På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-07-29 09:30 Nr 2011:194


Nationalräkenskaper, snabbversion för andra kvartalet 2011:

BNP ökade 5,3 procent

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet visade en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 5,3 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2010. Fasta bruttoinvesteringar gav det starkaste bidraget till BNP-utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med det första kvartalet 2011 ökade BNP med 1,0 procent.

 SCB gör för andra kvartalet varje år en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras en månad efter kvartalets utgång. Snabbversionen för andra kvartalet bygger på ett mer begränsat dataunderlag och är mer osäker än en ordinarie beräkningsomgång. Ordinarie beräkning kommer att publiceras den 20 september 2011.

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Andra kvartalet 2011 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2010. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,3 procent. Störst bidrag till utvecklingen gav utgifter för inköp av bilar och svenskars konsumtion utomlands. Däremot minskade utgifterna för bränsle och el. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,5 procent. Statens utgifter minskade med 1,2 procent. Landstingens utgifter ökade med 3,0 procent och primärkommunernas med 0,2 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 8,1 procent. I näringslivet steg investeringarna med 7,8 procent. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 9,6 procent. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 1,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringar bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Exporten ökade med 7,8 procent och importen med 5,8 procent. Även detta kvartal var det varuexporten som bidrog till exportökningen. Varuexporten ökade med 9,1 procent medan tjänsteexporten steg med 4,8 procent. Varuimporten ökade med 6,3 procent och tjänsteimporten med 4,5 procent. Exportnettot gav ett positivt bidrag med 1,3 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet ökade med 7,2 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 9,2 procent. Tjänstebranscherna ökade med 6,1 procent där det största bidraget kom från parti- och detaljhandeln. Offentliga myndigheters produktion ökade med 1,0 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 2,5 procent och antalet arbetade timmar ökade med 1,8 procent vilket innebar en fortsatt minskad medelarbetstid. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 2,2 procent och inom offentliga myndigheter med 1,0 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 5,0 procent. Säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2011 ökade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,4 procent.

Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga revideringar av tidigare kvartal gjorts vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1993. I den ordinarie beräkningen av andra kvartalet, som publiceras den 20 september, ses även beräkningarna av första kvartalet 2011 över. I samband med publiceringen i september 2011 kommer nationalräkenskaperna för första gången att redovisas enligt näringsgrensindelning för SNI 2007.

Fördjupning

Publikationen BNP kvartal 2011:2 Snabbversion innehåller fler förklaringar och tabeller.

Dokumentet finns under Publikationerhttp://www.scb.se/nr0103 .

Se film från presskonferensen där tillväxten i den svenska ekonomin presenteras. Filmen finns tillgänglig på SCB:s webbplats http://www.scb.se/nr0103 från kl 14.00 den 29 juli 2011.  

 

Tabell 1: BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad [1], volymförändring (procent) - GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)

BNP från produktionssidan

2010:1

2010:2

2010:3

2010:4

2011:1

2011:2

BNP till marknadspris
2,8 4,5 6,6 7,7 6,4 5,3
Därav
           
Varuproduktion
(SNI 01-45)
7,0 10,8 15,0 17,2 14,1 9,2
del Gruvor och Tillv. ind
(SNI 10-37)
8,7 13,2 19,3 22,8 19,6 13,2
Tjänsteproduktion
(SNI 50-95)
2,3 4,2 5,7 6,5 6,4 6,1
S:a Näringsliv [2]
3,9 6,1 9,1 10,2 9,2 7,2
Offentliga myndigheters
produktion
-0,7 -0,8 -1,6 -0,1 0,1 1,0
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar
0,4 2,1 2,2 2,8 2,1 1,8

[1] Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande period föregående år.
[2] Exklusive tullavgifter och produktskatter netto.

Tabell 2: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) [1] - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

År

Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
2000
0,6 2,1 0,6 0,2
2001
-0,4 0,4 0,7 1,1
2002
-0,1 1,5 0,1 0,8
2003
1,0 -0,3 1,2 0,5
2004
1,7 0,8 0,8 0,6
2005
0,6 0,8 1,4 0,3
2006
1,5 1,5 1,5 0,1
2007
1,2 0,6 0,6 1,1
2008
-1,0 0,0 0,1 -4,2
2009
-2,6 0,4 0,0 0,6
2010
1,9 2,0 1,9 1,6
2011
0,8 1,0    

[1] Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

[1] Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

 

Tabell 3: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values.

BNP från
användningssidan

2010:1

2010:2

2010:3

2010:4

2010:
1-4

2011:1

2011:2

2011 Kv 2
BNP till marknadspris
2,8 5,0 6,6 8,2
5,7
6,9 4,8
883 560
Import
5,4 19,0 14,0 13,0
12,8
13,0 5,8
386 694
Varor (SNI 01-45)
9,1 26,9 19,2 14,9
17,3
14,7 6,3
289 141
Tjänster (SNI 50-93)
-3,5 0,8 1,7 8,3
1,9
8,3 4,5
97 553
S:a Tillgång
3,6 9,0 8,8 9,6
7,8
8,7 5,1
1 270 254
Hushållens
               
konsumtionsutgifter
4,1 2,4 3,3 4,0
3,4
2,1 2,3
420 635
Egentliga hushåll
4,2 2,5 3,3 4,2
3,5
2,1 2,5
405 918
HIO[1]
-0,3 0,9 3,2 -0,5
0,8
0,6 -1,5
14 717
Offentliga
               
konsumtionsutgifter
0,4 3,5 1,5 4,2
2,5
2,1 0,5
233 804
Staten
1,9 8,6 1,5 4,9
4,5
2,7 -1,2
64 112
Kommunerna
-0,1 1,5 1,5 3,9
1,8
1,9 1,2
169 692
Fast bruttoinvestering
-0,9 5,5 12,1 10,9
7,1
8,7 8,1
166 376
Lagerinvestering[2]
1,4 3,0 2,6 1,3
2,1
2,5 0,7
6 887
Export
3,7 13,1 12,3 14,7
11,0
14,6 7,8
442 552
Varor (SNI 01-45)
6,1 17,1 15,6 18,8
14,5
20,1 9,1
311 681
Tjänster (SNI 50-93)
-1,5 4,7 5,4 6,1
3,8
1,9 4,8
130 871
S:a Användning[3]
3,6 9,0 8,8 9,6
7,8
8,7 5,1
1 270 254

[1] Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
[2] Förändring i procent av BNP för jämförelseperioden.
[3] Inklusive förändring i värdeföremål.

 

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2010. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2010 inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva. Se gärna artikeln ”Kedjning med Annual overlap” under Temaartiklar och kommentarer på www.scb.se/nr0103 för mer information om kedjeindexmetoder.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.

Publikation

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer. De aktuella tabellerna för BNP kvartal från 1993- finns även i excel under fliken Tabeller & Diagram på denna sida.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-09-20 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Thomas Helgeson
08-506 944 34
nrinfo@scb.se

Anders Jäder
08-506 947 28
nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.