På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-08-11 09:30 Nr 2009:203


Konsumentprisindex (KPI) juli 2009:

Inflationstakten fortsatte nedåt i juli

Inflationstakten, räknad som förändringen av konsumentpriserna under de senaste tolv månaderna, var -0,9 procent i juli (-0,6 % i juni). Från juni till juli sjönk priserna med i genomsnitt 0,5 procent. Under samma period förra året noterades en nedgång med 0,2 procent. Rensat för effekten av sänkta räntor (KPIF) var årstakten 1,8 procent i juli.

Reviderade uppgifter för KPI totalt och boende, se pressmeddelande 17 februari 2011.

Senaste månaden: priserna ned 0,5 procent

Konsumentprisindex sjönk med i genomsnitt 0,5 procent från juni 2009 till juli 2009.

Till månadsförändringen bidrog främst sänkta räntekostnader för egnahemsägare (-5,8 %) samt lägre priser på bensin (-4,9 %) och kläder (-3,9 %). Dessa påverkade nedåt med 0,2 procentenheter vardera.  Sjunkande priser på el och bränsle för uppvärmning (-1,1 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Sänkningarna motverkades av den slopade miljöbilspremien som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Dyrare paketresor (5,9 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna ned 0,9 procent

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var -0,9 procent i juli 2009.

Till nedgången bidrog sänkta räntekostnader för egnahemsägare (-36,6 %) med 2,3 procentenheter. Lägre bensinpriser (-10,0 %) bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.  Sänkta priser på teletjänster och telefoner (-3,1 %), TV-apparater (-22,4 %) och datorer (-14,6 %) bidrog vardera med 0,1 procentenheter nedåt.

Den totala nedgången  i konsumentpriserna under det senaste året motverkades av högre hyror (3,3 %) och livsmedelspriser (2,0 %) vilka drog upp inflationstakten med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Prisökningar på kläder (4,5 %), inventarier och hushållsvaror (3,2 %) och  paketresor  (13,0 %) bidrog uppåt med vardera 0,2 procentenheter.

Mindre prishöjningar på tobak (6,0 %), sjuk- och tandvård (4,1 %),  nya bilar (4,5 %), underhåll och reparationer av bilar (4,7 %), transporttjänster (4,0 %), motionsutövning (6,7 %), tidningar böcker och skrivmaterial (6,4 %) samt restaurangbesök (2,6 %) bidrog vardera uppåt med 0,1 procentenhet.

KPI för juli 2009 var 298,80 (1980=100).

 

Vägningstal   

Bidrag i procent-enheter till konsument-prisernas   
förändring sedan

Förändring i procent sedan   

  2009 juni
2009
juli
2008
juni
2009
juli
2008
Livsmedel och alkoholfria drycker
132.0 0.0
0.3
0.2
2.2
Alkoholhaltiga drycker och tobak
37.0 0.0
0.1
0.8
3.0
Kläder och skor
55.0
-0.2
0.2
-3.4
3.8
Boende
271.0
-0.3
-1.9
-1.1
-6.5
Inventarier och hushållsvaror
55.0 0.0
0.2
0.4
3.2
Hälso- och sjukvård
32.0 0.0
0.1
0.1
2.7
Transport
144.0
-0.1
-0.2
-0.9
-1.1
Post och telekommunikationer
34.0 0.0
-0.1
0.3
-2.5
Rekreation och kultur
119.0
0.1
0.1
0.5
1.2
Utbildning
4.0 0.0 0.0
0.3
2.4
Restauranger och logi
63.0 0.0
0.1
-0.3
2.8
Diverse varor och tjänster
54.0 0.0
0.1
0.0
2.0
KPI totalt
1000.0
-0.5
-0.9
-0.5
-0.9

Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent. En  avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt accepteras. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt, samt även direkta effekter av förändringar av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF från juni till juli var -0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF steg till 1,8 procent i juli 2009 (1,5 procent i juni 2009). KPIX sjönk med 0,3 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt KPIX steg till 1,3 procent i juli 2009 jämfört med 1,2 procent i juni.
 
Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige steg till 1,8 procent i juli 2009 från 1,6 procent i juni 2009. HIKP sjönk med 0,2 procent från juni till juli. Under samma period föregående år sjönk HIKP med 0,5 procent. HIKP för juli 2009 var 108,69 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juni. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. december 2004) sjönk till 0,6  procent (preliminär siffra) jämfört med 0,8 procent i maj och 1,3 procent i april. För EMU (MUICP, vilket omfattar 16 medlemsländer) var inflationstakten -0,1 % (preliminär siffra) i juni  jämfört med maj då den var 0,0 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk inflationstakten till -0,6 % för EMU-länderna i juli.

Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige var 1,6 procent i juli 2009 (1,4 procent i juni 2009). Förändringen från juni till juli var -0,2 procent. HIKP-CT för juli 2009 var 107,28 (2005=100).

Nettoprisindex 

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,6 procent från juni till juli 2009. Inflationstakten enligt NPI sjönk till -1,5 procent i juli 2009 från -1,0 procent i juni. NPI för juli 2009 var 251,38 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIF, HIKP för Sverige respektive EU. Procent

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt Meddelande

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för augusti 2009 publiceras torsdagen den 10 september kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Henrik Nilsson
08-506 945 49
henrik.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.