På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-12-11 09:30 Nr 2007:338


Konsumentprisindex (KPI) november 2007:

Inflationstakten fortsätter att stiga

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, steg till 3,3 procent i november från 2,7 procent i oktober. I november 2006 var inflationstakten 1,7 procent. Konsumentpriserna ökade i genomsnitt med drygt 0,6 procent mellan oktober och november 2007 medan ökningen under samma period 2006 var 0,1 procent. Den underliggande inflationstakten, enligt måttet KPIX, fortsätter att stiga och var 1,9 procent i november (1,4 procent i oktober).

Senaste månaden: priserna upp 0,6 procent
Konsumentpriserna ökade i genomsnitt med 0,6 procent från oktober 2007 till november 2007.
Ökningen den senaste månaden beror framförallt på högre el- (3,5 %) och drivmedelspriser (4,9 %) som vardera påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter. De ökande elpriserna förklaras till stor del av stigande priser på spotmarknaden.
    
Samtidigt bidrog ökade räntekostnader för egna hem (2,5 %) och höjda grönsakspriser (5,3 %) uppåt med ytterligare 0,1 procentenheter vardera.

Säsongnormala prissänkningar på paketresor (-5,1 %) bidrog nedåt med 0,1 procent.


Senaste tolv månaderna: priserna upp 3,3 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i november 2007.

Det enskilt största bidraget på inflationstakten utgörs av ökade räntekostnader för egna hem (24,9 %) som bidrog uppåt med 1,1 procentenheter i november. Till de ökade räntekostnaderna bidrog höjda räntesatser med 0,8 procentenheter och genomslaget av ökade fastighetspriser med 0,3 procentenheter. Höjda hyror (1,8 %) samt ökade kostnader för reparationer (4,3 %) påverkade ytterligare uppåt inom området boende med drygt 0,3 procentenheter tillsammans. Lägre elpriser (-7,4 %) motverkade samtidigt de ökade boendekostnaderna med 0,4 procentenheter nedåt.
    
Högre drivmedelspriser (13,7 %) påverkade inflationstakten med 0,6 procentenheter i november. Underhåll och reparationer av bilar (3,3 %) samt andra kostnader för fordon (7,7 %) bidrog ytterligare uppåt inom området tranporter med 0,1 procentenheter vardera.

Höjda livsmedels- (3,9 %) och tobakspriser (16,2 %) drog upp årstakten med 0,5 respektive 0,3 procentenheter. Inom gruppen livsmedel bidrog bröd och övriga spannmålsprodukter (6,9 %) samt mjölk, ost och ägg (3,2 %) uppåt med 0,1 procentenheter vardera. De mer varierande priserna på frukt och grönt påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

Prisökningar på restauranger (3,3 %), diverse varor och tjänster (4,2 %) samt kläder (2,9 %) bidrog ytterligare uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Höjda tandläkararvoden (6,2 %) med 0,1 procentenheter.

Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkas av prissänkningar inom grupperna post och telekommunikationer (-1,9 %) och rekreation och kultur (-0,8 %) som drog ned med 0,1 procentenheter vardera. Inom gruppen rekreation och kultur ingår det senaste årets relativt stora prisnedgångar på datorer (-24,4 %) och tv-apparater (-22,0 %).
 
     
KPI för november 2007 var 295,75 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2007 okt
2007
nov
2006
okt
2007
nov
2006
Livsmedel och alkoholfria drycker
131,0 0,1 0,5 1,1 3,7
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,3 0,1 7,7
Kläder och skor
58,0 0,0 0,2 -0,2 2,8
Boende
274,0 0,3 1,2 1,1 4,4
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0 0,0 0,2 0,7
Hälso- och sjukvård
29,0 0,0 0,1 0,2 3,4
Transport
139,0 0,2 0,7 1,6 5,5
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 -0,1 -0,6 -1,9
Rekreation och kultur
124,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,8
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,5 4,1
Restauranger och logi
56,0 0,0 0,2 0,1 3,4
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0 0,2 0,0 4,2
KPI totalt
1 000,0 0,6 3,3 0,6 3,3

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

KPIX, som tidigare benämndes UND1X, är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I KPIX exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av ändrade indirekta skatter och subventioner.
Den underliggande inflationstakten, enligt måttet KPIX fortsatte att stiga och var 1,9 procent, i november, (oktober 1,4 procent och september 1,0 procent). Den genomsnittliga prisförändringen mellan oktober och november var 0,5 procent (0,0 procent i november 2006).

Skillnaden mellan KPI (3,3 %) och KPIX (1,9 %) förklaras dels med ökade räntekostnader för egnahem som drar upp KPI men exkluderas i KPIX (effekt på 1,1 procentenheter) och dels av direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner som inte påverkar måttet (effekt på 0,3 procentenheter).

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnaderna jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.
 
Inflationstakten enligt HIKP för Sverige ökade till 2,4 procent i november 2007 (1,9 procent i oktober). HIKP ökade med 0,5 procent mellan oktober och november. Under samma period föregående år var HIKP i genomsnitt oförändrat. HIKP för november 2007 var 104,66 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser oktober. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. oktober 2004) ökade till 2,7 procent i oktober (preliminär siffra). För EMU (MUICP, vilket omfattar 13 medlemsländer) ökade inflationstakten till 2,6 procent (preliminär siffra). För mer information om HIKP i de olika medlemsländerna se: HIKP:s webbsida.

Som komplement till HIKP beräknas även ett harmoniserat s.k. konstantskatteindex, kallat HIKP-CT (HICP-CT - Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Tax Rates). HIKP-CT beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte redovisas som prisförändringar.

Inflationstakten enligt HIKP-CT ökade till 1,9 procent i november 2007 (1,4 procent i oktober). Den genomsnittliga månadsförändringen mellan oktober och november var 0,6 procent. HIKP-CT för november 2007 var 104,06 (2005=100).


Nettoprisindex 

Nettoprisindex (NPI), som utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI ökade med 0,6 procent mellan oktober och november 2007 (0,0 procent i november 2006. Inflationstakten enligt NPI ökade därmed till 3,5 procent i november. NPI för november 2007 var 251,96 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för december 2007 publiceras måndag den 14 januari kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Oscar Lundin
08-506 946 32
oscar.lundin@scb.se

Peter Nilsson
08-506 943 09
peter.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.