På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-08 09:30 Nr 2016:51


Kommunernas och landstingens preliminära resultat 2015. Korrigerad 2016-03-08:

Återbetalning av försäkringspremier stärker kommunsektorns resultat

Kommunerna redovisar 2015 ett överskott på 12,2 miljarder kronor. Även landsting och regioner redovisar ett överskott på 0,7 miljarder. Resultaten påverkas positivt av engångsintäkter från AFA Försäkring på totalt 4,9 miljarder fördelat på kommuner och landsting.

Tillfälligt stöd för flyktingmottagandet

Riksdagen beslutade i december 2015 att ge kommunsektorn ett tillfälligt stöd på totalt 9,8 miljarder (8,3 till kommuner och 1,5 till landstingen) för att hantera den rådande flyktingsituationen. Kommuner och landsting kan välja hur de vill fördela denna inkomst ända fram till 2016. Utfallet av 2015 visar att de flesta kommuner och landsting kommer att redovisa stödet under 2016, därför påverkar det inte resultatet 2015 nämnvärt. Kommunerna har intäktsfört 0,9 miljarder av stödet och landstingen 0,1 miljarder under 2015.

Fler kommuner redovisar ett överskott 2015

Kommunerna redovisar ett överskott på 12,2 miljarder kronor, vilket innebär en förbättring på 2,6 miljarder jämfört med året innan. Resultatet 2015 påverkas dock positivt med 3,6 miljarder av återbetalningen av inbetalda försäkringspremier från AFA Försäkring. Rensat för denna återbetalning är resultatet sämre än året innan och uppgår då till 8,6 miljarder.

År 2015 redovisar ungefär 90 procent av kommunerna ett positivt resultat. Detta är en förbättring jämfört med året innan då ungefär 80 procent hade ett överskott. Det är kommungrupperna Storstäder och Förortskommuner som visar på starkast resultat, samtliga kommuner i dessa kommungrupper redovisar ett överskott. I kommungruppen Kommuner i glesbefolkad region redovisar däremot endast 75 procent av kommunerna ett positivt resultat.

Resultaträkning för kommun 2013–2015, miljarder kronor
 201320142015
Verksamhetens intäkter 127,9 127,2 139
Verksamhetens kostnader ‑550,7 ‑571 ‑599,4
Avskrivningar ‑19,1 ‑19,3 ‑20,4
Verksamhetens nettokostnader ‑441,9 ‑463,1 ‑480,8
Skatteintäkter 378,3 389,3 409,1
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag 76,5 79,7 80
Finansiella intäkter 13,1 12,3 10,1
Finansiella kostnader ‑10,7 ‑7,8 ‑5,8
Resultat före extraordinära poster 15,2 10,4 12,6
Extraordinära intäkter 8,7 1,5
Extraordinära kostnader ‑0,1 ‑2,3 ‑0,4
Årets resultat 23,9 9,6 12,2

I tabellen ingår Region Gotland till 65 procent. Se vidare under Definitioner och förklaringar för hanteringen av Region Gotland.

Nästan vartannat landsting redovisar underskott 2015

Landsting och regioner redovisar för 2015 ett samlat överskott på 0,7 miljarder. Det är ett försämrat resultat med 2,6 miljarder jämfört med året innan. Detta trots att resultatet 2015 påverkas positivt av återbetalningen av inbetalda försäkringspremier från AFA Försäkring. Återbetalningen uppgår till 1,3 miljarder. Rensat för denna återbetalning visar resultatet ett underskott på ungefär 0,7 miljarder.

Allt fler landsting och regioner redovisar ett negativt resultat. Av landets totalt 21 landsting och regioner redovisar nio ett negativt resultat. Jämfört med året innan då sju landsting redovisade ett underskott. Under 2015 klarar endast tre landsting ett resultat på två procent eller mer av skatter och bidrag, vilket anses som gränsen för god ekonomisk hushållning. Rensat för återbetalningen av AFA Försäkring redovisar ytterligare två landsting ett negativt resultat och inget landsting klarar ett resultat på två procent av skatter och bidrag.

Resultaträkning för landsting 2013–2015, miljarder kronor
 201320142015
Verksamhetens intäkter 50,2 51,3 54,3
Verksamhetens kostnader ‑286,7 ‑300,9 ‑317,5
Avskrivningar ‑8,4 ‑8,8 ‑9,2
Verksamhetens nettokostnader ‑244,9 ‑258,4 ‑272,4
Skatteintäkter 205,8 213,1 225,2
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag 46,5 47,3 48
Finansiella intäkter 2,5 3,1 3
Finansiella kostnader ‑11,6 ‑1,9 ‑3,1
Resultat före extraordinära poster ‑1,7 3,3 0,7
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Årets resultat ‑1,7 3,3 0,7

I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent. Se vidare under Definitioner och förklaringar för hanteringen av Region Gotland.

Definitioner och förklaringar

Vid sammanställningen av kommunernas resultat saknas en kommun. En uppräkning har därför gjorts för att kunna presentera en resultaträkning på riksnivå.

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet. Resultat före extraordinära poster är inte alltid jämförbara mellan kommuner/landsting, eftersom vad som klassas som extraordinärt kan variera.

Till AFA Försäkring har kommuner och landsting betalat in sjukförsäkringspremier. I samband med reformeringen av sjukförsäkringssystemet har beviljad sjukersättning minskat, vilket lett till att återbetalning gjorts vid ett antal tillfällen.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan justeras när landstingen och kommunerna kommit längre i sitt bokslutsarbete.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är 2016-03-18 då Statistikdatabasen uppdateras med fler uppgifter för koncernuppgifter för landstingen.

Verksamhetsindelade uppgifter för landsting och kommuner kommer att publiceras successivt från och med april.

Slutliga uppgifter publiceras 2016-08-31.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för offentlig ekonomi och mikrosimuleringar
701 89 Örebro


Förfrågningar

Monica Leonardsson
019-17 62 81
monica.leonardsson@scb.se

Anita Brandt
019-17 61 73
anita.brandt@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.