På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-12-10 09:30 Nr 2009:345


Konsumentprisindex (KPI), november 2009:

Inflationstakten steg men är fortfarande negativ

Inflationstakten var minus 0,7 procent i november (-1,5 % oktober). Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,3 procent. Från oktober till november var priserna i genomsnitt oförändrade. Samma tid förra året sjönk konsumentpriserna med 0,8 procent.

Reviderade uppgifter för KPI totalt och boende, se pressmeddelande 17 februari 2011.

Senaste månaden: oförändrade priser

Konsumentprisindex var i genomsnitt oförändrat från oktober 2009 till november 2009.

Höjda priser på bensin (2,4 %) bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Höjningen motverkades av sänkta kostnader för egnahemsägare (-0,7 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna ned 0,7 procent

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var -0,7 procent i november 2009. Den högre inflationstakten i november jämfört med oktober beror främst på att bensinpriserna steg från oktober till november i år men sjönk kraftigt från oktober till november förra året. En bidragande orsak är också att räntekostnaderna från oktober till november inte sjönk lika mycket som de gjorde förra året.

Till nedgången av konsumentpriserna sedan november 2008 bidrog sänkta boendekostnader (-8,9 %) med 2,6 procentenheter. Därav bidrog sänkta räntekostnader för egnahemsägare (-41,5 %) nedåt med 2,7 procentenheter och sänkta elpriser (-8,5 %) nedåt med 0,4 procentenheter. Sänkningarna motverkades  av höjda hyror (3,1 %) samt av höjda kommunala fastighetsavgifter (15,1 %) som betalas av egnahemsägare. Det bidrog med 0,4 respektive 0,1 procentenheter uppåt.

Den totala nedgången av konsumentpriserna motverkades av prishöjningar inom transportområdet (7,2 %) som bidrog med 1,0 procentenhet uppåt. Därav bidrog höjda priser på bensin (14,6 %) med 0,5 procentenheter och höjda priser på bilar (6,1 %) med 0,2 procentenheter. Inom transportområdet bidrog i övrigt höjda priser för reparationer av fordon (4,9 %) och höjda priser på transporttjänster (3,1 %) med 0,1 procentenhet vardera.

Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 %) samt höjda priser på diverse varor och tjänster (2,9 %) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

För detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för november 2009 var 301,03 (1980=100).

 

Vägningstal

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan

  2009 oktober
2009
november
2008
oktober
2009
november
2008
Livsmedel och alkoholfria drycker
132,0 0,0
0,2
0,0
1,3
Alkoholhaltiga drycker och tobak
37,0 0,0
0,1
0,0
3,4
Kläder och skor
55,0 0,0
0,1
-0,7
2,2
Boende
271,0
-0,1
-2,6
-0,2
-8,9
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0 0,0
-0,7
0,7
Hälso- och sjukvård
32,0 0,0
0,1
0,8
4,5
Transport
144,0
0,1
1,0
0,6
7,2
Post och telekommunikationer
34,0 0,0 0,0
-0,9
-1,2
Rekreation och kultur
119,0 0,0
0,1
-0,3
0,6
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,2
2,3
Restauranger och logi
63,0 0,0
0,1
0,4
2,7
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0
0,2
0,5
2,9
KPI totalt
1 000,0
0,0
-0,7
0,0
-0,7

Inflationsmålet och den underliggande inflationen 

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent med en avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och i sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt. Det gör även direkta effekter av förändringar av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF från oktober till november var oförändrad. Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i november 2009 (1,9 procent i oktober 2009). Även förändringstakten för KPIX var oförändrad från oktober till november. Inflationstakten enligt KPIX var 2,0 procent i november 2009 jämfört med 1,5 procent i oktober.

Inflationstakten i EU: priserna i oktober upp 0,5 procent på årsbasis

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser oktober. Inflationstakten för EU  var då 0,5 procent. För EMU-länderna var inflationstakten -0,1 procent. I oktober var inflationstakten i Sverige 1,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bl.- a. egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bl a av att priserna på livsmedel och bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU. Dessutom drar sänkta priser på eldningsolja drar ned inflationstakten mer i EMU än i Sverige, eftersom eldningsoljan  där utgör en större andel av konsumtionen.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,4 procent i november 2009. HIKP i Sverige var liksom KPI oförändrat från oktober till november. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,5 procent. HIKP för november 2009 var 109,69 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,6 procent för EMU-länderna i november 2009.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,1 procent från oktober till november 2009. Inflationstakten enligt NPI var -1,3 procent i november 2009, jämfört med -2,3 procent i oktober 2009. NPI för november 2009 var 252,95 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt Meddelande

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för december 2009 publiceras den 12 januari 2010 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Kamala Krishnan
08-506 944 81
kamala.krishnan@scb.se

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.