På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-10-11 09:30 Nr 2007:272


Konsumentprisindex (KPI) september 2007:

Inflationstakten 2,2 procent

Konsumentpriserna ökade i genomsnitt med 1,0 procent från augusti till september. Under samma period 2006 steg konsumentpriserna med 0,6 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, steg därigenom till 2,2 procent i september (1,8 procent i augusti). Årstakten för den underliggande inflationen steg till 1,0 procent i september (augusti 0,7 procent) enligt måttet UND1X.

Senaste månaden: priserna upp 1,0 procent
Konsumentpriserna ökade i genomsnitt  med 1,0 procent från augusti 2007 till september 2007.

Till månadsförändringen bidrog säsongnormala prishöjningar på kläder (12,3 %) med 0,6 procentenheter och säsongnormala prishöjningar på skor (9,6 %) med 0,1 procentenheter. Ökade räntekostnader (4,8 %) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter samtidigt som högre drivmedelspriser (1,5 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet.


Senaste tolv månaderna: priserna upp 2,2 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,2 procent i september 2007.

Ökade boendekostnader (3,3 %) bidrog uppåt med 0,9 procentenheter i september. Därav utgjorde ökade räntekostnader för egna hem (24,3 %) det enskilt största bidraget med en påverkan uppåt med 1,1 procentenheter. Till de ökade räntekostnaderna bidrog höjda räntesatser med 0,8 procentenheter och genomslaget av ökade fastighetspriser med 0,3 procentenheter. Höjda hyror (1,7 %) samt ökade kostnader för reparationer (4,1 %) bidrog ytterligare uppåt inom gruppen boende med tillsammans 0,3 procentenheter. Lägre elpriser (-7,4 %) samt sänkningen av fastighetsskatten (-14,1 %) förra året motverkade samtidigt de ökade boendekostnaderna med 0,4 respektive 0,2 procentenheter nedåt.
         
Högre tobakspriser (17,8 %), höjda priser på diverse varor och tjänster (4,2 %) samt högre drivmedelspriser (5,9 %) påverkade inflationstakten uppåt med 0,3 procentenheter vardera i september. Höjda priser på restauranger (4,0 %) bidrog ytterligare uppåt med 0,2 procentenheter.

Prisökningar på livsmedel (0,8 %), kläder och skor (1,4 %), flygcharter (3,4 %) samt höjda tandläkararvoden (6,9 %) bidrog med 0,1 procentenheter vardera till inflationstakten i september. Inom gruppen livsmedel bidrog bröd och övriga spannmålsprodukter (2,8 %) enskilt med 0,1 procentenheter.

Den totala uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom gruppen post och telekommunikationer (-1,3 %) samt rekreation och kultur (-0,6 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter vardera. 
     
KPI för september 2007 var 292,30 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2007 aug
2007
sep
2006
aug
2007
sep
2006
Livsmedel och alkoholfria drycker
131,0 0,0 0,1 -0,2 0,8
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,3 0,5 8,0
Kläder och skor
58,0 0,6 0,1 11,8 1,4
Boende
274,0 0,3 0,9 1,0 3,3
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0 0,0 -0,2 0,1
Hälso- och sjukvård
29,0 0,0 0,1 0,1 3,3
Transport
139,0 0,0 0,4 0,2 2,9
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 -0,1 -0,3 -1,3
Rekreation och kultur
124,0 0,0 -0,1 0,4 -0,6
Utbildning
4,0 0,0 0,0 -0,4 3,7
Restauranger och logi
56,0 0,0 0,2 -0,1 3,9
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0 0,3 0,4 4,2
KPI totalt
1 000,0 1,0 2,2 1,0 2,2

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationstakten, enligt måttet UND1X ökade till 1,0 procent i september (augusti 0,7 procent). Inflationstakten enligt måttet UNDINHX sjönk något till 1,3 procent (augusti 1,5 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från augusti till september var enligt UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnaderna jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.
 
HIKP för Sverige ökade med 0,8 procent mellan augusti och september. Under samma period föregående år ökade HIKP 0,5 procent. Inflationstakten enligt HIKP var 1,6 procent i september 2007. HIKP för september 2007 var 103,57 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser augusti. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. september 2004) var i augusti 1,9 procent (preliminär siffra). För EMU (MUICP, vilket omfattar 13 medlemsländer) var inflationstakten 1,7 procent (preliminär siffra) och för Sverige 1,2 procent.

Som komplement till det EU-harmoniserade indexet HIKP introducerades i januari ett harmoniserat s.k. konstantskatteindex, kallat HIKP-CT (HICP-CT - Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Tax Rates). HIKP-CT beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte redovisas som prisförändringar.

HIKP-CT för Sverige ökade med 0,8 procent mellan augusti och september. Inflationstakten enligt HIKP-CT ökade till 1,1 procent. HIKP-CT för september 2007 var 102,97 (2005=100).

Nettoprisindex 

Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner ökade mellan augusti och september med 1,1 procent. Sedan september 2006 har nettopriserna ökat med 2,6 procent. NPI för september 2007 var 249,08 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för oktober 2007 publiceras måndagen den 12 november kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Oscar Lundin
08-506 946 32
oscar.lundin@scb.se

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.