På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-05-30 09:30 Nr 2007:158


Nationalräkenskaperna första kvartalet 2007:

Sveriges BNP ökade med 3 procent första kvartalet 2007

Sveriges BNP ökade första kvartalet 2007 med 3,0 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med första kvartalet 2006. Fasta bruttoinvesteringar samt hushållens konsumtionsutgifter gav de största bidragen, medan utrikeshandeln med varor höll tillbaka utvecklingen. Säsongrensad blev BNP-tillväxten 0,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2006, vilket är den svagaste utvecklingen sedan första kvartalet 2005.

I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För användningssidan används faktiska tal, eftersom ingen kalenderkorrigering görs. För kvartalsvärden avseende BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,5 procent. Störst bidrag till konsumtionsutvecklingen gav konsumtionen av bilar. Även utgifterna för kläder och restaurangbesök gav stora bidrag till utvecklingen. Konsumtionstillväxten hölls i huvudsak tillbaka av minskade utgifter för el, fjärrvärme och eldningsolja. Nedgången i konsumtionen av energivaror förklaras av det milda vädret samt byten av uppvärmningssystem.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,4 procent. De kommunala utgifterna visade en fortsatt stabil ökning på 2,0 procent, medan de statliga konsumtionsutgifterna minskade marginellt.

De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 12,7 procent, vilket är den högsta ökningen sedan tredje kvartalet 1995. Framförallt investeringar i maskiner bidrog till utvecklingen. Näringslivets investeringar ökade med 13,3 procent och de offentliga myndigheternas investeringar ökade med 8,5 procent.

Lagerinvesteringarnas bidrag till BNP-tillväxten var 1,1 procentenheter. Lageruppbyggnaden inom tillverkningsindustrin var det som i huvudsak låg bakom ökningen.

Exporten ökade med 5,4 procent medan importen ökade med 10,6 procent. Den förhållandevis svaga utvecklingen av exporten förklaras av att handeln med varor har tappat fart. Utrikeshandelns effekt på BNP-tillväxten var -1,7 procentenheter, vilket är en historiskt sett låg siffra.

Produktionen i näringslivet ökade med 3,3 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 3,1 procent och de tjänsteproducerande med 3,8 procent. Företagstjänster, parti- och detaljhandel samt byggindustri bidrog mest till utvecklingen. En svag produktion inom kemiindustrin höll tillbaka tillväxttalen för näringslivet. De offentliga myndigheterna ökade sin produktion med 1,8 procent.

Antalet arbetade timmar ökade med 3,0 procent och antalet sysselsatta ökade med 2,7 procent. Medelarbetstiden fortsatte därmed att stiga. Sysselsättningen ökade i såväl näringslivet som i de offentliga myndigheterna.

Revideringar
Ny information har medfört att tidigare publicerade uppgifter för 2006 har reviderats. Jämfört med publiceringen den 1 mars 2007 har följande justeringar av de kalenderkorrigerade utvecklingstalen gjorts. Första och andra kvartalet har sänkts med 0,1 procentenheter, tredje kvartalet med 0,2 och fjärde kvartalet med 0,4 procentenheter. Helåret 2006 har reviderats ned med 0,2 procentenheter. Revideringen i löpande priser innebär en sänkning av BNP med cirka 6,6 miljarder kronor.

Tabell 1 Kalenderkorrigerad BNP från produktionssidan, volymförändring (procent)

Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Utvecklingen är en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

                 
   

2006

2007

    Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv2 Kv 3 Kv 4
BNP till marknadspris
  4,4 5,3 3,9 4,3 3,0      
Därav
                 
Varuproduktion (SNI 01-45)
  5,3 7,5 4,0 5,1 3,1      
del Tillv. Ind (SNI 15-37)
  5,8 7,7 5,3 5,9 3,4      
Tjänsteproduktion (SNI 50-95)
  6,0 5,8 5,3 5,9 3,8      
S:a näringsliv (1)
  5,6 6,4 4,4 4,9 3,3      
Offentliga myndigheters produktion
  0,0 1,2 1,7 2,0 1,8      
 
                 
Sysselsättning, arbetade timmar
                 
Kalenderkorrigerad
  1,7 1,3 2,4 2,5 3,0      

(1) Inklusive tullar och produktskatter netto.
Tabell 2 Säsongrensad BNP, volymförändring (procent)

De procentuella förändringstalen avser en jämförelse med närmast föregående kvartal.

       
  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
1998
0,5 1,3 0,9 0,7
1999
1,4 0,6 1,4 1,5
2000
0,9 1,5 0,7 0,0
2001
0,2 -0,1 0,3 0,8
2002
0,5 0,7 0,2 0,2
2003
0,4 0,4 0,9 1,0
2004
1,2 0,9 0,6 0,8
2005
0,3 0,7 1,3 0,8
2006
1,6 1,1 0,7 0,9
2007
0,6      
Diagram 1 Säsongrensad BNP, procentuell förändring

Tabell 3 Försörjningsbalans, utvecklingstal samt faktiska värden
 

Volymförändring (procent) i förhållande till motsvarande period föregående år.

Miljoner kronor löpande priser
 

2006

2007

2007
  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1
BNP till marknadspris
5,7 3,7 3,6 3,8 4,2 3,0         720 003
Import
10,0 5,6 7,6 8,5 7,9 10,6         320 211
Varor fob (SNI 01-45)
9,2 4,2 8,3 9,1 7,7 10,6         243 362
Tjänster (SNI 50-93)
12,5 9,8 5,6 6,7 8,5 10,8         76 849
S:a Tillgång
7,0 4,2 4,8 5,2 5,3 5,3         1 040 214
 
                     
 
                     
Hushållens konsumtionsutgifter
3,2 3,0 2,3 2,6 2,8 2,5         334 285
Egentliga hushåll
3,3 3,0 2,4 2,8 2,9 2,6         323 650
HIO (1)
2,0 2,0 1,6 -2,5 0,7 -0,8         10 635
 
                     
Offentliga konsumtionsutgifter
0,6 1,9 2,1 2,6 1,8 1,4         185 756
Staten
-1,9 1,8 1,4 1,8 0,8 -0,2         47 739
Kommunerna
1,5 2,0 2,3 3,0 2,2 2,0         138 017
Fast bruttoinvestering
9,9 8,5 5,4 8,0 7,9 12,7         128 758
Lagerinvestering (2)
0,1 -0,6 1,0 -0,3 0,0 1,1         14 926
Export
13,7 6,4 6,2 8,9 8,7 5,4         376 403
Varor fob (SNI 01-45)
12,4 4,5 5,3 9,9 8,0 3,8         285 026
Tjänster (SNI 50-93)
17,8 12,4 8,4 6,0 10,7 10,3         91 377
S:a Användning (3)
7,0 4,2 4,8 5,2 5,3 5,3         1 040 214

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (2) Förändring i procent av BNP för jämförelseperioden. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar. I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad. Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad. Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktisk. Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser. BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av t.ex. försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Jämförbarhet med primärstatistik. Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma p.g.a. att aktualiteten kan vara olika.

Avstämning. BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Publikation

Se hela publikationen BNP-kvartal , samt även separat dokument på webbplatsen.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-08-02 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Anna Fahlén
08-506 943 56
nrinfo@scb.se

Jessica Engdahl
08-506 941 17
nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.