På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad
Analyser om utbildning och arbetsmarknad ArbetsmarknadUtbildning

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Arbetskraftsbarometern ArbetsmarknadBristyrkenUtbildning

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Sysselsättningsprognos ArbetskraftSysselsatta

I prognosen beräknas hur antal förvärvsarbetande och antal arbetade timmar kommer att utvecklas i framtiden och vad dessa förändringar får på den framtida försörjningsbördan. Prognosen görs ungefär vart tredje år och har ett tidsperspektivet på 20-25 år.

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad ArbetskraftArbetsmarknadUtbildning

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

Befolkningens utbildning
Befolkningens studiedeltagande Studiedeltagande

Statistiken visar deltagandet i utbildning för personer i åldrarna 16–74 år och de studerandes arbetsmarknadsstatus, utbildningsnivå och förekomst av studiestöd efter ålder, kön och region.

Befolkningens utbildning GrundskolaGymnasieskolaMigrationUniversitet och högskolaUtbildningsnivå

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi)

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Vuxenutbildning

Statistiken visar grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna som används i vardagen och som behövs för ett framgångsrikt deltagande i samhället, till exempelläsförståelse, räkning och problemlösning med hjälp av IT/dator utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, sysselsättning och utbildningsbakgrund.

Distansutbildning i högskolan DistansutbildningStudenterUniversitet och högskola

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Elevpaneler för longitudinella studier EleverGrundskolaModersmålStödundervisning

Undersökningen har genomförts sedan början av 1980-talet och följer ett urval av elever genom grundskolan från och med årskurs 3. Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

Folkhögskolan vår- och höstterminen Folkhögskola

Statistiken visar bland annat deltagare i folkhögskolans långa kurser efter region och kurstyp.

Folkhögskoleuppföljning

Denna statistik uppdateras inte längre.

Forskarexaminerades arbetsmarknad

Statistiken uppdateras inte längre.

Förskollärare

Denna statistik uppdateras inte längre.

Förskollärarförsörjningen var en urvalsundersökning bland ej yrkesverksamma förskollärare. Syftet var att belysa deras arbetsmarknad ur olika aspekter, ge information om varför man har lämnat förskolan samt att undersöka om man inom det närmaste framtiden kan tänka sig söka anställning som förskollärare i förskolan.

Gymnasial yrkesutbildning

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Gymnasieungdomars studieintresse BetygGymnasieskolaUniversitet och högskola

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Högskolestuderandes levnadsvillkor

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Högutbildade utrikes födda

Högutbildade utrikes födda är en enkätundersökning som har genomförts 2015, 2009 och 2004. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån det arbetet motsvarar deras utbildning.

Högutbildades arbetsmarknad

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Inträdet på arbetsmarknaden ArbetsmarknadGymnasieskolaUniversitet och högskola

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Kostnader för utbildningsväsendet BNPGrundskolaGymnasieskolaUniversitet och högskolaUtgifter

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Lärarförsörjningen

Denna statistik uppdateras inte längre.

Nybörjare i komvux

Statistiken uppdateras inte längre.

Personalutbildningsstatistik KompetensutvecklingPersonalutbildningVuxenutbildning

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad. Statistik om deltagande i personalutbildning redovisas i Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning.

Svensk utbildning i internationell statistik

Statistiken uppdateras inte längre.

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan GymnasieskolaStudenterUniversitet och högskola

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning Icke-formell utbildningPersonalutbildningVuxenutbildning

Datainsamling för 2016 års omgång pågår mellan september 2016 och februari 2017. Datainsamlingen genomförs som telefonintervjuer av MIND Research på uppdrag av SCB. Resultat publiceras på denna webbplats i början av 2018. Ett stort tack till alla som väljer att medverka i undersökningen.

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Utbildningsstatistisk årsbok

Årsboken sammanfattar och redovisar statistik för de olika skolformerna i Sverige och ger en översiktlig beskrivning av det svenska utbildningsväsendet.

Utländska doktorander 2013 DoktoranderUniversitet och högskola

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Verksamhet efter utbildning

Statistiken visar bland annat verksamhet 0-3 år efter avslutad grund- och gymnasieskola, universitets-/högskoleexamen och forskarutbildning fördelat på kön.

Vuxnas lärande

Statistiken produceras inte längre.

Övergång gymnasieskola-högskola GymnasieskolaStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i universitets- och högskoleutbildning inom 1-10 år.

Forskning
Forskning och utveckling i offentlig sektor ForskareForskning och utvecklingInvesteringarUtgifter

Statistiken visar hur mycket medel som den offentliga sektorn lägger på forskning och utveckling som antal personer, årsverken och totala utgifter. Undersökningen genomförs vartannat år.

Forskning och utveckling i Sverige - översikt, internationella jämförelser m.m. ForskareForskning och utvecklingInvesteringarUtgifter

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn ForskareForskning och utvecklingInvesteringarUtgifter

Statistiken visar hur mycket FoU-verksamhet den privata icke vinstdrivande sektorn bedriver i egen regi och hur mycket medel som delas ut till andra i form av uppdrag och understöd till FoU-verksamhet. Undersökningen genomförs vartannat år.

Forskning och utveckling inom företagssektorn ForskareForskning och utvecklingInvesteringarUtgifter

Statistiken visar satsningar på FoU i Sverige bland företag med 10 eller fler anställda, bland annat företagens utgifter för FoU-arbete de själva utför, om antal personer som är sysselsatta med FoU och om hur mycket resurser företagen lägger på att köpa eller understödja FoU-arbete i andra organisationer.

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn ForskareForskning och utvecklingInvesteringarUniversitet och högskolaUtgifter

Statistiken visar hur mycket ekonomiska resurser som universitet och högskolor använder till FoU och hur mycket tid den personal som är anställd vid universitet och högskolor använder till FoU-verksamhet.

Innovationsverksamhet i Sverige Forskning och utvecklingInnovationerOmsättningUtgifter

Statistiken ger en bild av de aktiviteter och utgifter svenska företag med 10 anställda eller fler har utfört och haft i sin innovationsverksamhet. Bland annat visas vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process-, marknadsförings- och organisatoriska innovationer.

Statliga anslag till forskning och utveckling Forskning och utvecklingInvesteringarUtgifter

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Högskoleväsende
Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå DoktoranderExamenStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor DoktoranderStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå DoktoranderStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå DoktoranderStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Internationell studentmobilitet i högskolan DoktoranderStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar bland annat antal in- och utresande studenter efter kön och ålder, antal utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter, samt antal betalande studenter efter geografiskt område och land.

Personal vid universitet och högskolor AnställdaForskareUniversitet och högskola

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå DoktoranderExamenStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor DoktoranderStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander. 

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå DoktoranderStudenterUniversitet och högskola

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

Årsrapport för universitet och högskolor Universitet och högskola

Årsrapporten ger en samlad bild av den svenska högskolesektorn med hjälp av statistik på högskoleväsendets alla områden. Rapporten tar upp vad som har hänt det senaste året, men visar även långsiktiga tendenser. I årsrapporten finns också internationella jämförelser.

Skolväsende och barnomsorg
Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober

Statistiken visar verksamhet, personal och i förekommande fall inskrivna barn inom pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Fritidshem: Elever och personal per 15 oktober

Statistiken visar bland annat antal fritidshem, gruppstorlek, personaltäthet och personalens utbildning.

Förskola: Barn och personal per 15 oktober

Statistiken visar barngruppernas storlek, personaltäthet, personalens utbildningsnivå och kostnader.

Grundskolan: betyg årskurs 6

Statistiken visar elevernas betyg per ämne, andel som uppnått kunskapskraven och genomsnittlig betygspoäng med mera uppdelat på bland annat huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund.

Grundskolan: elever per 15 oktober EleverGrundskola

Statistiken omfattar skolformerna förskoleklass, grundskola respektive sameskola. Innehållet visar bl.a. elevantal, antal skolenheter, språkval, berättigade och deltagande i modersmålsundervisning och förekomst av särskilt stöd.

Grundskolan: slutbetyg

Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober

Statistiken visar antal elever fördelat på kön, årskurs, program och huvudman, antal elever som är integrerade till minst hälften av tiden och antal elever som läser modersmål och svenska som andraspråk.

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober

Statistiken visar antal elever per program och inriktning i gymnasieskolan  efter kön, årskurs, huvudman, svensk/utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Studieflöden och programbyten redovisas också.

Gymnasieskolan: Sökande och antagna

Statistiken visar elevernas förstahandsval, behörighet och antagning till gymnasieskolan per program samt efter kön, svensk/utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå.

Gymnasieskolans betygsuppgifter

Statistiken visar genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg fördelat på program, kön, svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå hos elevernas föräldrar. Även statistik över grundläggande behörighet till universitet och högskola, genomströmning och övergång till Komvux, universitet och högskola finns.

Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Statistiken visar bland annat antal elever och kursdeltagare i utbildning och studieresultat totalt och för de vanligaste kurserna uppdelat på huvudman, studienivå, kön, ålder med mera.

Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning

Statistiken visar kostnad totalt och kostnad per elev, kostnad för undervisning totalt och per elev, kostnad totalt exklusive lokaler med mera.

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

Statistiken visar uppnått genomsnittligt provbetyg, fördelat per höst- och vårtermin, kön, program, svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå hos elevernas föräldrar samt även procentuell fördelning per uppnått provbetyg.

Nationella prov årskurs 3: resultat

Statistiken visar elevernas provresultat redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund. Nationella prov i årskurs 3 genomförs i ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Nationella prov årskurs 6: resultat

Statistiken visar elevernas provresultat redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund. Nationella prov i årskurs 6 genomförs i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Nationella prov årskurs 9: resultat

Statistiken visar elevernas provresultat redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund. Nationella prov i årskurs 9 genomförs i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt de natur- och samhällsorienterande ämnena.

Pedagogisk personal (lärarregistret)

Statistiken visar antal lärare, andel lärare med pedagogisk/specialpedagogisk högskoleexamen och antal elever per lärare och studie- och yrkesvägledare.

Specialskolan: elever per 15 oktober

Statistiken visar antal elever med uppdelning på kön, ålder, årskurs, hemkommun och boendeform. Statistiken innehåller också uppgifter om antal elever som deltar i modersmålsundervisning.

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat

Statistiken visar lärare, elever, resultat och kostnader i svenska utlandsskolor inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, distansundervisning och kompletterande svensk utbildning.

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober

Statistiken visar antal elever fördelat på kön och studienivå, antal elever födda i Sverige och utomlands samt gruppstorlek och antalet studietimmar per vecka.

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Statistiken visar bland annat antal elever, kursdeltagare och nybörjare samt studieresultat per kurs och hur det gått för nybörjare 2 år efter första kursstart. Uppgifterna redovisas uppdelat på anordnartyp, kurs, kön, ålder, födelseland med mera.

Studiestöd
Beviljning av studiestöd GymnasieskolaStudenterUniversitet och högskolaVuxenutbildningStudiestöd

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd.

Återbetalning av studiestöd Tillgångar och skulderStudiestöd

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav av studiestöd.