sparande visade ett underskott med 27,2 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott med 1,9 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott med 16,4 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 6,3 miljarder kronor.

Helåret 2014

Procenttalen avser volymförändringar i faktiska tal jämfört med föregående år om inget annat anges.

BNP ökade med 2,1 procent jämfört med år 2013.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,4 procent. Utgifter för transporter och fordon bidrog starkast till uppgången för helåret. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,9 procent. Statens konsumtionsutgifter steg med 1,8 procent. Primärkommunernas konsumtionsutgifter ökade med 1,6 procent och landstingens med 2,5 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 6,5 procent. Investeringarna i näringslivet ökade med 7,7 procent och offentliga myndigheters investeringar ökade med 1,7 procent. Totala fasta bruttoinvesteringar drog upp BNP-utvecklingen med 1,4 procentenheter.

Lagerinvesteringarna höjde BNP-utvecklingen med 0,2 procentenheter. 

Exporten ökade med 3,3 procent och importen ökade med 6,5 procent. Utrikeshandeln med tjänster utvecklades starkt. Exportnettot drog ned BNP-utvecklingen med 1,1 procentenheter.

Produktionen i näringslivet ökade med 2,3 procent. De varuproducerande branscherna ökade sin produktion med 1,3 procent. Bland de varuproducerande branscherna redovisade bygg- och anläggningsindustrin en stark uppgång. De tjänsteproducerande branscherna ökade sin produktion med 2,9 procent. Tjänsteproduktionen ökade starkt bland annat inom dataprogrammering, telekommunikationstjänster och företagstjänster. Offentliga myndigheters produktion ökade med 1,3 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,4 procent och antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,3 procent. I offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 1,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 1,0 procent.

År 2014 uppgick hushållssektorns disponibla inkomster till 1 980 miljarder kronor vilket var en ökning med 3,5 procent i löpande priser jämfört med 2013. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,7 procent.

Hushållens sparande ökade med 19 miljarder kronor och uppgick till 345 miljarder kronor i löpande priser år 2014. Sparkvoten, beräknad exklusive premie- och tjänstepensionssparande uppgick till 8,2 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 10 miljarder kronor och uppgick till 302 miljarder kronor i löpande priser.

Den konsoliderade offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till minus 81 miljarder kronor under 2014 (-2,1 procent av BNP). Underskottet var 29 miljarder kronor högre jämfört med 2013 då det finansiella sparandet uppgick till minus 52 miljarder kronor (-1,4 procent av BNP).

Revideringar

Jämfört med beräkningen som publicerades den 28 november 2014 har den säsongrensade BNP-utvecklingen reviderats upp med 0,2 procentenheter tredje kvartalet 2014 och upp med 0,1 procentenheter första och andra kvartalet 2014. Den faktiska och den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen har reviderats upp med 0,2 procentenheter tredje kvartalet 2014. 

Den konsoliderade offentliga förvaltningens finansiella sparande för år 2013 har reviderats ned med 0,5 miljarder till 51,8 miljarder kronor till följd av taxeringsutfallet för år 2013. För första till tredje kvartalet 2014 så har finansiellt sparande reviderats upp, främst till följd av reviderade skatteprognoser. Hushållens disponibla inkomster och sparande har reviderats upp för år 2013 samt första till tredje kvartalet 2014 till följd av taxeringsutfallet och ny primärstatistik.

Mer information om revideringarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer på www.scb.se/nr0103.

Fördjupning

På hemsidan finns flera fördjupningsartiklar. I denna publicering sker fördjupning i bland annat följande ämnen:

  • Exporten vände uppåt
  • Bostadsinvesteringarna visade fortsatt styrka
  • Transporter lyfte hushållskonsumtionen

Dokumentet finns under www.scb.se/nr0103.

Aktuellt

  • I samband med denna publicering har flera tabeller i Statistikdatabasen kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980.
  • Säsongrensade serier avseende hushållens konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar publiceras nu på en finare nivå än tidigare.
  • Publiceringsdatumet avseende tredje kvartalet 2015 har ändrats från den 27 till den 30 november 2015.
Tabell 1: BNP från produktionssidan, säsongrensad (1), volymförändring i förhållande till närmast föregående kvartal, procent

GDP production approach, seasonally adjusted, change in volume (percent)
BNP från produktionssidan 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2014:1 2014:2 2014:3 2014:4
BNP till marknadspris 1,1 ‑0,2 0,6 0,9 0,3 0,6 0,5 1,1
Därav                
Varuproduktion (SNI A01-F43) 1,1 ‑1,0 0,5 0,7 ‑0,1 0,9 ‑0,2 1,9
del Tillv. ind (SNI C10-C33) 2,2 ‑1,8 0,2 0,9 ‑1,8 0,8 ‑0,9 1,7
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 1,8 0,3 0,8 1,3 0,4 0,4 1,2 1,0
S:a näringsliv (2) 1,2 ‑0,1 0,7 1,0 0,2 0,6 0,7 1,3
Offentliga myndigheters produktion ‑0,8 ‑0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,8
                 
Arbetsinsats, arbetade timmar ‑1,3 1,6 ‑0,7 0,9 0,6 0,1 1,0 ‑0,3

[1] Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten återkommande variationer under året. 

[2] Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 2: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensad, volymförändring i förhållande till närmast föregående kvartal (procent) (1)

GDP, expenditure approach, seasonally adjusted, change in volume (percent)
BNP från användningssidan2013:12013:22013:32013:42014:12014:22014:32014:4
BNP till marknadspris 1,1 ‑0,2 0,6 0,9 0,3 0,6 0,5 1,1
Import ‑0,6 1,0 0,5 1,1 2,0 2,1 1,5 2,8
Varor (SNI A01-F43) ‑1,4 0,2 0,0 1,4 1,5 1,5 1,1 1,2
Tjänster (SNI G45-T98) ‑0,2 3,0 1,6 0,2 3,3 3,4 2,5 6,4
                 
Hushållens                
konsumtionsutgifter 1,0 ‑0,3 0,9 0,8 0,3 1,2 0,0 0,9
Egentliga hushåll 1,0 ‑0,3 0,9 0,8 0,3 1,3 ‑0,1 1,0
HIO (2) ‑1,0 0,2 0,3 0,2 1,3 ‑0,6 1,5 0,2
Offentliga                
konsumtionsutgifter 0,2 ‑0,1 0,1 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5
Staten 0,2 0,6 ‑0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 0,4
Kommunerna 0,2 ‑0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 0,5 0,6
Fast bruttoinvestering ‑2,3 0,8 2,5 0,1 2,8 0,9 1,7 2,7
Lagerinvestering (1) (3) 2 696 227 ‑2 827 2 503 538 2 088 3 112 1 734
Export 0,5 1,0 0,3 0,5 0,9 0,7 1,1 2,7
Varor (SNI A01-F43) ‑0,4 1,3 ‑0,3 1,3 0,0 0,2 0,5 1,7
Tjänster (SNI G45-T98) 2,0 0,4 1,9 ‑1,3 3,1 1,7 2,8 5,1

[1] Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser.

[2] Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

[3] Inklusive förändring i värdeföremål.

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1)

GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)
Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2014

[1] Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

Tabell 3: BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring i förhållande till motsvarande kvartal föregående år (procent)

GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)
BNP från produktionssidan 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2014:1 2014:2 2014:3 2014:4
BNP till marknadspris 1,3 0,3 1,0 2,5 1,7 2,4 2,3 2,7
Därav                
Varuproduktion (SNI A01-F43) ‑0,9 ‑1,6 ‑1,5 1,8 0,1 2,5 0,5 2,8
del Tillv. ind (SNI C10-C33) ‑0,5 ‑2,7 ‑3,0 3,6 ‑2,8 ‑0,2 ‑2,3 0,7
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 3,4 1,7 3,2 4,4 2,9 2,4 3,4 3,1
S:a näringsliv (2) 1,7 0,5 1,5 3,5 1,9 2,4 2,4 3,0
Offentliga myndigheters produktion ‑0,4 ‑1,0 ‑1,3 ‑0,4 0,7 2,0 1,6 1,7
                 
Arbetsinsats, arbetade timmar ‑1,0 1,2 0,9 0,4 2,4 0,8 2,9 1,3

[1] Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

[2] Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring i förhållande till motsvarande kvartal föregående år (procent) (1) samt faktiska värden

GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values
BNP från användningssidan2013:12013:22013:32013:42013:1-42014:12014:22014:32014:42014:1-42014 Kv 4
BNP till marknadspris 0,4 0,8 1,4 2,5 1,3 1,7 1,9 2,3 2,7 2,1 1 029 918
Import ‑4,0 0,3 ‑0,7 1,5 ‑0,7 5,1 5,8 6,2 8,9 6,5 427 214
Varor (SNI A01-F43) ‑5,2 ‑1,5 ‑2,3 0,0 ‑2,3 3,8 4,5 5,7 5,1 4,8 287 335
Tjänster (SNI G45-T98) ‑0,5 5,5 3,4 5,3 3,5 8,7 8,8 7,4 18,0 10,8 139 879
S:a Tillgång ‑0,9 0,7 0,7 2,2 0,7 2,6 3,0 3,4 4,4 3,4 1 457 132
                       
Hushållens                      
konsumtionsutgifter 1,6 1,8 2,0 2,3 1,9 2,0 3,1 2,0 2,5 2,4 470 688
Egentliga hushåll 1,7 2,0 2,1 2,4 2,0 1,9 3,2 2,0 2,5 2,4 456 054
HIO (2) ‑1,1 ‑3,3 ‑0,2 ‑0,2 ‑1,3 3,3 0,2 3,1 2,3 2,1 14 634
Offentliga                      
konsumtionsutgifter ‑0,1 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 2,6 2,9 1,9 279 689
Staten 1,0 4,0 0,1 0,8 1,6 0,3 0,6 3,2 3,3 1,8 77 213
Kommunerna ‑0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,8 1,6 2,4 2,8 1,9 202 476
Fast bruttoinvestering ‑6,0 ‑0,8 4,5 1,0 ‑0,4 6,7 5,6 5,1 8,3 6,5 254 396
Lagerinvestering (3) 0,8 0,1 ‑1,6 0,9 0,1 ‑0,2 0,4 0,7 ‑0,2 0,2 ‑9 129
Export ‑2,9 ‑0,8 1,0 2,1 ‑0,2 3,2 1,6 2,9 5,6 3,3 461 488
Varor (SNI A01-F43) ‑4,9 ‑2,1 ‑1,4 1,7 ‑1,7 2,7 0,3 1,6 2,4 1,7 318 174
Tjänster (SNI G45-T98) 3,4 2,9 7,0 3,0 4,0 4,5 4,9 6,2 13,4 7,3 143 314
S:a Användning ‑0,9 0,7 0,7 2,2 0,7 2,6 3,0 3,4 4,4 3,4 1 457 132

[1] Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt.

[2] Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

[3] Inklusive förändring i värdeföremål.

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till föregående kvartal.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden. Helårssiffror samt uppgifter om inkomster och sparande redovisas utan kalenderkorrigering och säsongrensning.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter i fasta priser är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till ett referensår. I samband med redovisningen av första kvartalet byts referensår till närmast föregående helår. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva. Se gärna artikeln ”Kedjning med Annual overlap” under Temaartiklar och kommentarer på www.scb.se/nr0103 för mer information om kedjeindexmetoder.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser säsongrensade värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik från såväl användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993- finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2015-05-29 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Birgitta Magnusson Wärmark
08-506 945 51

Anders Jäder
08-506 947 28

nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.