På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-05-10 09:30 Nr 2007:131


Konsumentprisindex (KPI) april 2007:

Oförändrad inflationstakt

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i april. I april 2006 var inflationstakten 1,5 procent. Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från mars till april, vilket de även gjorde under samma period förra året. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,2 procent i april.

SCB har ändrat sin praxis angående beaktandet i KPI av åtgärder som påverkar hushållens kostnader redan innan ett formellt beslut (riksdagsbeslut) fattats. En ny praxis tar istället fasta på att formellt beslut har fattats innan KPI-beräkningarna påverkas. För vidare information se: Beslut med retroaktiv verkan: ändrad KPI praxis

 

Senaste månaden: priserna upp 0,5 procent
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från mars 2007 till april 2007.

Till månadsförändringen i april bidrog främst prishöjningar på kläder och skor (3,0 %) med 0,2 procentenheter. Därav bidrog kläder (2,1 %) och skor (7,9 %) med 0,1 procentenheter vardera. Högre priser på tomater (45,5 %) bidrog med ytterligare 0,1 procentenheter. Höjda hyror (0,9 %) samt ökade drivmedelspriser (2,7 %) bidrog även med vardera 0,1 procentenheter till månadsförändringen. Även ökade räntekostnader (1,0 %) bidrog uppåt med knappt 0,1 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre elpriser (-1,8 %) och  prissänkningar på paketresor (-4,0 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter vardera den senaste månaden.


Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,9 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i april 2007.

Högre kostnader inom området boende (3,9 %) stod för 1,0 procentenheter av denna ökning.  Därav utgjorde ökade räntekostnader (18,1 %) det största bidraget med 0,8 procentenheter. Höjda hyror (1,8 %) bidrog med 0,2 procentenheter. Högre elpriser (2,4 %) samt ökade egnahemskostnader för reparationer (4,2 %) påverkade uppåt med vardera 0,1 procentenheter. Sänkt fastighetsskatt (-14,1 %) samt lägre pris för eldningsolja (-1,3 %) motverkade samtidigt den allmänna ökningen av boendekostnaderna med 0,2 respektive 0,1 procentenheter.
 
Högre livsmedelspriser (3,0 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,3 procentenheter till den totala prisökningen under tolvmånadersperioden. Därav bidrog högre priser för tomater (29,3 %) och konfektyr (7,5 %) med tillsammans 0,2 procentenheter. Samtidigt bidrog prisökningar på tobaksvaror (17,7 %) med 0,3 procentenheter uppåt.

Prisökningar på kläder (1,2 %), underhåll och reparation av fordon (5,2 %), tandläkararvode (5,7 %), smycken (11,0 %), restauranger (2,2 %), rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,5 %), tidningar, böcker och skrivmaterial (3,5 %) samt paketresor (3,6 %) påverkade uppåt med 0,1 procentenheter vardera i april.

Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar på post- och telekommunikationer (-4,5 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på datorer (-24,2 %), Dvd-spelare (-13,3 %) och Tv-apparater (-15,1 %) påverkade också nedåt med 0,1 procentenheter vardera. KPI för april 2007 var 289,79 (1980=100).

 

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Vägningstal Förändring i
procent sedan
  mars
2007
april
2006
2007 april
2006
Livsmedel och alkoholfria drycker
0,1 0,4 131,0 2,8
Alkoholhaltiga drycker och tobak
0,0 0,3 39,0 7,4
Kläder och skor
0,2 0,1 58,0 1,7
Boende
0,1 1,0 274,0 3,9
Inventarier och hushållsvaror
0,0 0,0 57,0 0,3
Hälso- och sjukvård
0,0 0,1 29,0 2,4
Transport
0,1 0,0 139,0 -0,1
Post och telekommunikationer
0,0 -0,2 35,0 -4,5
Rekreation och kultur
-0,1 -0,1 124,0 -0,5
Utbildning
0,0 0,0 4,0 6,2
Restauranger och logi
0,0 0,1 56,0 2,5
Diverse varor och tjänster
0,0 0,1 54,0 2,2
KPI totalt
0,5 1,9 1 000,0 1,9

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationstakten, enligt måttet UND1X har beräknats till 1,2 procent i april (mars 1,2 procent). Inflationstakten enligt måttet UNDINHX ökade till 2,1 procent i april (mars 1,9 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från mars till april var enligt UND1X 0,5 procent och enligt UNDINHX 0,3 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnaderna jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.
 
HIKP för Sverige ökade med 0,5 procent mellan mars och april. Under samma period föregående år ökade HIKP också med 0,5 procent. Inflationstakten var enligt HIKP 1,6 procent i april 2007. HIKP för april 2007 var 103,17 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser mars. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. september 2004) var i mars 2,2 procent (preliminär siffra). För EMU (MUICP, vilket omfattar 13 medlemsländer) var inflationstakten 1,9 procent (preliminär siffra) och för Sverige 1,6 procent.

Som komplement till det EU-harmoniserade indexet HIKP introducerades i januari  ett harmoniserat s.k. konstantskatteindex, kallat HIKP-CT (HICP-CT - Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Tax Rates). HIKP-CT beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte redovisas som prisförändringar.

HIKP-CT för Sverige ökade med 0,5 procent mellan mars och april. Inflationstakten enligt HIKP-CT var 1,3 procent. HIKP-CT för mars 2007 var 102,74 (2005=100).

Nettoprisindex 
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner ökade mellan mars och april med 0,6 procent. Sedan april 2006 har nettopriserna ökat med 2,8 procent. NPI för april 2007 var 246,74 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för maj 2007 publiceras tisdagen den 12 juni kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Oscar Lundin
08-506 946 32
oscar.lundin@scb.se

Peter Nilsson
08-506 943 09
peter.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.