På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-01-13 09:30 Nr 2009:5


Konsumentprisindex (KPI) för december 2008:

Fortsatt kraftigt fall i inflationstakten

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, föll till 0,9 procent i december 2008 från 2,5 procent i november 2008. Så sent som i oktober var inflationstakten 4,0 procent. Konsumentpriserna minskade med i genomsnitt 1,3 procent från november till december främst beroende på kraftigt sänkta boenderäntor som bidrog nedåt med 1,2 procentenheter. Under samma period förra året ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Senaste månaden: priserna ned 1,3 procent
Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med 1,3 procent från november 2008 till december 2008.

Till månadsförändringen i december bidrog framförallt minskade räntekostnader för egna hem (-18,6 %) som bidrog nedåt med 1,2 procentenheter. Fortsatta prissänkningar på bensin (-5,0 %) påverkade ytterligare nedåt med 0,2 procentenheter samtidigt som prisnedgångar på kläder (-2,5 %) och el (-1,2 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenheter vardera.

Prisnedgångarna motverkades av en säsongnormal prishöjning på paketresor (6,3 %), högre priser på grönsaker (4,3 %) och prishöjningar inom gruppen transporttjänster (2,9 %) som vardera påverkade uppåt med 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,9 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,9 procent i december 2008. Detta innebär ett kraftigt fall jämfört med november 2008 då den var 2,5 procent och jämfört med oktober 2008 då den var 4,0 procent.

Den största orsaken till att inflationstakten nu faller så kraftigt är att räntekostnaderna för egnahem har minskat snabbt. I november 2008 bidrog ökade räntekostnader uppåt på inflationstakten med 0,9 procentenheter medan de i december 2008 istället påverkar nedåt med 0,4 procentenheter (-8,1 %).

Totalt sett bidrog dock ökade boendekostnader (2,0 %) uppåt med 0,4 procentenheter i december. Därav bidrog högre elpriser (16,0 %), höjda hyror (2,6 %) och ökade kostnader för reparationer (2,9 %) med 0,6, 0,3 respektive 0,1 procentenheter uppåt. Förutom minskade räntekostnader påverkade den tidigare sänkningen av fastighetsskatten (-26,5 %) inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

Högre priser på livsmedel (6,1 %) det senaste året påverkade inflationstakten uppåt med 0,7 procentenheter i december. Dyrare restaurangbesök (6,4 %) bidrog uppåt med drygt 0,4 procentenheter. Prisökningar på alkohol och tobak (7,4 %) samt möbler (3,1 %) bidrog ytterligare uppåt med 0,3 respektive 0,1 procentenheter.

Den totala uppgången motverkades främst av prissänkningar inom området transporter (-3,1 %) som påverkade nedåt med 0,4 procentenheter i december. Därav bidrog prissänkningar på bensin (-13,8 %) och begagnade bilar (-11,9 %) nedåt med 0,6 procentenheter tillsammans samtidigt som prishöjningar inom gruppen transporttjänster (8,7 %) där bl.a. lokaltrafik (10,2 %) och utrikes flygresor (16,5 %) ingår bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar inom gruppen rekreation och kultur (-2,6 %), teletjänster och teleutrustning (-5,0 %), kläder (-2,4 %) och tandvård (-11,9 %) bidrog tillsammans ytterligare nedåt med 0,8 procentenheter.

KPI för december 2008 var 298,99 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2008 nov
2008
dec
2007
nov
2008
dec
2007
Livsmedel och alkoholfria drycker
131,0 0,1 0,8 0,6 6,0
Alkoholhaltiga drycker och tobak
37,0 0,0 0,3 0,0 7,4
Kläder och skor
54,0 -0,1 -0,2 -2,5 -2,5
Boende
266,0 -1,3 0,4 -4,4 2,0
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0 0,1 -0,1 1,5
Hälso- och sjukvård
32,0 0,0 -0,1 0,0 -4,3
Transport
145,0 -0,1 -0,4 -0,7 -3,1
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 -0,2 -0,1 -4,5
Rekreation och kultur
119,0 0,1 -0,3 0,7 -2,6
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,1 3,4
Restauranger och logi
68,0 0,0 0,5 0,1 6,2
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0 0,0 0,0 0,9
KPI totalt
1 000,0 -1,3 0,9 -1,3 0,9

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt, samt även direkta effekter av förändringar i nettot av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF mellan november och december var -0,1 procent. Inflationstakten enligt KPIF minskade till 1,6 procent i december (1,8 procent i november). KPIX minskade med 0,2 procent mellan november och december. Inflationstakten enligt KPIX minskade till 1,4 procent i december 2008 jämfört med 1,6 procent i november.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflationen.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige sjönk till 2,1 procent i december 2008 jämfört med 2,4 procent i november 2008. HIKP minskade med 0,2 procent mellan november och december. Under samma period föregående år ökade HIKP med 0,1 procent. HIKP för december 2008 var 106,97 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser november. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. november 2004) sjönk till 2,8 procent i november (preliminär siffra) från 3,7 procent i oktober. För EMU (MUICP, vilket omfattar 15 medlemsländer) sjönk inflationstakten till 2,1 procent i november (preliminär siffra) jämfört med 3,2 procent i oktober. För mer information om HIKP i de olika medlemsländerna se LÄNK TILL HIKP:S HEMSIDA.

Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige minskade till 1,5 procent i december 2008 (1,8 procent i november). Förändringen mellan november och december var -0,2 procent. HIKP-CT för december 2008 var 105,75 (2005=100).

Nettoprisindex 
Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 1,7 procent mellan november och december 2008. Inflationstakten enligt NPI var -0,2 procent i december (1,8 procent i november). NPI för december 2008 var 252,09 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för januari 2009 publiceras torsdagen den 19 februari kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Henrik Nilsson
08-506 945 49
henrik.nilsson@scb.se

Peter Nilsson
08-506 943 09
peter.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.