På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-09-18 09:30 Nr 2007:249


Nationalräkenskaperna andra kvartalet 2007:

Sveriges BNP ökade med 3,5 procent andra kvartalet 2007

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade andra kvartalet 2007 med 3,5 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med motsvarande kvartal 2006. Investeringarna fortsatte att öka starkt medan utrikeshandeln med varor höll tillbaka BNP-tillväxten. Jämfört med första kvartalet 2007 ökade BNP med 0,9 procent, säsongrensad.

Procenttalen avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period förra året. För användningssidan används faktiska tal, eftersom ingen kalenderkorrigering görs. För BNP, produktionssidan och sysselsättningen används kalenderkorrigerade värden.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,7 procent. Störst bidrag till konsumtionsutvecklingen gav konsumtionen av varor och tjänster för kultur och underhållning, exempelvis hemelektronik. Utgifter för livsmedel, möbler och hushållsutrustning, restaurangbesök samt övriga varor och tjänster, exempelvis personlig hygien, gav också stora bidrag till utvecklingen. Det största negativa bidraget gav utgifterna för el, fjärrvärme och eldningsolja. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,9 procent. Kommunerna och landstingen visade på fortsatt stabila ökningar med tillsammans 2,7 procent. Statens utgifter var oförändrade. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 9,8 procent. Näringslivets investeringar ökade med 11 procent och flera branscher visade en rekordhög ökningstakt. Mest steg investeringar i maskiner men även investeringar i bostäder och övriga byggnader ökade. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 3 procent. Den relativt svaga ökningen av de offentliga investeringarna beror i huvudsak på att staten minskade sina investeringar med 7,4 procent. I synnerhet väginvesteringar var betydligt lägre än motsvarande period 2006. De kommunala investeringarna fortsatte däremot att växa starkt och ökade med nästan 16 procent. De fasta bruttoinvesteringarnas bidrag till BNP-ökningen uppgick till 1,8 procentenheter.

Lagerinvesteringarna bidrog med 0,2 procentenheter till BNP-utvecklingen. Tillverkningsindustrin stod för en lageruppbyggnad medan främst handeln minskade sina lager.

Exporten ökade med 5,5 procent och importen med 7,5 procent. I likhet med första kvartalet utvecklades tjänsteexporten starkt medan varuexporten ökade  relativt lite. På importsidan var det varuhandeln som utvecklades starkast. Varuimportens tillväxttakt var dock lägre än föregående kvartal. Exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen var fortsatt negativt och uppgick till -0,4 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 3,8 procent. Varuproduktionen ökade med 3,6 procent och tjänsteproduktionen med 4,6 procent. Bland varuproducenterna var det verkstadsindustrin som gav det största bidraget till tillväxttalet men även byggindustrin ökade starkt. Tillväxten hölls tillbaka av kemiska industrin som visade en fortsatt negativ utveckling.

Av de tjänsteproducerande branscherna var det främst parti- och detaljhandeln och företagsservicefirmor som bidrog till uppgången. Även transporter och kommunikationer samt fastighetsförvaltning tillhör de branscher som utvecklades starkt.

Offentliga myndigheters produktion steg med 2,5 procent.

Antalet arbetade timmar i den totala ekonomin ökade med hela 4 procent och antalet sysselsatta med 2,5 procent. Medelarbetstiden fortsatte därmed att stiga. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 4,9 procent vilket innebär en negativ utveckling av näringslivets arbetsproduktivitet.

Revideringar
Jämfört med snabberäkningen av andra kvartalet som publicerades den andra augusti har BNP-utvecklingen i faktiska tal reviderats ned med 0,2 procentenheter. Revideringen av andra kvartalet är en följd av att ett mer fullständigt underlag har kunnat användas inom i stort sett alla delar av beräkningen jämfört med snabberäkningen i augusti. Kalenderkorrigerad har BNP-utvecklingen reviderats ned med 0,1 procentenheter.

Ny information har medfört vissa revideringar av första kvartalet 2007. BNP-utvecklingen är oförändrad men däremot har revideringar gjorts av i huvudsak importen och de fasta bruttoinvesteringarna som båda har justerats ned jämfört med tidigare publicering.

Tabell 1 Kalenderkorrigerad BNP från produktionssidan, volymförändring (procent)

Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Utvecklingen är en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

                 
   

2006

2007

    Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
BNP till marknadspris
  4,4 5,3 3,9 4,3 3,0 3,5    
Därav
                 
Varuproduktion (SNI 01-45)
  5,3 7,5 4,0 5,1 3,0 3,6    
del Tillv. Ind (SNI 15-37)
  5,8 7,7 5,3 5,9 3,3 3,6    
Tjänsteproduktion (SNI 50-95)
  6,0 5,8 5,3 5,9 3,8 4,6    
S:a näringsliv (1)
  5,6 6,4 4,4 4,9 3,3 3,8    
Offentliga myndigheters produktion
  0,0 1,2 1,7 2,0 1,9 2,5    
 
                 
Sysselsättning, arbetade timmar
                 
Kalenderkorrigerad
  1,7 1,3 2,4 2,5 3,1 4,0    

(1) Inklusive tullar och produktskatter netto.
Tabell 2 Säsongrensad BNP, procentuell förändring

De procentuella förändringstalen avser en jämförelse med närmast föregående kvartal.

       
  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
1998
0,5 1,3 0,9 0,8
1999
1,4 0,6 1,4 1,5
2000
1,0 1,5 0,7 0,0
2001
0,2 -0,1 0,3 0,8
2002
0,5 0,7 0,2 0,2
2003
0,4 0,4 0,9 1,0
2004
1,2 0,9 0,6 0,8
2005
0,3 0,7 1,3 0,8
2006
1,6 1,1 0,7 0,9
2007
0,7 0,9    
Diagram 1 Säsongrensad BNP, procentuell förändring

Tabell 3 Försörjningsbalans, utvecklingstal samt faktiska värden
 

Volymförändring (procent) i förhållande till motsvarande period föregående år.

Miljoner kronor löpande priser
 

2006

2007

2007
  Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1-2 Kv1 Kv2 Kv1-2 Kv1
BNP till marknadspris
5,7 3,7 3,6 3,8 4,2 4,7 3,0 3,4 3,2 769 806
Import
10,0 5,6 7,6 8,5 7,9 7,7 9,9 7,5 8,7 327 335
Varor fob (SNI 01-45)
9,2 4,2 8,3 9,1 7,7 6,6 11,2 8,1 9,6 247 974
Tjänster (SNI 50-93)
12,5 9,8 5,6 6,7 8,5 11,1 5,5 5,6 5,6 79 361
S:a Tillgång
7,0 4,2 4,8 5,2 5,3 5,5 5,0 4,6 4,8 1 097 141
 
                   
 
                   
Hushållens konsumtionsutgifter
3,2 3,0 2,3 2,6 2,8 3,1 2,5 2,7 2,6 353 003
Egentliga hushåll
3,3 3,0 2,4 2,8 2,9 3,1 2,6 2,9 2,7 339 994
HIO (1)
2,0 2,0 1,6 -2,5 0,7 2,0 -0,8 -1,1 -0,9 13 009
 
                   
Offentliga konsumtionsutgifter
0,6 1,9 2,1 2,6 1,8 1,3 1,5 1,9 1,7 201 750
Staten
-1,9 1,8 1,4 1,8 0,8 0,0 -0,1 0,0 -0,1 56 492
Kommunerna
1,5 2,0 2,3 3,0 2,2 1,7 2,1 2,7 2,4 145 258
Fast bruttoinvestering
9,9 8,5 5,4 8,0 7,9 9,1 11,5 9,8 10,6 151 388
Lagerinvestering (2)
0,1 -0,6 1,0 -0,3 0,0 -0,3 1,0 0,2 0,6 -3 052
Export
13,7 6,4 6,2 8,9 8,7 9,9 5,4 5,5 5,4 394 034
Varor fob (SNI 01-45)
12,4 4,5 5,3 9,9 8,0 8,3 4,0 4,1 4,0 292 138
Tjänster (SNI 50-93)
17,8 12,4 8,4 6,0 10,7 14,9 10,1 9,5 9,8 101 896
S:a Användning (3)
7,0 4,2 4,8 5,2 5,3 5,5 5,0 4,6 4,8 1 097 141

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (2) Förändring i procent av BNP för jämförelseperioden. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar. I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad). Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad. Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktisk. Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser. BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av t.ex. försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Bidrag till BNP-utvecklingen. De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik. Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma p.g.a. att aktualiteten kan vara olika.

Avstämning. BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.


 

Publikation

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer samt även separat dokument på webbplatsen.

De aktuella tabellerna för  BNP kvartal 2002-2007:2 finns även i ett excelpaket på denna sida.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-11-29 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Hans Svensson
08-506 945 22
nrinfo@scb.se

Anna Fahlén
08-506 943 56
nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.